Dzięki promocji eInwestor 3% możesz zyskać wyższe oprocentowanie lokaty terminowej.

Inwestujesz przez BZWBK24? Przyłącz się do Promocji „eInwestor 3%”.

Jeżeli w dniu dokonania inwestycji, założysz lokatę terminową w kwocie równej lub niższej od kwoty wpłaconej na poczet produktu inwestycyjnego podwyższymy oprocentowanie Twojej 3-miesięcznej lokaty terminowej do

 • 3% w skali roku.

Sprawdź jak możesz zyskać więcej na lokacie w ramach promocji eInwestor 3%:

1. Zaloguj się do BZWBK24 internet.

2. Wejdź w zakładkę FUNDUSZE ARKA, złóż zlecenie zakupu jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych ARKA i wykonaj przelew na realizację zlecenia

3. Wejdź w zakładkę TWOJE PRODUKTY, a następnie OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJE.

4. Wybierz i załóż lokatę terminową (promocja „eInwestor 3%”) zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie promocji.

Do promocji eInwestor 3%, której organizatorem jest Bank Zachodni WBK S.A., możesz przystąpić od 10 lipca 2017r. do 31 lipca 2018 r.

Uczestnik promocji może być posiadaczem tylko jednego rachunku Lokaty Promocyjnej.

Stopa procentowa zostanie podwyższona z 0,5% do 3% w skali roku za cały okres trwania lokaty , pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie promocji „eInwestor 3%”. Podwyższone oprocentowanie obowiązywać będzie w pierwszym okresie umownym Lokaty terminowej otwartej w ramach Promocji. W drugim i kolejnych okresach umownych Lokata będzie miała oprocentowanie standardowe.tj. 0,5% w skali roku Podwyższenie nie nastąpi jeżeli nie będą spełnione warunki określone w w/w Regulaminie. Klient może otworzyć tylko jeden rachunek lokaty terminowej w ramach promocji „eInwestor 3%”.

Regulamin promocji eInwestor 3%

Bank Zachodni WBK S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO. Wartość aktywów netto niektórych Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka, z którymi należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie www.arka.pl. Rodzaje i wysokość opłat odnoszących się do poszczególnych Funduszy znajdują się w tabeli opłat zamieszczonej na stronie www.arka.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu  kodeksu cywilnego, ale ma charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996 ze zm.).

 

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

 • Chcesz wyjść na zero lub z małym zyskiem bież w ciemno ! Akra nie nadaje się do długofalowych inwestycji ! Poszukaj indeksów z lat 2005, 2006, 2007 i 2008 porównaj z obecnym indeksami i zdziwisz się bardzo ! Jak się nie znasz na inwestowaniu to na Arkę nie masz co liczyć !

 • Piotr z Krakowa - 15.09.2017 o 08:23 Odpowiedz

  UWAGA! by założyć lokatę należy wpłacić taką samą kwotę na fundusz akcji ARKA, który pobiera opłatę dystrybucyjną…3% przy wpłacie środków. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Co to za oferta dordzy bańkowcy?!

 • Ściema jest i ryzyko.
  W innych bankach dają 2,2 – 2,5 i bez takich gimnastyk.
  A tu nie wiadomo jak będą się zachowywać jednostki funduszu
  i jeszcze trzeba sprawdzić opłaty za fundusz.

Dodaj komentarz