O blokadzie na rachunku

Blokada rachunku

Jednym z najczęściej komentowanych wpisów na blogu BZ WBK był tekst Moniki Sowińskiej „Blokada na rachunku czyli szlaban”. Temat egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego wzbudził Wasze zainteresowanie i wywołał wiele pytań. Postanowiliśmy więc przybliżyć go Wam i opisać bardziej szczegółowo.
Sytuacja kiedy środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostaną zajęte na poczet realizacji zajęcia egzekucyjnego może być bardzo zaskakująca i czasami nie da się przewidzieć. Takie sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto wiedzieć co dokładnie się z nimi wiąże, czego można się spodziewać i jakie są ich pozytywne aspekty. Dziś pierwsza część, czyli:

Formalności – jak to wygląda od strony banku

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego rozpoczyna się w momencie, kiedy do banku wpłynie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Zawiadomienie musi być przesłane przez odpowiedni organ egzekucyjny: sądowy, którym jest komornik sądowy lub administracyjny: np. naczelnik Urzędu Skarbowego, dyrektor oddziału ZUS. Pracownicy banku, na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu, dokonują identyfikacji klientów i blokują ich rachunki do kwoty podanej w zawiadomieniu. Bank w momencie otrzymania zawiadomienia musi bezzwłocznie przekazać zajęte środki na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny lub musi poinformować o przeszkodzie w przekazaniu tych kwot. Od tego momentu środki na wskazanych rachunkach (do wysokości wskazanej w zawiadomieniu) są zablokowane i nie można ich wypłacać.

Przywileje tak. Ale dla kogo?

Uwaga, są wyjątki, w których właściciel rachunku może dysponować pieniędzmi na rachunku nawet w momencie jego zajęcia. Od czego to zależy? Od tego, czy zajęcie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy rachunków podmiotów gospodarczych.
To właśnie rachunki osób fizycznych (na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe) mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna jest przywilejem jednorazowym i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.

Jeszcze jedna ważna rzecz formalna – skąd posiadacz rachunku dowie się o jego zajęciu? Obowiązek informowania go o zastosowaniu tej formy dochodzenia należności spoczywa na organie egzekucyjnym. Informacje na temat blokady swoich rachunków prowadzonych w Banku Zachodnim WBK klient może uzyskać w każdym oddziale naszego banku .
Szczegółowo wszystkie kwestie prawne związane z zajęciem środków na rachunkach na poczet egzekucji reguluje Kodeks postępowania cywilnego (Art889 i inne) i ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji (Art. 80 i inne. ).

Wkrótce II część – o tym jak to wygląda od strony klienta, czyli m.in. co się zmienia w korzystaniu z rachunku od momentu jego zablokowania. Jeśli macie Państwo pytania chętnie na nie odpowiem.

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

 • Szanowni Państwo,
  Uprzejmie proszę o podstawę (regulaminową, lub prawną), która nakłada pierwszeństwo w przekazywaniu środków organowi egzekucyjnemu wobec roszczeń banku. Tzn – mam zajęcie z US na koncie. Konto służy mi wyłącznie do spłaty kredytu w WBK. Na jakiej podstawie Państwo nie spłacają kredytu, a przelewają środki do US? Nie znam się, ale nie jest to raczej kwestia uregulowana ustawą, gdyż mam kilka rachunków bankowych, zajęte wszystkie i żaden bank nie przelewa środków bez mojej dyspozycji. Robi to tylko WBK, w którym spłacam kredyt. Prosiłam kilkakrotnie o wyjaśnienie przy okazji uporczywych telefonów od Państwa domagających się spłaty kredytu, ale za każdym razem „doradca” nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Dziś znów spędziłam kilka upojnych minut czekając aż sprawdzi i zostałam rozłączona.
  Proszę o dokładny cytat artykułu ustawy lub Państwa regulaminu

  • Podstawą działania Banku w opisanej sytuacji jest USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   Art. 80. § 1. (69) Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania(…).
   § 2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1, i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

   Art. 86a. § 1. Wskutek zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, bank wstrzymuje wszelkie wypłaty z zajętego rachunku (…)Zajęcie nie dotyczy kwot wolnych od egzekucji.
   Przywilej kwoty wolnej od zajęcia jest opisany w art. 54 Prawo bankowe, który stanowi:
   1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

   Podsumowując, Bank z chwilą dokonania przez organ egzekucyjny zajęcia rachunku bakowego, jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku w chwili zajęcia egzekucyjnego jak i tych, które wpłyną na rachunek po dokonaniu jego blokady z uwzględnieniem przepisów wyłączających określone środki pieniężne spod egzekucji, w tym art. 54 Prawo bankowe.
   Przepisy Ustawy nie przewidują wyjątku od nakazu przekazania środków na rzecz organu egzekucyjnego, który pozwalałby, w sytuacji zajęcia rachunku bankowego, na zaliczenie środków w pierwszej kolejności na zobowiązania posiadacza rachunku wobec banku.

 • Witam dzisiaj nie wiedzac o zajeciu rachunku przez komornika wplacilam na kata 25000 zl. I dostalam info. Ze nastapila blokada srodkow w kwocie 1100zl. Mojepytanie brzmi czy jezeli w przyszlym miesiacu nie dokonam zadnego wplyu na to kato czy bede mogla wybrac te 1100 zl. Nie sa to moje piniadze lecz brata ktoremu oplacam rachunki.

  • W opisanej sytuacji, z powodu wpłaty wskazanej kwoty, nastąpiło przekroczenie kwoty wolnej od zajęcia i w konsekwencji doszło do blokady środków na realizację zajęcia. Możliwe, że jest to całkowita realizacja zajęcia. Środki zostaną przekazane do organu egzekucyjnego. W razie potrzeby, prośbę o zwolnienie wpłaconej kwoty spod egzekucji proszę skierować do organu egzekucyjnego.

 • Witam

  Zwracam się z zapytaniem dotyczącym kwestii daty zajęcia rachunku .
  27 grudnia na rachunku zostały zablokowane moje wszystkie środki , kwota która się na nim znajdowała nie przekraczała kwoty wolnej . Na moje pytanie dlaczego nie została kwota zwolniona pracownik mi odpowiedział że pismo od komornika było z datą wcześniejszą a wtedy na rachunku znajdowały się większe środki które przekroczyły kwotę wolną . Nie istotne kiedy bank dokonał blokady bo liczy się data w piśmie komornika czy to jest zasadne ?

Dodaj komentarz