Blokada na rachunku czyli szlabanMonika Sowińska 3.06.2009

Klienci, których dotknął problem braku dostępu do rachunku tłumaczą to tak: bank zablokował rachunek i to bank musi go odblokować. Prawda jest jednak inna. Bank sam z siebie rachunków nie blokuje, ale czasami musi. Odbywa się to wyłącznie na podstawie dokumentów, które wystawia i przesyła do banku np. Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, ZUS, Izba Celna, komornik itd. Takie ich prawo, a nasza powinność.

Egzekucja z rachunków bankowych odbywa się na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na podstawie tych przepisów zajmowane są rachunki posiadaczy w stosunku do których toczy się egzekucja z rachunku bankowego.

W związku z tym jeżeli np. Urząd Skarbowy dokonał zajęcia rachunku bankowego klienta to tylko urząd może dokonać jego odblokowania poprzez przesłanie do banku stosownych dokumentów.

Produkty i usługi
|
Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:
 • Facebook
 • Blip
 • Flaker
 • Pinger
 • Wykop
 • Twitter
 • Śledzik


Zobacz także317 odpowiedzi do “Blokada na rachunku czyli szlaban”

 1. Anarchetyp

  Z tą powinnością toście świętsi od papieża.

  1. W przypadku zajęcia konta prywatnego, nie firmowego, istnieje kwota, równa trzykrotności średniej krajowej, która określa wysokość salda, poniżej którego bank nie ma prawa przekazać ani złotówki organowi egzekucyjnemu. Co to się oznacza? To się oznacza, że po otrzymaniu informacji o zajęciu konta, wędrujemy do oddziału naszego banku i dowiadujemy się, że w związku z tym, że saldo naszego konta jest niższe niż wspomniana trzykrotność, na razie organ egzekucyjny nie dostanie nic. Otrzymujemy również możliwość dysponowania środkami (już istniejącymi na koncie, i tymi, które jeszcze spłyną) do wspomnianej wysokości. Po „wybraniu” całej kwoty, każda następna złotówka, który wpłynie na konto, zostanie przelana do wierzyciela. Ale uwaga! Za każdy taki przelew bank liczy sobie prowizję. Jeśli na naszym koncie jest zero i wpłynie 10,- zł, to bank przeleje te dziesięć złotych i obciąży nas kosztami przelewu, np. 15,- zł. I już mamy niedozwolony debet. Następuje wezwanie do zapłaty powstałego debetu (za które zostaniemy obciążeni na kolejne 30,-zł), wpłacamy 15,- zł, które bank natychmiast przelewa na konto wierzyciela i obciąża nas kolejnymi 15,- zł. Niedozwolony debet wynosi już 30,- plus koszt wysłania wezwania, o którym to dowiadujemy się z kolejnego wezwania itd. itp. Jak mamy jeszcze limit w koncie, BZ WBK natychmiast go nam wypowie. Spłacamy limit, np. 1000,- zł. Bank natychmiast przelewa pieniądze na konto wierzyciela, a nas obciąża kwotą za przelew. Nie dość, że niedozwolony debet nam rośnie, to jeszcze mamy zatarg z własnym bankiem, który żąda spłaty limitu. Żeby w taką spiralę nie wpaść, trzeba tę wolną trzykrotność śrdniej przeznaczyć właśnie na uregulowanie naszych należności w stosunku do banku. Pamiętajcie, że nawet to symboliczne przekroczenie salda o 15,- zł znajdzie się w BIK-u.
  Lekarstwo na tę sytuację: wybrać niecałą kwotę wolną (pozostawić saldo pozwalające na spłatę ew. limitu plus dodatkowe opłaty) i zrezygnować z jakichkolwiek wpłat na to konto. Szkoda, że pracownicy BZWBK nie informują klienta o tym, że po wybraniu całej kwoty wolnej wpadną w wyżej wspomnianą spiralę debetów. A może wyobraźni nie starcza?
  2. W przypadku kont wspólnych BZWBK ma jeszcze ciekawszą praktykę. Otóż, wspomniana kwota wolna dotyczy OSOBY, a nie konta, czyli przy koncie np. dwojga małżonków kwata ta przypisana do danego konta równa jest sześciokrotności średniej krajowej. BZWBK interpretuje przepis inaczej.
  Ale nie dość na tym. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art.42), „Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu temu małżonkowi w majątku wspólnym(…)” Zgromadzone (i wpływające) na koncie środki stanowią majątek wspólny. W przypadku zajęcia, dotyczącego tylko jednego z małżonków (tytuł wykonawczy na jedno z nich) zajęcie powinno więc obejmować jedynie połowę zgromadzonych środków i tylko połowę ew. późniejszych wpływów.

  Takie jest prawo, a Wasza powinność, to dbać o przestrzeganie tego prawa. Rozumiem, że prościej jest nie myśleć i wysłać całą kwotę zajęcia, ale prościej, nie zawsze oznacza właściwiej.

  Nie do klientów powinna jednakze należeć edukacja pracowników banków, prawda?

  Może ktoś jeszcze ma jakieś ciekawe, precedensowe przejścia z egzekucją z rachunku bankowego?

 2. MOYOCOYANI

  w odpowiedzi na Twoje pytanie: Może ktoś jeszcze ma jakieś ciekawe, precedensowe przejścia z egzekucją z rachunku bankowego? Płać swoje zobowiązania w terminie, a nie będziesz tracił czasu na uzewnętrznianie się.

  Co do obsługi w oddziałach to zapewne jak w każdej firmie zajmującej się sprzedażą i tu jest duża fluktuacja pracowników ze starych (doświadczonych) na nowych (świeżych). Ale jak wszędzie i tu należałoby nauczyć pracowników oddziałów myśleć a tego pracodawca nie nauczy tylko rodzice.

  Anarchetyp co do art 42 k.r.io. to może wystarczyło by pokazać w Banku potwierdzenie posiadania rozdzielności majątkowej, bo skąd Bank ma wiedzieć czy Ty i Twoja luba macie takową rozdzielność. Wspólnota = solidarnie.

 3. Anarchetyp

  MOYOCOYANI,
  Bardzo Ci dziękuję za wypowiedź.
  Jesteś doskonałym dowodem na potwierdzenie mojej tezy.
  Nie uzewnętrzniałem się, tylko podałem przykład dowolnego, szybkiego i nieprzemyślanego stosowania prawa przez pracowników banków.

  Przytoczony art. 42 k.r.i o. nie odnosi się do osób z rozdzielnością, ale będących we wspólnocie. Wspólnota nie równa się solidarnie. Chyba, że w BZWBK, ale o tym właśnie pisałem.

  Dla przypomnienia, bo coś nie tak z czytaniem ze zrozumieniem jest: “Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu temu małżonkowi w majątku wspólnym(…)” – chyba wyraźnie napisane jest: w razie ustania wspólności? Wspólność to nie rozdzielność.
  Może na jakieś szkolenia idźcie, co?

  Odnośnie pierwszego akapitu: Właśnie dlatego, że pracownicy usiłują oceniać swoich klientów, mają kłopoty z przestrzeganiem obowiązującego prawa. Jeśli ja mam zaległości, to prawem wierzyciela jest dochodzić swoich należności, a obowiązkiem banku jest ZGODNIE Z PRAWEM, czyli uwzględniając interesy obu stron wykonać nałożone ustawą obowiązki.
  Nic więcej i nic mniej. Bez mędrkowania. Egzekucja, rzecz ludzka, i proszę sobie wyobrazić, nie zawsze jest z winy dłużnika. Ale to temat na osobną opowieść.

  Mniej jadu, więcej zrozumienia i, przede wszystkim, wiedzy. A ta się na pewno przyda bankom w najblizszym czasie – bo liczba egzekucji wzrośnie.

 4. Monika Sowińska (Bank Zachodni WBK)

  Dziękuję za komentarze do mojego wpisu.
  Jak widzę jest to ciekawy i zarazem trudny temat. W związku z tym trochę wyjaśnień.

  Art. 54. Prawa bankowego mówi:
  „Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach osobistych (rozliczeniowych i oszczędnościowych) są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”. Oznacza to, że kwota wolna przysługuje do wszystkich osobistych rachunków klienta. Na wysokość kwoty wolnej składają się środki zgromadzone na rachunkach osobistych oraz na rachunkach oszczędnościowych (lokaty). W czasie kiedy klientowi przysługuje kwota wolna – klient sam decyduje o formie jej wykorzystania. Może tę kwotę pozostawić na koncie, gromadzić wpływy lub wypłacać poszczególne kwoty albo realizować w ramach tej kwoty swoje płatności.
  Po przekroczeniu kwoty wolnej zajęcie podlega zgodnie z obowiązującymi przepisami bezzwłocznej realizacji na rachunek organu egzekucyjnego, który wystawił zajęcie a nie na rachunek wierzyciela.
  Bank nie debetuje rachunków osobistych, a przekazuje jedynie wpływy. Najmniejsza kwota jaka podlega przekazaniu na rachunek organu egzekucyjnego to 50 PLN. Istnieje możliwość przekazania mniejszej kwoty, ale następuje to w przypadku kiedy całkowita kwota realizacji jest mniejsza niż 50 PLN lub w przypadku kiedy jest to ostatnia realizacja a wcześniej zajęcie realizowane było częściowo. Za każdą realizację zajęcia egzekucyjnego zgodnie z obowiązującą i dostępną Taryfą opłat i prowizji pobierana jest prowizja.
  Bank wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów daje możliwość realizacji zajęcia/zajęć w ramach przysługującej kwoty wolnej poprzez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia. Klient nie musi czekać aż ilość zgromadzonych środków na rachunku/rachunkach przekroczy kwotę wolną tylko jego zobowiązanie na podstawie niniejszego dokumentu zostanie niezwłocznie zrealizowane.

  Jeżeli chodzi o art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to w gestii klienta jest dostarczenie organowi egzekucyjnemu stosownych dokumentów potwierdzających, że realizacji powinna podlegać połowa zgromadzonych środków/połowa wpływów. W przeciwnym razie w przypadku rachunków wspólnych odpowiedzialność za zobowiązania dotyczy obu małżonków. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Małżonek dłużnika ma możliwość obrony w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do; -majątku osobistego dłużnika, -które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, -korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Od nowelizacji przepisów zajęciu egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nadaje klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi.

 5. Anarchetyp

  Pani Moniko,

  Dziękuję za odpowiedź, która, niestety, znów potwierdza moją tezę, że banki lubią sprawę załatwiać szybko i bez zwracania uwagi na interes dłużnika. Rozumiem, że z racji prowadzonej działalności, dłużnik dla banku to wróg nr 1 a priori, ale obowiązuje nas wszystkich to samo prawo.
  Zostałem szybko przywołany do porządku tekstem „przepisy po nowelizacji”. Które przepisy są po nowelizacji? Kodeks rodzinny, czy prawo bankowe? Kiedy ta nowelizacja miała miejsce?
  Widzę, że nauki przez klienta musi nastąpić ciąg dalszy, bo inni klienci gotowi jeszcze uwierzyć w stanowisko Pani banku.

  1. Odniosła się Pani do kwestii kwoty wolnej, przysługującej osobie i dotyczącej wszystkich rachunków łącznie. Dobrze. Ale nie odniosła się Pani do faktu, że kwota ta przysługuje osobie, a przy wspólności rachunku przysługuje każdemu ze współwłaścicieli z osobna. Oznacza to, że przy współwłasności małżeńskiej i jednym rachunku, kwota wolna jest w podwójnej wysokości.

  2. „Bank nie debetuje rachunków osobistych, a przekazuje jedynie wpływy.” – owszem, ale za każdą realizację zajęcia egzekucyjnego zgodnie z obowiązującą i dostępną Taryfą opłat i prowizji pobierana jest prowizja i to ta prowizja, obciążając nasze konto powoduje powstanie niespłacalnego debetu. Niespłacalnego, bo wbrew temu, co Pani pisze, bank każdą wpływającą kwotę przekazuje do organu egzekucyjnego. Po przekazaniu generuje nie dość, że kolejny debet spowodowany naliczeniem, kolejnej opłaty za przekazanie, ale również kwotą za wysłanie kolejnego zawiadomienia do klienta o powstałym debecie i wezwaniem do niezwłocznego uregulowania. Wszystko zgodnie z procedurami bankowymi. Ale czy zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, to już chyba ocenią czytelnicy.

  3. „Jeżeli chodzi o art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to w gestii klienta jest dostarczenie organowi egzekucyjnemu stosownych dokumentów potwierdzających, że realizacji powinna podlegać połowa zgromadzonych środków/połowa wpływów.” – bardzo sprytnie przerzuciła Pani odpowiedzialność banku na klienta. To bank dokonuje przelewu środków na konto organu egzekucyjnego i powinien to robić zgodnie z prawem. A prawo (pomimo „nowelizacji”) jest jednoznaczne: tytuł wykonawczy wystawiony na jednego małżonka, nie dotyczy majątku wspólnego, a taki przykład podałem. Owszem, „nowelizacja” (w cudzysłowie, bo miała miejsce w 2005r, więc nowa to ona nie jest) daje możliwość SĄDOWI rozszerzyć roszczenie wierzyciela również na małżonka bez jego przesłuchania, ale odbywa się to w formie również tytułu wykonawczego wystawionego na małżonka. I tylko wtedy wolno bankowi przeprowadzić egzekucję z majątku wspólnego (konta). Oczywiście małżonek ma prawo wnieść sprzeciw do organu egzekucyjnego, ale w przypadku tytułu wystawionego tylko na jednego z małżonków niczego nie musi wnosić, z racji prawa jego własność jest chroniona. Jest chroniona, bo tytuł wykonawczy nie dotyczy jego majątku i majątku wspólnego w zakresie, który byłby mu należny po ustaniu współwłasności. Ale banki mają to w głębokim zapomnieniu i radośnie przekazują 100% środków organom egzekucyjnym, wychodząc z założenia, ż klient ich przecież nie będzie skarżył o niewłaściwie wykonaną egzekucję. A w przypadku reklamacji wyśle się do klienta formułkę, że zajęcie przeprowadzono „zgodnie ze znowelizowanymi przepisami” i spokój.

  4. Jeszcze drobiazg, o którym Pani zapomniała: klauzula wykonalności zostanie nadana tylko w przypadku, gdy wierzytelność powstała za zgodą współmałżonka. I tylko wtedy. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.
  Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka odpowiada on z:
  -majątku osobistego
  -wynagrodzeniem za pracę lub dochodami z innej działalności zarobkowej
  -jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz innych praw twórcy
  -z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, gdy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa

  5. I rzecz ostatnia: Jeśli osoba-dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo, to tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko niemu sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków.
  W tym wypadku wierzyciel również musi wykazać odpowiednim dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

  Reasumując:
  Nie ma prawa pozwalającego (nawet po „nowelizacji”) na egzekucję z całego rachunku wspólnego, jeśli tytuł wykonawczy jest wystawiony tylko na jednego współwłaściciela/współmałżonka.
  Uzyskanie klauzuli wykonalności dla drugiego współmałżonka obwarowane jest kilkoma warunkami i spełnienie ich należy do wierzyciela. Bank nie ma prawa zakładać, że tytuł wykonawczy dotyczy również drugiej osoby.

  W mojej prywatnej sprawie wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tytuł wykonawczy dotyczył tylko mnie. Zajęty został rachunek nie firmowy, ale prywatny, należący do nas obojga, gdzie żona była właścicielem, a ja współwłaścicielem. Kwota wolna wyliczona przez Bank dotyczyła tylko jednej osoby. Została źle obliczona przez pracownika banku – po ostatniej wypłacie z konta okazało się, że pomylił się o 100,- zł i powstał na rachunku niedozwolony debet. Pracownik banku został zobowiązany do uzupełnienia debetu z własnej kieszeni, ale wpłata nie zlikwidowała debetu, tylko została przekazana do organu egzekucyjnego, a dalej, tak, jak pisałem poprzednio.

  Pozostawiam Państwa ocenie, czy było to postępowanie egzekucyjne przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, czy nie…

 6. Monika Sowińska (Bank Zachodni WBK)

  Jak widzę prowadzenie Bloga BZ WBK to bardzo trafiony pomysł, ponieważ artykuły wzbudzają dużo emocji i komentarzy.

  Dziękuję za kolejny komentarz do mojego artykułu, jak również za zaangażowanie i uwagi.

  W tym konkretnym przypadku radziłabym przedstawić całą sytuację w formie reklamacji, którą może Pan złożyć w najbliższej placówce Banku Zachodniego WBK S.A. lub przesłać listownie na adres centrali Banku. Bank działa na podstawie regulacji oraz procedur zgodnych z powszecnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Chętnie zajmę się Pana sprawą osobiście jeżeli będę znała konkrety i zapewniam, że w odpowiedzi nie otrzyma Pan „formułki, że zajęcie przeprowadzono zgodnie ze znowelizowanymi przepisami”. Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy otrzyma Pan konkretną odpowiedź.

  Ten artykuł to początek…

 7. Piotr

  Witam serdecznie,
  mój problem polega na tym, że zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za wystawienie faktur za roboty nie wykonane. Natomiast nigdy nie dysponowałem środkami, o które się mnie posądza (podejrzewam, że gdybym nimi dysponował nie martwił bym się o obronę, jak i dzisiaj egzekucje). Cały problem jest taki, że moja żona została obciążona w ostatnich dniach całością moich długów w formie blokady środków na wszystkich swoich kontach osobistych (ok 14.000zł) w momencie, gdy chciała uregulować rachunki okazało się, że nie ma dostępu do środków, a jej konta są obciążone długami nie koniecznie z nią związanymi. Dodam, że jej jedyną winą było to, że dwukrotnie rozliczyła się razem ze mną i regulartnie coi miesiąc zabierają jej z wypłaty ok 1200zł. Poza tym czy to w porządku, że komornik skarbowy zabrał jej możliwość utrzymania domu zabierając wszystko do złotówki? Bardzo będę wdzieczny za wskazanie możliwości pomocy jej.
  Pozdrawiam Piotr

 8. Monika Sowińska (Bank Zachodni WBK)

  Witam Panie Piotrze,
  przedstawił Pan bardzo trudną sprawę i bez dokumentów źródłowych tj. zajęć egzekucyjnych trudno jest mi się wypowiadać. Wszystko wskazuje na to, iż nadana została klauzula wykonalności na małżonkę i w związku z powyższym do Banku przesłane zostało zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, na podstawie którego Bank dokonał blokady rachunków. Zgodnie z informacją jaką Pan podał zajęte zostały rachunki osobiste. W tym przypadku zgodnie z art. 54 Prawa bankowego żonie przysługuje kwota wolna od zajęć, o której pisałam wcześniej. Jeżeli na rachunek osobisty wpływa wynagrodzenie, które jest już pomniejszone o egzekucję to żona powinna zgłosić się do organów egzekucyjnych, które dokonały zajęcia rachunków i przedstawić całą sytuację – być może blokada na rachunku, jak również pomniejszone wynagrodzenie dotyczą tej samej sprawy. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to tylko jeden ze sposobów egzekucji, na który składają się: zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz podział sumy uzyskanej z egzekucji. Wynagrodzenie za pracę to wszelkie wynagrodzenia przysługujące pracownikowi od zatrudniającego go zakładu pracy. Mogą to być te, które wynikają ze stosunku pracy, ale również te wynikające z umowy zlecenia, umowy agencyjnej, spółdzielczej umowy o pracę oraz inne. W tym przypadku radziłabym konsultację z prawnikiem, który posiada merytoryczną wiedzę w tym zakresie.
  Pozdrawiam
  M.

 9. Piotr K

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie blokady rachunku. Jeżeli nie mam na koncie sumy odpowiadającej 3 krotności średniej krajowej, to rozumiem, że muszę sam iść do oddziału i złożyć dyspozycję, żeby Bank przelał pieniądze na konto Urzędu Skarbowego z tego, co jest na koncie. Mam obecnie na koncie pieniądze wystarczające na pokrycie wierzytelności dla Urzędu Skarbowego, więc mogę to zrobić. Pytanie jest następujące: czy moje konto zostanie odblokowane automatycznie w momencie, gdy złożę w.w. dyspozycję, czy będę musiał poczekać na jakąś dodatkową decyzję administracyjną zanim moje konto zostanie odblokowane? Dodam, że jest to konto osobiste i tylko ja mam do niego dostęp.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Piotr K.

 10. Monika Sowińska (Bank Zachodni WBK)

  Witam,

  Z góry przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi na Pana zapytanie, ale zaczął się okres urlopowy i niestety nie mogłam wcześniej udzielić odpowiedzi.
  Jeżeli kwota wolna, która przysługuje do Pana rachunku nie została przekroczona, to w przypadku gdy chce Pan zrealizować zajęcie, musi Pan się udać do najbliższej placówki banku i podpisać stosowne oświadczenie.
  W przypadku gdy na rachunku jest wystarczająca ilość środków na pokrycie zobowiązania przesłanego do banku przez organ egzekucyjne (całkowita kwota zajęcia + dalsze odsetki jeżeli takie miały być doliczane oraz prowizja za realizację zajęcia), bank na podstawie Pana oświadczenia zrealizuje całkowicie zajęcie i tym samym Pana rachunek zostanie odblokowany.

  Pozdrawiam
  M.

 11. LnddMiles

  Pretty cool post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I have really liked reading your blog posts. Anyway
  I’ll be subscribing to your blog and I hope you post again soon!

 12. Monika Sowińska (Bank Zachodni WBK)

  Many thanks for your comment.
  I’m glad you found my blog interesting.
  Regards
  M.

 13. Anna Z.

  Witam.
  Z czego wynika interpretacja, wg której kwoty wpływające na rachunek podlegaja sumowaniu od dnia, w którym wpłnęło zajęcie aż do momentu przekroczenia „kwoty wolnej”. Czy nie liczy się raczej saldo na rachunku w danym momencie i odniesienie go do kwoty wolnej?
  Proszę o odpowiedź.

 14. Monika Sowińska

  Witam!
  Jeżeli na rachunku/rachunkach w dniu przyjęcia zajęcia ilość środków jest wystarczająca i przekracza przysługującą kwotę wolną, to zajęcie podlega realizacji. Natomiast jeżeli środki znajdujące się na rachunku są mniejsze niż przysługująca kwota wolna, to w tym przypadku do przekroczenia kwoty wolnej brane są pod uwagę: ilość środków na rachunku na dzień wpływu zajęcia do Banku oraz kolejne wpływy na rachunek/rachunki. W momencie kiedy wpływy na rachunek spowodują przekroczenie tej kwoty, nadwyżka ponad kwotę wolną i każdy kolejny wpływ jest przekazywany na realizację zajęcia egzekucyjnego.
  Pozdrawiam
  M.

 15. rafał

  ZUS wszczął procedurę egzekucji zadłużenia mojej firmy, może nie jakieś straszne pieniądze ok.10 tyś, ale ich tempo wskazuje, że ta piramida coraz bardziej się chwieje. Konto firmowe w WBK zostało zablokowane. Z ZUSem dogadałem spłacanie kredytowe. Tzn.czekam na potwierdzenie wysokości rat i terminów płatności. Po tygodniu WBK nagle przelał wszystkie środki z konta na ZUS (czego ZUS nie wnioskował!), obiciążył konto zdzierczą opłatą 30 zł za każdy tytuł egzekucyjny – przypomnę rok niepłacenia ZUS, to na jedną osobę 3 tytuły miesięcznie, więc jest to dla banku przyjemne parę tysięcy do przygarnięcia ;) Na koncie niedebetowym powstał cudownie debet i lecą odsetki. Bank zadowolony, ZUS konsternacja, bo muszą teraz po przeliczać cały wniosek raz jeszcze a klient kompletnie bez kasy, z rosnącym zadłużeniem, firmą i pracownikami do opłacenia kosztów powinien dokonać samospalenia raz pod ZUS, drugi raz w oddziale zaufanego banku ;)

  Oczywiście sam sobie jestem winien. Że w kryzysie, przy takich obciążeniach podatkowych i socjalnych próbowałem utrzymać się i płacić pracownikom…trzeba było od razu się zamknać i na bezrobocie, ew.na czarno ;) Teraz już to wiem!

  Cóż, to blog WBK, że ZUS to złodziejska instytucja to wszyscy wiemy, ale że bank postępuje z klientem tak szlachetnie, to dla mnie coś nowego.

  Pozwolę sobie nie polecić tej instytucji i przy pierwszej okazji zrezygnować z tych kosztownych usług. Na przyszłość, warto zakładając konto „firmowe” założyć 100% konto prywatne. Będzie nam się należała przynajmniej podstawowa ochrona środków z art.42 pr.bank. A tzw.konto „firmowe” to de facto jedynie wyższe koszty + szablony do przelewów przez net ZUS i US, co można spokojnie zrobić samemu…

  Aha, ja z ZUSem już sobie daje spokój i przenoszę jego płacenie na wyspy. Jestem egoistą? Nie, po prostu nie znam nikogo ze znanych mi starszych osób kto miałby uczciwą emeryturę i nie liczę na taką kiedy sam skończę życie zawodowe. Oszukańczego KRUSu wspierać nie zamierzam, bo to żerowanie na takich samych naiwnych i uczciwych jak ja…więc stawiam sprawę uczciwie. Zarabiam na siebie i na swoją przyszłość.

  Co i czytającym polecam uwadze ;)

 16. Monika Sowińska

  Witam,
  Bank w momencie otrzymania zajęcia ma obowiązek niezwłocznie przekazać środki bądź powiadomić organ egzekucyjny o przeszkodzie w realizacji zajęć. Z przytoczonej przez Pana sytuacji wnioskuję, że w momencie wpływu do banku zajęć wystawionych przez ZUS, bank zablokował Pana rachunek firmowy i wysłał pismo do ZUS informując o istniejącej przeszkodzie w realizacji zajęć. W momencie kiedy na Pana rachunku pojawiły się środki pieniężne bank dokonał realizacji zajęć i zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobrał prowizje za ich realizację. Bank dokonał przekazania środków tytułem realizacji zajęć ponieważ do dnia realizacji nie otrzymał z ZUS żadnej informacji pozwalającej na wstrzymanie tej czynności. Tylko i wyłącznie organ egzekucyjny dokonujący zajęcia rachunku może przesłać do banku stosowny dokument, na podstawie którego bank dokona np. wstrzymania czy też umorzenia egzekucji z rachunku.
  Pozdrawiam
  M.

 17. gaspacho

  Witajcie,
  mam zajęcie egzekucyjne na rachunku osobistym w BZ WBK.
  Złożyłem dyspozycję przekazania 500zł na poszczególne tytuły (jest ich wiele cząstkowych w jednym zajęciu z powodu niepłacenia składek przez 3 m-ce.) Pracowniczki banku za każdym razem informują mnie, ile wyniesie prowizja od przelewu (np. 7zł). W tym przypadku cisza. Dzisiaj dowiaduję się, że z tytułu przekazania ZUS-owi 484zł bank pobrał prowizję w wys. 270zł. Mafia? Mało powiedziane… S*** ich pies, jak mówią dyplomaci.
  Zmieniam bank i hmm… „ubezpieczyciela” Zmykam na Wyspy. Ku przestrodze, Zawiedziony klient BZ WBK.

 18. Monika Sowińska

  Witam!
  Zgodnie z tym co Pan napisał ZUS wystawił „wiele cząstkowych” zajęć. Wygląda na to, że na kwotę 484 zł składało się 9 szt. zajęć, w związku z tym prowizja za ich realizację wyniosła 270 zł. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Banku Zachodniego WBK S.A. opłata za realizację zajęcia wynosi 30 zł.
  Pozdrawiam
  M.

 19. Agata

  Dwa dni temu dostałam pismo, że US zajął mi konto w bzwbk za niezapłacony mandat 200 zl. W tym czasie miałam na koncie wielokrotność tej sumy, ale nie przekraczającą średniej krajowej. W bankowości elektronicznej nie ma informacji o blokadzie. W banku Pani po przeczytaniu pisma powiedziala, ze trzeba zrobic przelew, przelala te dwieściepare złotych na podane przez US konto, świstek podpisałam i zabrałam, ale pani doradczyni nie potrafiła powiedzieć kiedy konto zostanie odblokowane. Stąd pytanie: kiedy zostanie odblokowane, lub jak to po prostu z reguły w podobnych przypadkach bywa?

 20. Monika Sowińska

  Witam!
  Jak rozumiem przelew został zrealizowany w oddziale, a nie przez dział obsługujący zajęcia. W związku z powyższym blokada na rachunku będzie się utrzymywała do momentu kiedy Bank nie otrzyma od organu egzekucyjnego stosownego dokumentu pozwalającego na usunięcie blokady lub do momentu aż przekroczona zostanie kwota i Bank przystąpi do realizacji zajęcia, o czym pisałam już wcześniej . W tej sytuacji radziłabym jak najszybciej udać się do US z potwierdzeniem wykonania przelewu, aby US przekazał do Banku dokument potwierdzający zakończenie egzekucji.

 21. Łukasz

  mialem na koncie 10 zlotych i zero smskodow, wyslalem 2 doladowanie po 10 zlotych i pokazuje mi ze nadal mam 10 zlotych a one sa oczekujace skoro doladowania otrzymalem co teraz zrobic zeby na moim koncie znowu widnialo 0,00 zl? prosze o pomoc

 22. Dorota

  Witam!
  Bardzo proszę o pomoc ib wyjaśnienie mi jak wygląda procedura zajęcia konta bankowego.Ojciec mój otrzymał powiadomienie iż na wskutek wniosku komornika zostało przeprowadzone zajęcie konta.jego dochód to emerytura w kw.1740 zł.jest to jego jedyny dochód,z tych pieniędzy musi utrzymać siebie,uiścić wszelkie opłaty oraz wykupić leki/jest po udarach mózgu,zawale serca,jest osobą niepełnosprawną ruchowo/Czy bank zabierze całość emerytury,czy jakąś część,czy zostaną mu jakieś pieniądze na życie i leki co miesiąc?

 23. Monika Sowińska

  Witam Pani Doroto!
  Jeżeli jest to rachunek osoby prowadzącej działalność to w momencie wpływu zajęcia do Banku, przy dostępnych środkach na rachunku zajęcie zostanie bezzwłocznie zrealizowane. W przypadku rachunku osobistego to do takiego rachunku zgodnie z art. 54 Prawa bankowego przysługuje kwota wolna, która w trakcie trwania egzekucji jest do wykorzystania dla klienta (w ramach dostępnych środków na rachunku). Dopiero po wykorzystaniu/przekroczeniu kwoty wolnej Bank przystąpi do realizacji zajęcia, o czym pisałam już we wcześniejszych komentarzach. W opisanym przez Panią przypadku radziłabym ojcu udać się do komornika i przedstawić swoją sytuację. Jeżeli komornik nie prześle do Banku stosownego dokumentu np. ograniczenie zajęcia to Bank będzie przekazywał wszystkie wpływy na realizację zajęcia.
  Pozdrawiam
  M.

 24. Marcin

  Witam,

  bardzo proszę o wyjaśnienie mi dlaczego zostały zablokowane wszystkie moje konta (prywatne i firmowe) i karty do tych kont, gdzie w dokumencie z US o zajęciu wierzytelności jest wyraźne wskazanie na blokadę należności tylko na jednym z kont?

  Pozdrawiam
  Marcin

 25. Monika Sowińska

  Witam Panie Marcinie,
  Bank może dokonać blokady wszystkich rachunków na podstawie danych wskazanych przez organ egzekucyjny w zajęciu, takich jak: nr PESEL, NIP, Regon, imię i nazwisko, adres oraz zgodnie z pouczeniem znajdującym się na drugiej stornie zajęcia, które brzmi: „Zajęcie wierzytelności jest skuteczne z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków…Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachunków bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa, nie pokrywają dochodzonych należności, bank realizuje zajęcie wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejności.” W przypadku wpływu zajęcia do banku karty nie są blokowane, ale z uwagi na fakt iż rachunki są zablokowane korzystanie z kart jest utrudnione.
  Pozdrawiam
  M.

 26. krzysiek

  czy komornik ma prawo zablokowania mi konta firmowego oraz przejęcia wszystkich środków finansowych bez uprzedniego poinformowania mnie o tym ? mam zaległe składki w zusie?

 27. Monika Sowińska

  Witam!
  Bank w momencie otrzymania zajęcia ma obowiązek niezwłocznie przekazać środki na rachunek organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia bądź powiadomić ten organ o przeszkodzie w realizacji zajęcia.
  Komornik powinien zawiadomić dłużnika o tym, że zajmuje wierzytelności z jego rachunku bankowego poprzez doręczenie/przesłanie do dłużnika odpisu tytułu wykonawczego i odpisu zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłat gotówki z tego rachunku. Równocześnie z przesłaniem zawiadomienia do banku i do dłużnika komornik powinien przekazać wierzycielowi odpis zawiadomienia, które przesłał do banku w sprawie zajęcia konta.
  Jeżeli zajęcie rachunku dokonane zostało przez ZUS to na drugiej stronie każdego zawiadomienia o zajęciu jest pouczenie, w którym jeden z zapisów brzmi: „zobowiązanemu przesyła się odpis zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego oraz zawiadamia się, że nie wolno mu dokonywać wypłat zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, przesyła się, jako załączniki, odpisy tych tytułów.”
  Pozdrawiam
  M.

 28. krzysiek

  tak tylko ze ja nie dostałem żadnego zawiadomienia ponieważ adres pod którym mieszkam nie jest zgodny z moim zameldowaniem . ale jęsli zus znalazł moje konto w banku to ja siępytam czemu nie znalazzł adresu siedziby firmy lub koresponducyjnego aby mi te zawiadomienie przekazać. numer konta wiąże się także z adresem firmy . KONTO JEST FIRMOWE !!!!!!!!! ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ZAMIESZKANIA TAM ISTNIEJE . TŁUMACZENIE ZUSU JEST POPROSTU ŚMIESZNE.

 29. krystian

  Witam,

  Do „mojego” banku BZWBK wpłynęło zajęcie wystawione przez ZUS (niezapłacone składki ubezpieczenia zdrowotnego, które prowadząc działalność gospodarczą byłem zobowiązany sam za siebie opłacać) rachunku firmowego, na kwotę 971,70 zł. Bank zablokował mi kwotę 1166,04 zł na moim osobistym rachunku, podczas gdy na dzień otrzymania zajęcia, na rachunku tym miałem poniżej 2 9000,00 zł, a na koncie firmowym 0,00 zł. Pozostałymi środkami mogę dysponować. Jak to się ma do art. 54 Prawa bankowego? Do kogo się zwrócić w związku z niezasadnym moim zdaniem zablokowaniem środków?
  Pozdrawiam,
  Krystian

 30. Monika Sowińska

  Witam!
  O art. 54 Prawa bankowego pisałam już wcześniej. Bank nie mógł bez Pana zgody dokonać realizacji zajęć z rachunku osobistego. Takie działanie jest możliwe w momencie kiedy podpisze Pan w Banku stosowne oświadczenie lub w momencie kiedy przysługujący limit kwoty wolnej zostanie przekroczony. Do rachunku firmowego nie przysługuje limit kwoty wolnej. W momecie kiedy kwota 2900,00 znajdowałaby się na rachunku firmowym Bank niezwłocznie przystąpiłby do realizacji zajęć w takiej wysokości jaka wynika z zajęć wraz z dalszymi odsetkami i prowizjami za realizację zajęć. Jeżeli ma Pan wątpliwości co do zasadności zablokowania środków to może Pan to wyjaśnić z organem egzekucyjnym, który dokonał zajęcia (w tym przypadku ZUS) lub przedstawić całą sytuację w formie reklamacji, którą może Pan złożyć w najbliższej placówce Banku Zachodniego WBK S.A.
  Pozdrawiam
  M

 31. asia

  Witam,
  czy bank (wbk) może dokonać kompensaty wszystkich moich środków na koncie osobistym na spłatę zadłużenia -karta kredytowa- zostawiając zerowy stan konta?

 32. Administrator (Bank Zachodni WBK)

  @asia

  W przypadku karty kredytowej taka sytuacja może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy klient ma ustawioną opcję automatycznej spłaty zadłużenia w karcie kredytowej i akurat kwota do spłaty jest równa kwocie środków na rachunku.

  Sytuacja, w której „zeruje się” konto – czyli bank zabiera wszystkie środki na koncie może mieć miejsce w przypadku kredytu gotówkowego spłacanego automatycznie z konta osobistego – wtedy bank pobiera środki z konta, a jeśli nie ma wystarczających środków bierze tyle ile jest jednocześnie zerując konto, a następnie czeka na wpływ środków i znów pobiera to czego mu brakowało do spłaty kwoty raty.

 33. ewa

  witam mam problem zus zajoł mi wszystkie srodki na koncie osobistym 1500zł a na koncie miałam 700zł i do tego na koncie sa pieniazki mojej córki bo ona jest współwłascicielem to sa alimenty mam blokade i niewiem co teraz mam zrobic złozyłam reklamacje o wolne srodki jakie mi przysługuja tylko niewiem czy bedzie uznana ta reklamacja,chciałam sie zapytac wolne srodki licza sie od dnia wykonania decyzji wyroku czy od dnia wpłyniecia decyzji prosze mi pomóc

 34. Monika Sowińska

  Witam!
  W przypadku rachunku osobistego przysługuje Pani kwota wolna, której wysokość zgodnie z art. 54 Prawa bankowego to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.
  Aby Bank mógł zwolnić spod egzekucji jakieś środki należy wiedzieć, które z nich podlegają zwolnieniu, a które nie. Stąd konieczność przedłożenia przez posiadacza rachunku decyzji w tym przypadku (postanowienie sądu) dotyczącej przyznanych dla córki alimentów.
  Pozdrawiam
  M.

 35. ewa

  bank nic o tym nie mówił tylko napisał ze zus moze mnie zwolnic z blokady konta,a czy córka w tym wytpadku by mogła złozyc reklamacje moze z jej strony inaczej to załatwia, byłam zusie ale pewnie bede musiła długo czekac na ich decyzje w sprawie zwolnienia blokady.Mam konto w mbanku i z tego co sie dowiedziałam to ciezko z nimi cos załatwic chyba bede musiała zmienic bank
  prosze o rade

 36. ewa

  bank nie poinformował mnie ze mam taki dokument dostarczyc, a co chodzi o wolne srodki jeszcze nie dostłam decyzji a czy córka by mogła tez sie ubiegac o wolne srodki od zajecia nadmieniam ze jest pełnoletnią osoba prosze o odpowiedz

 37. Monika Sowińska

  Witam ponownie!
  Trudno mi się wypowiadać w imieniu innych banków ponieważ oprócz obowiązujących przepisów są jeszcze wewnętrzne procedury. Tak jak już wspomniałam do rachunku/rachunków zgodnie z art. 54 Prawa bankowego przysługuje kwota wolna. Faktem jest również, że ZUS który dokonał blokady Pani rachunku może dokonać zwolnienia tego konta z blokady – pisałam o tym wcześniej – najprawdopodobniej dlatego bank odsyła Panią do ZUS. Jeżeli złożyła Pani pismo w ZUS to należy teraz oczekiwać odpowiedzi. Z uwagi na to, że ma Pani zablokowane konto i jak rozumiem nie może Pani korzystać ze środków przysługujących Pani w ramach kwoty wolnej radziłabym ponownie skontaktować się z bankiem i wyjaśnić całą sytuację.
  Pozdrawiam
  M.

 38. Andrzej

  Witam, dostałem 2 dni temu pismo egzekucyjne w którym było napisane, że bank zajmuje mi konto bankowe z powodu nie zapłaconych mandatów. Niesety nie miałem na koncie prywatnym pieniędzy( ponieważ prowadzę działalność i niestety mam problem z wierzycielami ) i bank ni z tego ni z owego zajął mi konto firmowe nie powiadamiając mnie w ogóle o tym. Na koncie firmowym miałem pieniądze (które notabene mi wpłynęły w tym samym dniu) do opłacenia zaległego podatku ZUSu oraz pieniądze dla moich dostawców. Teraz mam problem bom nie mam za co zapłacić ZUSu i US, dostawcy mam nadzieje poczekają. Jakim prawem bank zrobił to bez mojej wiedzy ? Dlaczego komornik też nie poinformował mnie tym fakcie ? Miałem zaufanie do BZWBK teraz widzę, że byłem w błędzie.
  Konto firmowe a konto prywatne nie jest ze sobą połączone, a zadłużenie nie było z ZUS czy US tylko z zaległych mandatów !

 39. Monika Sowińska

  Witam!
  Zazwyczaj zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów przesyłane są do banku w formie zajęcia wystawionego przez Urząd Skarbowy. I tak najprawdopodobniej było w powyższym przypadku. Bank w momencie otrzymania zajęcia ma obowiązek niezwłocznie przekazać środki bądź powiadomić organ egzekucyjny o przeszkodzie w realizacji zajęć. Bank nie ma obowiązku informowania klientów o wpływie zajęcia, obowiązek ten spoczywa na organie egzekucyjnym dokonującym zajęcia. W artykułach np. z 26.01.2010 oraz z 05.02.2010 opisywałam już na jakich zasadach odbywa się egzekucja.
  Pozdrawiam
  M.

 40. Andrzej

  Czyli proszę i jedno wyjaśnić, jak bym nie miał konta firmowego w waszym ****** banku to miał bym dalej pieniądze na zapłacenie podatków, zusów i zaległości w stosunku do innych dostawców ? Tym bardziej zajęcie miało wystąpić na koncie Andrzeja… a nie na koncie Eko… czyli mojej firmy. Więc jakim prawem ktoś ściągną pieniądze z konta nie związanego ze sprawą !
  Ja zakładałem konto na firme a w nazwie mojej firmy nigdzie nie ma mojego nazwiska !
  To tak jak by przyjść po telewizor bo osoba nie spłaca rat i wsiąść jeszcze wideo bo akurat było w domu.
  I tak będę pisał zażalenie do Państwa banku i do rzecznika praw obywatelskich !

 41. Anna

  Witam,

  moi rodzice dostali pismo egzekucyjne o zajęciu kont mojego ojca oraz majątku wspólnego matki i ojca.

  Rodzice mają rozdzielność majątkową, więc majątek wspólny nie istnieje, mimo tego zajęte zostały konta stanowiące wyłącznie majątek mojej matki. Bank nie był powiadomiony o istnieniu rozdzielności majątkowej.

  Czy mimo tego ma prawo do zajęcia kont bez uprzedniego upewnienia się, czyj majątek się na nich znajduje? Jak powinna przebiegać procedura reklamacyjna? Czy dostarczenie aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej spowoduje odblokowanie konta?

 42. Agata

  Witam,
  mam konto prywatne na którym są jedynie wpływy z MOPS-u z funduszu alimentacyjnego. Dzisiaj, chcąc wypłacić pieniądze z bankomatu okazało się, że brak środków na koncie. Zdziwiło mnie to bardzo, gdyż wiem,że na koncie jest 2200 zł. Zadzwoniłam na infolinię do banku i okazało się, że US zajął mój rachunek bankowy.
  Czy ma prawa zająć pieniądze,które są alimentami?
  dodam, że nie otrzymałam żadnego pisma o dokonanym przez US zajęciu.

 43. Monika Sowińska

  @Andrzej

  Witam!
  Prawo Cywilne:
  Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą. § 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń.
  Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela, tj. przedsiębiorcę, odpowiadającego w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak majątkiem osobistym.
  Jeżeli w dalszym ciągu ma Pan wątpliwości co do zasadności zajęcia Pana rachunku firmowego to proszę przedstawić całą sytuację w formie reklamacji, która zostanie rozpatrzona przez uprawnionego pracownika Banku.
  Pozdrawiam
  M.

 44. Monika Sowińska

  @Anna
  Witam!
  Jeżeli zajęcie wystawione było imiennie przeciwko dłużnikom i osoby te posiadają rachunki, Bank dokonuje blokady rachunków na podstawie danych zawartych w zajęciu – pisałam już o tym wcześniej.
  Bank nie bada jaki/czyj majątek znajduje się na rachunku. Obowiązkiem właściciela rachunku jest dostarczenie aktualnych dokumentów potwierdzających stan faktyczny. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową może być podstawą do ponownego przeanalizowania sytuacji na zajętym rachunku, o ile dokument ten ma datę wcześniejszą niż data wszczęcia egzekucji. Każda taka sprawa wymaga indywidualnego podejścia z uwagi na to, że nie są to proste sprawy.

  Zgodnie art. 8912
  § 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.
  § 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.
  Pozdrawiam
  M.

 45. Monika Sowińska

  @Agata
  Witam,
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank w momencie otrzymania zajęcia ma obowiązek niezwłocznie przekazać środki bądź powiadomić organ egzekucyjny o przeszkodzie w realizacji zajęć. Podobną sytuację jak Pani opisałam 22-02-2010.
  Pozdrawiam
  M.

 46. ewela76

  Witam srdecznie!
  czy bank (wbk) może dokonać kompensaty wszystkich moich środków(spłata odszkodowania za wypadek córki) na koncie osobistym na spłatę zadłużenia -kredyt gotówkowy- zostawiając zerowy stan konta,mimo ze nie mialam ustawionej funkcji przelew staly.?

 47. Administrator (Bank Zachodni WBK)

  @ewela76
  Odpowiedź na to pytanie padła w komentarzu 32. Nie wiemy czy pisząc „funkcja przelew stały” miała Pani na myśli automatyczną spłatę kredytu. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy udać się do oddziału.

 48. ana

  Witam,
  mam konto prywatne na które sa wpływy wynagrodzenia za pracę. Pod koniec sierpnia 2009 roku dostałam zawiadomienie z US o zajęcie konta, załączony był również tyruł egzekucyjny (niezapłacony mandat w wysokosci 350zł plus koszty egzekucyjne 21zł razem 371zł). bank żadnych pieniędzy nie zablokował. we wrześniu 2009r. zaległość została uregulowana w US, otrzymałam pismo o uchyleniu zajęcia w dwóch egzemplarzach (jeden dla siebie, drugi dla banku, który osobiście zaniosłam). myślałam, że sprawa jest zamknięta. jednak bardzo sie pomyliłam. w tym miesiącu gdy wpłynęło wynagrodzenie za prace, bank WSZYSTKIE pieniądze przelal na konto wierzyciela. Okazało się że w banku żadnej blokady nie zdjęli, oprócz tego zamiast pobrać zajętą wcześniej kwotę 350zł pani w banku się pomyliła o jedno zero wprowadzając zajęcie i pobrane zostało 3,5tys!!!! na ten moment mam na koncie 0,00! przez ewidentne zaniedbanie obowiązków pracownika banku, nie mam srodków do życia :(
  proszę o informację czy istnieje kwota wolna od zajęcia? czy bank ma prawo zabrać wszystko co jest na koncie?? i w jaki sposób mogę wyegzekwować SWOJE pieniądze? nadmienię że w banku pani powiedziała ze to moze potrwać nawet m-c (bo proceduty itd..)

 49. Monika Sowińska

  @ana
  Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego do rachunku przysługuje kwota wolna. O kwocie wolnej i jej wykorzystaniu pisałam już wcześniej, jak również o tym jakie są obowiązki Banku w momencie otrzymania zajęcia. Nie przypuszczam aby pracownik banku zamiast przelać 350zł na rachunek US przelał 3500zł. Myślę, że mamy tu do czynienia z kolejnym (innym) zajęciem. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji radziłabym złożyć reklamację w najbliższej placówce Banku. Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy otrzyma Pani odpowiedź.
  Pozdrawiam
  M.

 50. liliana

  mój mąż co jakiś czas zaciąga kredyty o różnych kwotach od 500-7000 nie informując mnie o nich i tak się zbiera,ledwo staraczając na życie,czy jako małżonka mogę coś zrobić ,żeby zablokować mu ciągłe branie kredytów i korzystanie z kart kredytowych,lub czy mogę chociażby być przez banki w jakis sposób informowana o poczynaniach męża,za odp.z góry serdecznie dziękuje

 51. Ania

  Witam.
  1)Mam konto swoje prywatne,mój mąż ma sporo mandatów..
  pytanie to czy długi męża mogą ściągnąć z mojego konta,wspomnę że na kącie są tylko alimenty na syna i rodzinne.
  2)Mąż obecnie pracuje poza naszym miastem „delegacje”
  czy mogę do swojego kąta wyrobić drugą karte do bankomatu, jedną dla siebie,drugą dla męża? Konto mam w BZ WBK.
  Z góry dziękuję

 52. Monika Sowińska

  @Ania
  W odniesieniu na pytanie nr 1 informuję, że jeżeli mąż ma sporo mandatów wystawionych na swoje imię i nazwisko to zajęcie/zajęcia wystawione będą również na jego imię i nazwisko. Jeżeli ma Pani rachunek prowadzony tylko na siebie i mąż nie jest współposiadaczem tego rachunku, to rachunek nie zostanie objęty blokadą z tytułu zajęć wystawionych na męża. Jeśli chodzi o pytanie nr 2 to nie ono jest skierowane do właściwej osoby. Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona przez administratora.
  Pozdrawiam
  M

 53. Administrator (Bank Zachodni WBK)

  @ Ania
  Odpowiadając na drugie pytanie. Do każdego konta można wyrobić sobie kartę dodatkową. Z zastrzeżeniem, że można mieć tylko jedną kartę danego typu oraz że istnieją rachunki, do których są dedykowane karty (np. nie można do konta Aktywni 50+ wyrobić karty Visa<30)

  Dodatkowo kartę można wyrobić dla współposiadacza, pełnomocnika lub użytkownika. W tym wypadku na karcie będzie imię i nazwisko tej osoby.

 54. Administrator (Bank Zachodni WBK)

  @ liliana
  Jeśli chodzi o pierwszą poruszoną sprawę – ‚czy jako małżonka mogę coś zrobić ,żeby zablokować mu ciągłe branie kredytów i korzystanie z kart kredytowych’ – to możemy jedynie doradzić zwrócenie się z tym pytaniem do prawnika. W drugiej sprawie – ‚czy mogę chociażby być przez banki w jakiś sposób informowana o poczynaniach męża’ – Bank Zachodni WBK wymaga zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu, ale tylko w przypadku kredytów w wysokości powyżej 20 tys. zł.

 55. Mateusz

  Dostałem dziś informacje z US wraz z tytułem wykonawczym.
  Powód – mandat, o którym zwyczajnie w świecie zapomniałem.
  Konto nie jest zablokowane, ale wybieram się za granicę i wole mieć do niego dostęp. Jadę samochodem, nie wyobrażam sobie nie móc zapłacić za paliwo kartą.

  Daleko mi od uchylania się od odpowiedzialności finansowej, na koncie mam kwotę wyższą od wartości mandatu + kosztów egzekucji oraz wyższą od 3-krotnej średniej krajowej (wartość wynosi w zasadzie kilkanaście takich średnich krajowych).

  Chciałbym zakończyć sprawę maksymalnie szybko. W związku z tym kilka pytań:
  1. czy „zablokowane” jest całe konto, czy tylko wartość roszczenia?
  2. czy bank automatycznie przekaże pieniądze? Mogę ów przekazanie pieniędzy przez bank jakoś przyspieszyć?
  3. czy po przekazaniu pieniędzy przez bank konto jest od razu odblokowane?
  4. czy informacje o takim zablokowaniu przez konto są przez bank wykorzystywane (np. później przy ocenie wiarygodności?)
  Ponieważ wyjazd jest bliski prosiłbym o odpowiedź, przede wszystkim na pytania 1-3.

 56. Monika Sowińska

  @Mateusz
  Witam!
  Rachunek blokowany jest na kwotę wynikającą z zajęcia+ewentualne odsetki+prowizja za realizacje zajęcia zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. Jeżeli na rachunku są środki przekraczające kwotę wolną (zgodnie z art. 54 Prawa bankowego) to zajęcie zostanie „automatycznie” zrealizowane i rachunek zostanie niezwłocznie po realizacji odblokowany. Teraz wszystko zależy od tego kiedy zajęcie wpłynie do Banku.
  Pozdrawiam
  M.

 57. Krystian

  Witam nie wiem czy to ma jakiś związek z tym zagadnieniem ale chyba tak.Wyjaśniam sytuację logując się na moje konto internetowe w waszym Banku wyskakuje mi błąd 533 – Opcja nieaktywna .I nie wiem co to znaczy?Czy mógł by mi to ktoś wyjaśnić?Pilnie potrzebuje dostępu do konta więc proszę o wyjaśnienie.Pozdrawiam

 58. Administrator (Bank Zachodni WBK)

  @ Krystian

  Proszę napisać w tej sprawie na adres lepsze [at] bzwbk [dot] pl, podając szczegółowe informacje odnośnie problemu.

 59. J.L.

  Witam
  mam problem,złożyłam pismo w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia na karcie kredytowej.Bank wyraził zgodę i spłacałam pół roku, niestety w poniedziałek zabrał mi wszystkie środki pozostałe na koncie osobistym jako kompensatę spłaty karty ponieważ spóźniłam się dwukrotnie ze spłatą raty. Pozbawił moją rodzinę wszelkich środków do życia. I to na tydzień przed świętami. Jestem samotną matką z trójką dzieci na konto wpływa moja pensja + alimenty. Jestem załamana . Napisałam pismo z prośbą o zwrot i pozwolenie spłaty dalej jak było poprzednio, ale nie wiem czy jest taka możliwość załatwienia sprawy.
  Proszę mi powiedzieć czy mam jakieś szanse na wysłuchanie mojej prośby, bo jestem w tragicznej sytuacji tuz przed świętami, bez jakichkolwiek środków.

 60. zbyszko64

  @J.L.
  @Monika Sowińska
  Witam,

  Jestem bardzo poruszony listem J.L. Rozumiem, że bank ma swoje procedury i trudno tutaj go za to winić. Istnieją jednakże też międzyludzkie więzi solidarnościowe, które nie podlegają procedurom, ani przepisom. Dlatego chciałbym zaproponować pomoc dla J.L. i jej dzieci w kwocie 500PLN. Wystarczy, że Bank potwierdzi prawdziwość powyższego listu i prześle mi dane do przelewu (za zgodą J.L. oczywiście)na moją pocztę, którą mógłbym odczytać po zalogowaniu się do BZWBK24. Musiałbym mieć również zapewnienie Banku, że moje pieniądze nie zostaną przeznaczone na spłatę zaległości wobec Banku,tylko J.L. będzie mogła je wykorzystać na Święta Wielkanocne.
  Pozostaję z szacunkiem, Zbyszek.

 61. J.L.

  Czekam ciągle na odpowiedź Banku w sprawie mojego pisma, ale nie odpowiada niestety.
  Chyba jednak nie mogą zwrócić mi zabranej kwoty.
  Przykre

 62. Monika Sowińska

  @J.L.
  Witam!
  Sprawa, którą Pani przedstawiła jest trudna i jej rozwiązanie czy też udzielenie odpowiedzi nie leży w moich kompetencjach. Przekazałam sprawę do właściwej jednostki, która udzieli odpowiedzi.
  Pozdrawiam
  M.

 63. J.L.

  Dziękuję, uratował mi Pan życie.
  Do końca życia będę Panu wdzięczna

 64. alexinho

  Czytając ten blog przyszło mi do głowy pewne zastosowanie utylitarne dla jednego z produktów oferowanych BZ WBK. Tak się zapytam z ciekawości: co by było gdyby ktoś zamiast klasycznego rachunku bieżącego posiadał wyłącznie kartę pre-paid? Pensja wpływałaby na techniczny rachunek (nie wiedzieć czemu nazywany przez Bank „IBAN”) skąd posiadacz wypłacałby gotówke lub płacił kartą w sklepach. Z racji anonimowego charakteru chyba żaden urząd skarbowy ani ZUS nie mogliby założyć blokady i zająć środków na rachunku karty bo nawet nie byliby w stanie powiązać danego rachunku z konkretną osobą. Są różne niedogodności takie jak brak możliwości wysyłania przelewów, limity transakcyjne czy prowizje za użycie bankomatu ale takie „konto osobiste” skutecznie chroniłoby przed przykrymi niespodziankami. Szczególnie dla osób o niskich dochodzach, które wiedzą, że sami lub ich małżonkowie po uszy toną w długach… bul, bul, bul…

 65. zbyszko64

  @Monika Sowińska
  Witam. Napisała Pani bardzo przydatny artykuł o windykacji zadłużenia już istniejącego, wobec instytucji innych niż Bank.
  Chciałbym zachęcić Panią do napisania artykułu o tym, co zrobić kiedy nie mamy jeszcze zadłużenia wobec Banku, ale wskutek niesprzyjających okoliczności zupełnie czasem niezawinionych przez nas (choroba, utrata pracy, atak żywiołów na nasz dom, i tym podobne nieszczęścia, które niestety mogą spotkać każdego z nas) – wiemy, że za miesiąc, dwa, nie będziemy w stanie spłacić raty kredytu, karty kredytowej itd.
  Czy warto wtedy przyjść do Banku, by zrestrukturyzować przyszłe zadłużenie, czy lepiej ratować co się da, by potem nie było z czego windykować? Czy Bankowi zależy na chwilowym odciążeniu w spłatach klienta, by potem odzyskać swoją należność, czy też Bank zainteresowany jest tylko jak najszybszym windykowaniem tego co zostało?
  Wielu ludzi traktuje banki jako „krwiopijców” czyhających tylko, by mu wszystko zabrać, dlatego może warto byłoby zmienić ten wizerunek, i przekonać klientów, że warto przyjść wcześniej samemu do Banku, a nie czekać, aż Bank przyjdzie do nas z komornikiem.
  Zachęcam Redakcję Bloga do napisania artykułu na ten temat wierząc, że mógłby on uchronić wielu klientów przed zawsze przykrymi skutkami windykacji.
  Pozostaję z szacunkiem, Zbyszek.

 66. Monika Sowińska

  @alexinho
  Witam!
  Bank w momencie wpływu zajęć wystawionych przez np. ZUS nie blokuje kart a jedynie rachunki, które są prowadzone przez Bank na rzecz danego klienta, którego zajęcia dotyczą. Jeżeli chodzi o rachunek powiązany z kartą pre-paid to jest to tzw. rachunek techniczny karty i jest on przeznaczony do obsługi niniejszej karty.
  Pozdrawiam
  M.

 67. Monika Sowińska

  @zbyszko64
  Witam!
  Artykuł, jak widać po wpisach na blogu faktycznie był potrzebny. Temat, który Pan przedstawił przekazałam do właściwej jednostki i mam nadzieję, że już wkrótce pojawi się wpis na blogu, w którym będą zawarte odpowiedzi na Pana pytania.
  Pozdrawiam
  M.

 68. alexinho

  O ile dobrze rozumiem, jak Bank zablokuje pewną kwotę na typowym, imiennym rachunku bieżąctym to automatycznie ta kwota staje się niedostępna również dla wszystkich kart debetowych, jakie do tego rachunku zostały wydane. Inaczej mówiąc, o tę zablokowaną kwotę klient może mniej wypłacić z bankomatu lub dokonać zakupów w sklepie. Czyli jednak blokada rachunku pośrednio powoduje blokadę kart lub umniejszenie salda autoryzacyjnego tych kart. Natomiast pisząc poprzedni komentarz ja się chciałem upewnić czy aby na pewno Bank nie może zablokować (z tytułu zajęcia) żadnej kwoty na rachunku technicznym karty pre-paid a tym samym wpłynąć na saldo autoryzacyjne karty pre-paid. Zarówno techniczny rachunek jak i powiązana z nim karta są produktami na okaziciela a więc Bank (a tym samym US czy ZUS) chyba nie może powiązać takiego produktu z konkretną osobą. Po prostu chciałem się upewnić, czy zastąpienie zwykłego rachunku kartą pre-paid (tzn. pensja wypływa na kartę pre-paid) zabezpieczy klienta przed ewentualnymi zajęciami.

 69. 78. betka

  Mam konto osobiste w wbk na które wpływa mi wynagrodzenie za prace. kilka dni temu na wniosek komornika bank zablokował mi konto ponieważ dostałam pismo od komornika o wszczeciu egzykucji .na koncie nie mam zgromadzonych pieniedzy ponieważ wypłacam oo miesiadz na bierzace opłaty i życie.czy bank po wpływie pieniedzy na moje konto może mi zablokować całe konto i pozbawić środków do życia nadmieniam że mam troje dzieci jak niezapłace prądu gazu i mieszkania to mi odetną a raczhunki mam już po terminie czekałam na tą wypłate jak na zbawienie zarabiam ok.1750złmiałam na koncie 2,00zła mam -9000

 70. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @ 78. betka

  Bardzo nam przykro, że znalazła się Pani w tak trudnej sytuacji, ale Bank nie jest stroną w postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art . 889 kpc bezwzględnie musi wykonać decyzję organu egzekucyjnego, w analizowanym przypadku Komornika Sądowego pod karą grzywny finansowej nakładanej bezpośrednio na pracownika Banku. Dlatego też Bank ma obowiązek nałożyć blokadę na rachunku.

  W Pani przypadku jest Pani chroniona przepisami Prawa Bankowego, gdyż zgodnie z art. 54 przysługuje Pani tzw. kwota wolna ustalona w chwili wpływu do Banku zajęcia egzekucyjnego, która pozwala korzystać ze zgromadzonych środków do chwili jej wykorzystania. O wysokości tego limitu może się Pani dowiedzieć w oddziale BZ WBK.

  Proponujemy skontaktować się z Komornikiem i przedstawić mu całą Pani trudną sytuację. Jedynie Komornik może odblokować Pani rachunek lub zwolnić spod egzekucji wpływające środki z tytułu wynagrodzenia.
  Możemy Panią zapewnić, że po otrzymaniu stosownego dokumentu od Komornika Bank natychmiast wykona jego decyzję.

 71. Anna

  Witam!
  Mam pytanie, od 2 lat mam u państwa konto ror, a jestem w Bik to czy mogę się starać o debet w wysokości 500 zł

 72. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @ Anna

  Pod stwierdzeniem ‚jestem w BIK’ może się kryć informacja, że posiada Pani i spłaca np. kredyt w innym banku lub że zalega Pani ze spłatą jakiegoś kredytu. Różnica jest bardzo duża. Każda decyzja o limit kredytowy w koncie osobistym jest rozpatrywana indywidualnie i najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z oddziałem Banku Zachodniego WBK gdzie uzyska Pani szczegółowe informacje.

 73. alexinho

  Formalnie BIK (w przeciwieństwie do BIG-ów) nie jest czarną listą. Składuje on dane o obsłudze rachunków kredytowych. Z tych danych mogą wynikać zarówno korzystne informacje o kliencie (terminowo reguluje zobowiązania) jak i informacje niekorzystne (zadłużenia przeterminowane, windykacje, egzekucje). W mowie potocznej jednak pod pojęciem „ktoś jest w BIK” często ma się na myśli jednak zapisy niekorzystne.

 74. krystian

  Witam ponownie,
  W związku z nie korzystaniem z „konta dla firm” postanowiłem je zamknąc zgodnie z pkt 1 art 1 par 25 „Regulaminu kont firmowych”. Czy bank w związku z z zajęciem tegoż rachunku, wystawionym przez organ administracyjny, może mi odmówić zamknięcia rachunku? Na podstawie jakiego przepisy? Gdyż nic takiego w obowiązującym mnie „regulaminie kont firmowych” nie widnieje.
  Krystian

 75. Monika Sowińska

  @krystian
  Witam!
  Klient w każdej chwili zgodnie z obowiązującym regulaminem może zamknąć rachunek po złożeniu w placówce Banku deklaracji likwidacji rachunku. W tym przypadku jeżeli rachunek zajęty jest tylko przez jeden organ egzekucyjny i nie ma na rachunku środków to sprawa jest prosta. Jeżeli natomiast na rachunku firmowym są środki to zostaną one przekazane na realizację zajęcia, a następnie będzie można dokonać zamknięcia niniejszego rachunku. Problem może się pojawić w przypadku kiedy rachunek zajęty jest przez różne organy egzekucyjne tzn. na rachunku powstaje zbieg egzekucji. Przeszkodą do zamknięcia rachunku bankowego objętego zajęciami mogą być środki pieniężne znajdujące się na rachunku, które Bank musi przekazać na rachunek organu egzekucyjnego upoważnionego do łącznego prowadzenia egzekucji. W takim przypadku sprawa likwidacji rachunku rozpatrywana jest indywidualnie.
  W razie wątpliwości proszę o kontakt z najbliższą placówką banku w celu ich wyjaśnienia.
  Pozdrawiam
  M.

 76. N.

  Witam!Mam konto osobiste dla osób prywatnych.Niedawno mój mąż został całkowitym pełnomocnikiem do mojego konta.Okazało się że mąż ma nie zapłacone mandaty i teraz US zablokował konto.Czy ma prawo zająć środki jeżeli na konto wpływają wyłącznie zasiłki dla mnie a mam z mężem intercyzę przed małżeńską?Z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam.

 77. Monika Sowińska

  @N
  Witam!
  Sytuacja, o której Pani pisze dotyczy najprawdopodobniej rachunku wspólnego, a nie rachunku gdzie Pani jest głównym posiadaczem, a mąż tylko pełnomocnikiem. Jeżeli chodzi o drugą część dotyczącą zasiłków to odpowiedzi na podobne zapytania zawarłam w swoich poprzednich komentarzach z 22-02-2010 i 01-03-2010.
  Pozdrawiam
  M.

 78. N.

  Ta sytuacja dotyczy mojego rachunku mąż jest tylko pełnomocnikiem tego konta.Nie posiadamy żadnych rachunków wspólnych.Pozdrawiam

 79. Monika Sowińska

  @N
  Witam ponownie!
  Jeżeli mąż jest tylko pełnomocnikiem to US na podstawie zajęć wystawionych na męża nie mógł dokonać blokady Pani rachunku. W tym przypadku radziłabym skontaktować się z najbliższą placówką Banku w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz z Urzędem Skarbowym.
  Pozdrawiam
  M.

 80. N.

  Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

 81. N.

  Witam jeszcze raz!Za pani radą zadzwoniłam do placówki banku BZWBK.Pani z działu egzekucji poinformowała mnie że jeśli udzieliłam mężowi pełnomocnictwa do mojego konta to US jak najbardziej może zablokować moje konto.Radziła jak najszybciej spłacić zadłużenie wówczas konto zostanie odblokowane.Pozdrawiam

 82. Monika Sowińska

  @N
  Witam ponownie!
  Zgodnie z przepisami jeżeli mąż jest tylko pełnomocnikiem do rachunku prowadzonego na Pani rzecz to nie można zająć takiego rachunku zajęciami wystawionymi na Pani męża. Tak jak pisałam wcześniej taka sytuacja może nastąpić w momencie kiedy posiadacie Państwo rachunek wspólny lub gdy zajęcia wystawione są imiennie na Panią. Proponowałabym aby pracownik placówki, z którym Pani rozmawiała telefonicznie i który udzielił takich informacji skontaktował się z działem egzekucji w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
  Pozdrawiam
  M

 83. misieq

  Mam tak problem bank zablokował mi konto na zlecenie ZUS
  jest to konto prywatne, na które wpływa moja wypłata. W chwili obecnej na koncie jest 1117 zł czy Zus miał prawo je zablokować odcinając tym samym kompletnie moje środki na życie jeżeli tak jak wyczytałem wyżej kwota wolna od zajęcia to trzy krotność średniego wynagrodzenia czy istnieje możliwość abym w jakiś sposób uzyskał chociaż część sumy zgromadzonej na koncie abym miał z czego przeżyć

 84. Monika Sowińska

  @misieq
  Witam!
  Czy ZUS miał prawo? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których pisałam wcześniej ZUS miał prawo do zajęcia rachunku. Do rachunku osobistego przysługuje przywilej kwoty wolnej zgodnie z art. 54 Prawa bankowego. Z środków zgromadzonych na rachunku może Pan skorzystać wypłacając je w placówce Banku do momentu kiedy limit kwoty wolnej nie zostanie wykorzystany/przekroczony – wtedy każdy wpływ środków będzie przekazywany na rachunek organu egzekucyjnego w tym przypadku ZUS, który dokonał zajęcia.
  Pozdrawiam
  M.

 85. Kris

  Kilka dni temu konto zostało zostało zablokowane przez komornika. Rozumiem, że jeżeli na koncie są środki to mam prawo do ich wypłaty?
  K

 86. Monika Sowińska

  @Kris
  Witam,
  Wszystko zależy od tego jaki jest to rodzaj rachunku. Jeżeli jest to rachunek osobisty to zgodnie z art. 54 Prawa bankowego do rachunku przysługuje kwota wolna. Środki, które znajdują się na w/w rachunku są do Pana dyspozycji w ramach kwoty wolnej. Po wykorzystaniu/przekroczeniu kwoty wolnej Bank niezwłocznie przystąpi do realizacji zajęcia. Natomiast jeżeli jest to rachunek firmowy np. prowadzenie działalności gospodarczej czy też np. spółka cywilna to do takich rachunków nie przysługuje kwota wolna. Jeżeli na rachunku firmowym znajdują się środki zostaną one niezwłocznie przekazane na rachunek organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia.
  Pozdrawiam
  M.

 87. BB

  ZUS wystawil 3 tytuly egzekucyjne (jeden nieoplacony miesiac skladek). Bank (nie BZWBK) wyegzekwowal cztery tytuly i czesc piatego (do wysokosci srodkow) i zablokowal konto. Z tytulu operacji bankowej wnioskuje, ze RB jest 11 sztuk. Upewnilem sie w ZUS, na moja firme wystawione sa jedynie 3 sztuki RB. Sytuacja taka (egzekucje z mojego konta RB wystawionych na inna firme) juz raz miala miejsce. ZUS odsyla do Banku, Bank do ZUSu. Po pierwszym zajeciu i blokadzie konta jakies dwa lata temu, sprawa wyjasnila sie „sama” po 2 tygodniach, do pomylki nie przyznala sie zadna instytucja. Tym razem postanowilem dociec po czyjej stronie lezy wina. Zastanawiam sie czy nie przysluguje mi z powodu bezprawnej/omylkowej blokady konta jakakolwiek rekompensata/przeprosiny/wyjasnianie/wyciagniecie konsekwencji wobec osoby odpowiedzialnej za pomylke. Jesli tak, w jaki sposob moglbym tego dochodzic?

 88. Monika Sowińska

  @BB
  Witam!
  Na Pana miejscu złożyłabym reklamację w Banku, w którym prowadzony jest Pana rachunek z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
  Pozdrawiam
  M.

 89. joanna

  Ile dni po otrzymaniu pisma od komornika bank blokuje środki i w jaki sposób mogę uzyskać chociaż część zajętych pieniędzy wolnych od zajęcia?

 90. Monika Sowińska

  @joanna
  Witam!
  W momencie kiedy do Banku wpłynie zajęcie, rachunek/rachunki są blokowane ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank w momencie otrzymania zajęcia ma obowiązek niezwłocznie przekazać środki bądź powiadomić organ egzekucyjny o przeszkodzie w realizacji zajęć. Jeżeli sprawa dotyczy rachunku osobistego to zgodnie z art. 54 do rachunku przysługuje kwota wolna. O kwocie wolnej, jak również sposobie korzystania z środków jakie znajdują się na rachunku (w ramach kwoty wolnej) pisałam już wcześniej.
  Pozdrawiam
  M.

 91. jurek

  dlaczego bank przekazujac środki zajete przez us nie odlicza kosztów egzekucji tylko powieksza debet jak wyjść z zadłużenia wobec banku które narasta przy każdym przekazie kwoty do us.

 92. Monika Sowińska

  @jurek
  Witam!
  Zgodnie z ogólnie obowiązującym przepisami, Bank ma obowiązek przekazywać wszystkie wpływy, znajdujące się na rachunku dłużnika do organów egzekucyjnych, które dokonały zajęcia rachunku. Jeżeli chce Pan spłacić załużenie wobec Banku z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji to jest to możliwe. W tej kwestii proponuję zgłosić się do najbliższej placówki Banku Zachodniego WBK S.A. i przedstawić sytuację pracownikowi placówki. Pracownik postąpi zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami lub w przypadku wątpliwości skontatuje się z jednostką, która centralnie obsługuje proces realizacji zajęć egzekucyjnych w celu ich wyjaśnienia.
  Pozdrawiam
  M.

 93. Marek

  Czy organ egzekucyjny jest w jakiś sposób informowany o fakcie zamknięcia przez klienta banku zajętego rachunku w przypadku gdy jest to ostatni rachunek w danym banku oraz w przypadku gdy zamykany jest tylko jeden z kilku zajętych rachunków w tym samym banku?

  Czy są jakieś inne szczególne zdarzenia dotyczące zajętego rachunku, o których informowany jest organ egzekucyjny, czy też przepływ informacji realizowany jest tylko w formie przekazywania ewentualnych wpływów na rachunek na rachunek organu egzekucyjnego?

 94. Monika Sowińska

  @Marek
  Witam!
  W przypadku rachunków zamykanych na podstawie deklaracji złożonej przez klienta wysyłane jest pismo do organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia informujące o tym fakcie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie to w momencie wpływu do banku zajęcia egzekucyjnego, Bank dokonuje blokady rachunku/rachunków. W przypadku braku środków wysyłane jest pismo do organu egzekucyjnego informujące o istniejącej przeszkodzie w realizacji zajęć. Jeżeli na rachunku są środki Bank przystępuje do realizacji zajęcia, o czym pisałam już wcześniej.
  Pozdrawiam
  M.

 95. Marek

  Cześć Monika, dzięki za tak szybką odpowiedź :)

  Ciekawi mnie jakie są praktyczne zachowania organów egzekucyjnych w takich przypadkach. Czy zajęcia są w jakiś sposób „wycofywane” (o ile zamknięty został ostatni rachunek klienta w danym banku) czy w pewien sposób „wiszą” nadal.

  Chodzi mi o taką hipotetyczną sytuację, że klient posiadający zajęty rachunek zamyka go, a po pewnym czasie otwiera w tym samym banku nowy rachunek. Czy jest w praktyce prawdopodobne, że w międzyczasie organ egzekucyjny wycofa zajęcie, czy też taki nowootwarty rachunek z prawdopodobieństwem równym 100% od razu będzie w stanie zajęcia, gdyż organy egzekucyjne nigdy nie wycofują zajęć w reakcji na zamknięcie rachunku przez klienta banku.

  A może wręcz działa to tak, że bank jest zobowiązany do powiadomienia organu egzekucyjnego o ponownym otwarciu rachunku przez klienta, nawet jeśli z jakichś powodów stare zajęcie w jakiś sposób „przestało być aktywne”.

  Ogólnie obsługa zajęcia patrząc od strony banku wydaje się być w pewnych aspektach dość kłopotliwa, ciekawi mnie do jakiego stopnia. :)

  pozdrawiam

 96. Monika Sowińska

  @Marek
  Witaj ponownie!
  W dniu wpływu zajęcia do Banku zajmowanie są istniejące rachunki dłużnika. W momencie zamknięcia rachunku na podstawie deklaracji złożonej przez klienta zajęcie „wygasa” i nie obejmuje nowo otwieranych rachunków. Natomiast w momencie kiedy organ egzekucyjny np. za 3 miesiące przyśle kolejne zajęcie to Bank zajmie tak jak napisałam na początku istniejące rachunki dłużnika. Jednocześnie oprócz trwającego postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może wystąpić do Banku z zapytaniem (powołujące się na odpowiednie przepisy) np. czy i jakie rachunki posiada klient w danym Banku. I w ślad za tym, po otrzymaniu odpowiedzi z Banku może przesłać ponownie zajęcie.
  Pozdrawiam
  M.

 97. Marek

  Sam nie wiem o co by tu jeszcze ciekawego zapytać, bo jak widzę chyba większość na wakacjach i nikt się do dyskusji nie dołącza. : – )
  Może idąc dalej torem rozumowania rozpoczętym w poprzednim wpisie: załóżmy, że zajęcie w powyższy sposób (poprzez zamknięcie rachunku przez klienta) „wygasło” i klient otworzył nowy rachunek (może wręcz następnego dnia). Jednak na tym rachunku, który wcześniej zamknął w chwili zajęcia były jakieś środki albo później pojawiły się wpływy, zatem klient skorzystał z uprawnienia do kwoty wolnej. Kwota wolna nie została jednak wykorzystana w całości, a jedynie w jakiejś części. Teraz załóżmy, że po jakimś czasie przychodzi ponownie zajęcie, na podstawie tych samych tytułów wykonawczych (albo na podstawie tylko niektórych z wcześniejszych tytułów, bo np. niektóre z nich uległy przedawnieniu). Czyli inne zajęcie, ale tytuły te same, ewentualnie jakiś podzbiór tych tytułów. Co w takim przypadku z kwotą wolną, bo potencjalnie możliwe są trzy możliwości: pełna kwota wolna do ponownego wykorzystania, różnica kwoty wolnej i już wykorzystanej części do wykorzystania oraz brak w ogóle kwoty wolnej, bo klient już z niej korzystał dla tych tytułów, a że nie wykorzystał jej w całości to jego problem (mało prawdopodobne, ale któż to wie jak to jest). Jako że nie uległa zmianie data wystawienia tytułów wykonawczych, nie uległa także zmiana wysokość przysługującej kwoty wolnej.
  Bo rozumiem, że w przypadku wystawienia nowych tytułów, nawet jeśli obejmują one te same należności, (nie wiem czy takie coś jest możliwe w praktyce, ale chyba można sobie wyobrazić, że nowe tytuły z jakichś tam względów księgowo-statystycznych muszą być wystawiane przykładowo co roku, na przykład w przypadku bezskuteczności dotychczasowej egzekucji) nowa kwota wolna byłaby dostępna dla klienta w nowej, pełnej wysokości, związanej z nową datą wystawienia tytułów wykonawczych?

  pozdrawiam z Krakowa : – )

 98. Monika Sowińska

  @Marek
  Witam!
  Gwoli wyjaśnienia na rachunku, który został zamknięty nie mogą pojawić się wpływy :-). W przypadku nowo otwartego rachunku wszystko zaczyna się od początku. Jeżeli mamy do czynienia z rachunkiem osobistym to klientowi przysługuje przywilej kwoty wolnej zgodnie z art. 54 Prawa Bankowego, o czym już wielokrotnie pisałam.
  Pozdrawiam
  M.

 99. Marek

  Miałem na myśli wpływy po dacie zajęcia a przed datą zamknięcia, widocznie coś mi się gramatyka zdania posypała. :D

  Czyli można uruchomić coś w rodzaju „strategii antyzajęciowej”, w formie powtarzających się cykli działań klienta? : – )

  Rachunek jest zajmowany, klient korzysta z uprawnienia do kwoty wolnej, wykorzystuje go w całości lub prawie w całości, po czym zamyka rachunek, otwiera nowy rachunek, po jakimś czasie ponownie pojawia się jego zajęcie na podstawie tych samych tytułów wykonawczych, klient korzysta z uprawienia do kwoty wolnej, itd.

  Jedynym ograniczeniem byłoby to, aby suma środków w chwili zajęcia rachunku oraz tych, które wpłyną na niego po chwili zajęcia a przed datą jego likwidacji w żadnym z cykli nie przekroczyła kwoty wolnej od zajęcia. Zakładając pewne minimum inteligencji klienta banku, z takim niebezpieczeństwem mamy do czynienia tylko w pierwszym cyklu, pod warunkiem, że fakt zajęcia rachunku jest dla klienta zaskoczeniem i być może nie jest on już w stanie powstrzymać wpływów na ten rachunek lub jego bieżące saldo jest wyższe od kwoty wolnej od zajęcia.

  To że miałoby się dać skonstruować taką banalną strategię postępowania jest dość zaskakujące. Może istnieć coś co to uniemożliwi. Itnieje? : – )

  pozdrawiam

 100. Kasia

  Witam,
  Moja mama pobiera emeryturę z ZUS-u, która jest pomniejszona o zajęcie komornicze. Dodatkowo drugi komornik zablokował jej konto osobiste w banku za inny tytuł egzekucyjny. Pozostała bez środków do życia. Czy tak można? Co musi zrobić, żeby odblokować konto? Dziękuję z góry za pomoc.

 101. MIREK

  POWIEDZCIE MI LUDZIE: JEŚLI BANK ZABLOKOWAŁ MI PEWNĄ KWOTE ZA MANDAT KARNY CZY PO PRZEDAWNIENIU MANDATU CZYLI PO 3 LATACH ODBLOKUJĄ MI TĘ KWOTĘ?

 102. D.

  Jak długo trwa odblokowanie konta bankowego przez komornika? Dodam, że pismo od komornika zostało wysłane i nie wiem jak długo mam czekać. Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję.

 103. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @ Kasia

  Ten temat był już wielokrotnie poruszany w tym wątku.

  Jeżeli Pani mama ma zajęcia egzekucyjne na rachunku, a nie wykorzystała jeszcze przysługującej jej „kwoty wolnej” (art. 54 Prawa Bankowego) to może korzystać ze środków pomimo wpływu kolejnej egzekucji, wypłacając środki w dowolnym oddziale Banku. Żeby zwolnić środki wpływające na rachunek objęty egzekucją trzeba udać się do komornika, ponieważ tylko decyzja organu egzekucyjnego o zwolnieniu spod egzekucji wpływających środków (lub całego rachunku) będzie upoważniała Bank do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. W przypadku zwolnienia przez komornika wpływającej emerytury Pani mama będzie mogła pobierać środki w oddziale, w którym prowadzony jest rachunek, natomiast blokada na koncie pozostanie. Jeżeli komornik zwolni spod egzekucji cały rachunek blokada z rachunku zostanie zdjęta. Potrzebne są decyzje wszystkich organów egzekucyjnych uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym.

  Bank nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, jest jedynie prawnym wykonawcą decyzji organów egzekucyjnych.

 104. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @ Mirek

  Zapytanie nie jest precyzyjne, gdyż nie podał Pan jakiego rachunku dotyczy: prowadzonej działalności gospodarczej czy konta osobistego.

  Jeżeli chodzi o konto osobiste to mówimy tu również o limicie „kwoty wolnej”, po przekroczeniu tego limitu Bank przystąpi do realizacji zajęcia egzekucyjnego.

  Jeżeli klient posiada konto prowadzonej działalności gospodarczej i zostało ono zablokowane z tytułu egzekucji Bank przystąpi do realizacji w ramach posiadanych środków lub z kolejnych wpływów.

  Pewne jest, że jeżeli nie będzie wpływów na rachunki Bank po upływie podanego okresu (3 lat) sam nie odblokuje rachunku i będzie czekał na decyzję organu egzekucyjnego. Jeżeli konto będzie nieaktywne tj. brak będzie wpływów, Bank może podjąć decyzję o zamknięciu rachunku.

 105. Mills

  Witam.

  Ja mam taki problem. dostałem pismo z banku, ze zostaje wszczete postepowanie do zajecia mojego rachunki. Mam dług w ZUS z tytułu nienaleznie pobranych swiadczen, sprawa jest jzu w sadzie jednak jzu teraz wiadomo jaki bedzie wyrok, bowiem sam sie na niego zgodzilem. Mowi on.m.in ze MUSZĘ ODDAĆ W 12 MIESIĘY CAŁĄ KWOTĘ. Czy decyzja o zajeciu rachunku przez ZUS na KILA DNI PRZED ROZPRAWĄ! jest zgodna z prawem? pytam sie po co skoro wiedzą, jaki bedzie wyrok i wiedza, ze bede musial te pieniadze oddac? dodam ,ze zarabiam pracujac na umowę o dzieło/zlecenie wiec tej kasy nie bedzie za duzo a i zarobki beda bardzo zroznicowane. Zeby bylo jasniej to pracuje od sierpnia, czyli nie dostalem jeszcze nawet pierwszej wyplaty, a na moim koncie jest piękne ZERO. Tymczasem pismo o zajeciu konta dostałem juz teraz. Czy to normalne? jesli tak, to jaki procent beda mi pobierac z tej umowy? Proszę o odpowiedz!

 106. Marek

  Z umowy o dzieło lub umowy zlecenie, do wysokości 100% wypłacanych Ci środków, ale to bezpośrednio od zleceniodawcy/dziełodawcy (a nie jak już te środki wpłyną na Twój rachunek bankowy). Czyli zleceniodawca musiałby otrzymać żądanie przekazywania wynagrodzenia na rachunek organu egzekucyjnego.
  W przypadku rachunku bankowego,skorzystaj po prostu z uprawnienia do kwoty wolnej od zajęcia, a po jej ewentualnym wyczerpaniu możesz zamknąć rachunek o ile nie masz ochoty aby była z niego prowadzona egzekucja.

  Postępowanie ZUS wydaje się być prawidłowe, bo nie możesz się „zgodzić na wyrok”,to nie postępowanie karne. Zapewne po prostu w jakiś sposób oświadczyłeś, że zgadzasz się z treścią decyzji, być może nawet doprowadziłeś do jej uprawomocnienia się cofając w części odwołanie lub podejmując podobną akcję.

  Ale poczekaj na wypowiedzi fachowców.

 107. Marcin

  Witam.
  Moja małżonka ma dokonać spłaty połowy wartości mieszkania na rzecz byłego męża (prawomocny wyrok). Sprawa jest jasna i za moment ta spłata nastąpi. Natomiast jej były mąż zalega z alimentami na ich dziecko na kwotę ok. 2500 zł i jest to już poddane egzekucji ale niestety nieskutecznej.
  Pytanie moje brzmi: czy może moja małżonka w świetle prawa w momencie uruchomienia kredytu na spłatę dla ex’a podać komornikowi nr konta na który dokona spłaty aby tenże komornik przyblokował ex’owi należną dziecku kwotę alimentów wraz z odsetkami??

  Z poważaniem
  Marcin

 108. Marek

  A jak wyobrażałbyś sobie regulację, która zakazywałaby takiego działania? Przecież to czysta abstrakcja.

  Inna rzecz czy takie działanie wywoła oczekiwany skutek. Istotne jest w szczególności czy właścicielem rachunku docelowego będzie „były mąż”. Timing ma tu kolosalne znaczenie, bo przecież przelew z rachunku to kwestia sekund. Jeśli ma to mieć jakieś perspektywy, rachunek chyba najpierw powinien zostać zajęty a dopiero potem powinny trafić na niego środki, co zapewne nie będzie banalne, bo prawdopodobnie zostanie otwarty nowy rachunek tylko do tego celu (zakładając minimum rozsądku oraz złą wolę dłużnika).

 109. Marcin

  Tak się akurat składa że pan ex podał mojej małżonce już notarialnie potwierdzony nr konta (wraz z danymi osobowymi) na który ma zostać dokonana wpłata ponieważ bank w którym staram się o kredyt nie stwierdził obecności nr konta w wyroku o podział majątku. Jeśli natomiast chodzi o abstrakcję to o tym musiałbyś Panie Marku porozmawiać z moją żoną bo to ona się boi pójść do komornika i gościa załatwić na perłowo. Ja natomiast zwykłym i szarym człekiem jest, niekoniecznie obytym w prawie cywilnym, więc pozwoliłem zadać sobie w poprzednim poście owo pytanie czy można tak postąpić, aby obawy mojej połówki rozwiać w zupełności

 110. Anna Atlas

  Witam, dziś banku dowiedziałam się ze komornik zajął mi konto bankowe na które ZUS przesyłał mi świadczenie emerytalne w wysokości 1124,04 , to jest mój jedyny wpływ i dochód juz po potrąceniu w zusie zajęcia komorniczego. Tak się stało że po wypadku samochodowym na chorobowym straciłam prace odwiesiłam świadczenie emerytalne i do dziś juz nie pracuje ale gdy chorowałam narobiło sie problemów z płatnościami . A teraz na dodatek jeszce problemy z nowotorem itd. Przez zajęcie bank nie zrealizował mi 2-ch przelewów za czynsz i zalegam z czynszem, nie mam na gaz prąd , lekarza i leki. Co mam robić , tu wyczytałam że art.54 chroni do 3-krotności lecz ja takich pieniążków nie mam tylko emeryt. z 25-08-2010 kwota 1124 + dwa niezapłacone czynsze sierpień i wrzesień-to razem 1725,16, proszę o radę co robić . Chce powiedzieć że jak chorowałam to prawie mnie nie zabito telefonami z pytaniami o zapłaty na które nie byłam w stanie udzielić rzetelnej informacji gdyż nie wiedziałam jak długo bede chorować i kiedy znajdę jakąś prace. A gdy się przyplatała choroba nowotworowa to mnie całkiem dobiło. Kto może mi coś podpowiedzieć .

 111. Mariusz

  Myśląc o zaciągnieciu kredytu warto wcześniej poznać
  swoją zdolność kredytową. Banki kierują się określonymi zasadami przy udzielaniu kredytu, czy pożyczki. Czasami może się zdarzyć, że niestety nie spłeniamy wymogów finansowych, które przedstawi nam bank. Aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych kłopotów można korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej obliczyć czy mamy szansę na kredyt.

 112. Marek

  W banku złóż dyspozycję wyrażającą wolę skorzystania z uprawnienia do kwoty wolnej od zajęcia (jej wysokość zależy od tego z jaką datą zostały wystawione tytuły wykonawcze ale jest to kwota rzędu 10.000 zł). Do momentu kiedy wpływy na rachunek zsumowane z jego saldem w chwili nałożenia zajęcia nie przekroczą tej kwoty, środki nie będą przekazywane na rachunek organu egzekucyjnego.

  W ZUS spróbuj złożyć dyspozycję wypłacania ci świadczenia przy użyciu przekazu pocztowego, względnie zadysponuj przekazywanie ich na rachunek, którego nie jesteś właścicielem ani współwłaścicielem (naturalnie nada będzie wypłacana kwota po potrąceniu części podlegającej egzekucji).

  Nie do końca rozumiem dlaczego bank nie zrealizował przelewów, ale o ile piszeszprawdę to po złożeniu dyspozycji o skorzystaniu z uprawnienia do kwoty wolnej, przelewy zostaną zrealizowane. To jest jakieś „świeże” zajęcie czy wisi już od wielu miesięcy?

  Gdyby bank nie chciał „współpracować” złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku (cokolwiek by nie mówili,np. że się nie da jeśli rachunek jest zajęty itp.). Ty tylko uzyskaj potwierdzenie złożenia dyspozycji, reszta cię nie obchodzi.

  I spłacaj zaległości samodzielnie, zaczynając od najniższych.

  Monika prawdopodobnie lepiej i konkretniej by podpowiedziała, ale chyba gdzieś podróżuje po dalekich krainach. :-)

 113. Zwierz

  Dziękuję Wam Drodzy Rozmówcy – Przedpiszcy! :D US zablokował mi wszystkie środki na koncie osobistym (MBank), zostałem z dnia na dzień bez środków do życia. Wszystko z powodu niezapłaconego podatku. Polecony z zawiadomieniem o niedopłacie jakimś cudem nie doszedł do mnie i została przeprowadzona egzekucja – bez mojej wiedzy. Domyślcie się sami co o tym sądzę i jaki to wywarło wpływ na moje podejście do administracji państwowej. Niemniej jednak, to właśnie dzięki lekturze powyższych komentarzy dowiedziałem się, że mogę wyegzekwować od banku kwotę wolną od zajęcia w wysokości 10.216,55 pln i to właśnie uczyniłem. Wystarczył telefon na mlinię i powołanie się na obowiązujące przepisy (pani po drugiej stronie łącza była zresztą dość dobrze zorientowana w tej materii, zupełnie jakby było to rutynowym działaniem). Tak więc – nie łamcie się moi Drodzy, egzekwujcie należne Wam prawa bezpośrednio od banku! :D

 114. Crazy

  Witam.
  Proszę o poradę w takiej sprawie, otóż moja żona ma zaległości w ZUSie i zostało jej założona blokada konta w banku. Natomiast w m-cu czerwcu Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku w kwocie 1006 zł na konto firmowe żony, zwrotu który defacto należał się mi gdyż w tytule jest wyraźnie zawarte iż jest to zwrot podatku za rok 2009 i jest podany mój numer NIP.
  Pytanie jest czy jest możliwośc odzyskania w jakikolwiek sposób tych pieniędzy? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

 115. Marek

  Nie ma.

 116. Magda

  Witam,
  Mam pytanie. Komornik zajał mi 50% wynagrodzenia oraz zablokował wszystkie konta jakimi dysponuje (trzy rachunki ROR w różnych bankach). Tylko na jeden z nich mój pracodawca przelewa pozostałe 50% wynagrodzenia. Chciałam jeszcze nadmienić, że konto na które wpływa pensja i które jest zablokowane jest dodatkowo obciążone linią debetową. Czy jest jakaś szansa, ze Bank na moją prośbę może odblokować konto zgodnie z rt. 54 Prawa Bankowego o ‚kwocie wolnej’? Z wierzycielem juz rozmawiałam. Twierdzi, że w ten sposób ‚zdyscyplinuje mnie’ do spłacenia długu… Jak rozumiem, Bank może nie wiedzieć o zajęciu wynagrodzenia i stąd, bez ceregieli blokuje konto. Proszę o odpowiedź, czy cokolwiek ugram z bankiem (bankami). Dodam na koniec, że blokada kont związana jest z tą samą sprawą co zajęcie wynagrodzenia, w związku z tym zostałam bez środków do zycia.

  Pozdrawiam. Magda

 117. Marek

  Wybierz sobie jeden z tych trzech banków i w nim zgłoś chęć skorzystania z uprawnienia do kwoty wolnej od zajęcia. Jak rozumiem nie korzystałaś jeszcze z kwoty wolnej od zajęcia w przypadku tego postępowania egzekucyjnego, nie będzie (nie powinno być) zatem żadnych problemów. Nie jest to kwestia ugrywania czegoś, po prostu takie uprawnienie ci przysługuje. Pozostałe dwa rachunki najlepiej zamknij a już na pewno zadbaj aby nie wpływały na nie żadne środki, w przeciwnym przypadku będzie to generowało dodatkowe koszty.

 118. Magda

  @Marek. Bardzo dziękuję za pomoc. Jutro idę to załatwić.

 119. Anonim

  Witam mam pytanie.Dostałam pismo od komornika o zajęciu konta bankowego.ale mineło już sporo czasu a na koncie nie mam blokadyJest to konto z dostępem przez internet.Wpływy na konto to tylko to czego nie zabiera komornik z pensji,Jednak na dniach spodziewam sie wpływu z innego żródła.Czy bank zajmie mi tą wpłate

 120. Krzysiek

  Witam,
  Mam Pytanie. Zalegałem w wbk z dwiema ratami.Nie otrzymałem żadnego pisma z windykacji i w momencie kiedy wpłaciłem pieniądze pobrano z niego 2,5 krotną wartość zadłużenia. Pieniądze przelano na jakieś konto techniczne nie na moje konto kredytowe. Byłem w banku i od tygodnia nie mogą tego wyjaśnić. Proszę o pomoc.

 121. artek

  czy komornik moze zajac mi konto jesli na nie wpływa mi tylko zasiłek dlabezrobotnych w wysokosci 516 zł?a jak tak to na jakiej podstawie?

 122. Marek

  Może zająć. Na takiej samej podstawie jak rachunki, na które nie wpływa zasiłek dla bezrobotnych.

 123. artek

  a zasilku dla bezrobotnych przeciez nie moze mi zajac..prawo zakazuje z tego co wiem…

 124. lisica

  Witam mam takie pytanie.Jeżeli korzystam z limitu w koncie i nastąpiło zajęcie z US,bank wypowiedział umowę o limit.Limit nie został w całości spłacony i w miedzy czasie na konto wpłynęły pieniądze, wydawało by się że bank zaliczy to jako spłatę limitu , tym czasem saldo jest 1200 dostępne środki 0,konto jest zablokowane.co zrobić w takie sytuacji napisać o realizację zajęcia z kwoty wolnej czy zwrócić się o ile to możliwe , o zaksięgowanie tej kwoty na spłatę limitu?

 125. Marek

  Komornik, a tym bardziej bank nie ma obowiązku ani potrzeby badania z jakiego tytułu następują kolejne wpływy na rachunek bankowy. Ty natomiast możesz złożyć wniosek u komornika o zwolnienie tych środków od zajęcia, o ile istnieje podstawa do tego. Ale z automatu się to nie stanie.

  Bank wypowiedział umowę limitu tylko z powodu zajęcia? Dość dziwne. Czy to jakiś bank typu Getin/Eurobank? Ja uważam, że należy poprosić bank o wskazanie numeru rachunku technicznego, na który można by dokonywać spłat limitu. Jak kwota wolna jest niewykorzystana to skorzystaj z uprawnienia do niej – wtedy ta wpłata zostanie najprawdopodobniej zaksięgowana jako spłata limitu. Jak już została wykorzystana, to raczej tylko rachunek techniczny. W praktyce sporo może tutaj zależeć od tego, jakiego systemu informatycznego używa bank i na ile bystre są osoby zatrudnione w dziale obsługującym zajęcia. A także na ile cennym Klientem dla banku jesteś.

 126. Roman

  Zaglądam na ten blog z uwagi na interesujący temat, który dotyka lub może dotknąć praktycznie każdego z nas. Znaleźć tu można było ciekawe zapytania i uzyskać wyczerpujące, rzeczowe odpowiedzi. Niestety od jakiegoś czasu blog się zmienił i brakuje w nim tej rzeczowości.

 127. Dorota

  Witam!
  Ja, podobnie jak Roman dość często odwiedzam tego bloga i również zauważyłam różnicę w sposobie udzielania odpowiedzi. Faktem jest, że udziela ich nowa osoba i jak na blogera przystało ma swój styl.

 128. Marek

  Ejże, zaraz zaraz Dorota. : – ) Ja tutaj jestem takim samym gościem jak Ty, to nie jest mój blog. Moje komentarze – bo zapewne je masz na myśli – nie są komentarzami pisanymi w imieniu BZWBK. Jak coś wiem, albo uważam, że wiem, albo coś wydaje mi się banalne, to to piszę, ale należy to traktować jako głos w dyskusji, a nie jako jakieś „odpowiedzi”. No! Tematyka jest mi znana, ale nie zabieram tutaj głosu w imieniu BZWBK ani w imieniu żadnego innego konkretnego banku. : – ) Pozdrawiam.

 129. Dorota

  Witaj Marku. Napisałam tak, bo odniosłam wrażenie, że prowadzisz tego bloga. Ludzie zadawali pytania, a Ty odpowiadałeś, więc to nie był – w moim odczuciu – głos w dyskusji. Jako gość tego bloga życzę wszystkiego dobrego na nadchodzący Nowy Rok.
  Pozdr

 130. DVilla

  @Dorota
  Komentarze pracowników BZ WBK są wyróżnione ciemniejszym tłem i napisem „Bank Zachodni WBK”.
  P.S. To na pewno komplement dla Pana Marka że pomyliłaś go z expertem ;)

 131. Roman

  W mojej opinii Dorota miała co innego na myśli skoro zgodziła się z moją wypowiedzią. Ale nie mnie to oceniać.

 132. Madallene

  Witam,
  mam pytnie odnośnie mojej sytuacji. Wczoraj zauważyłam ,że z mojego konta zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy kwoty z jednego tytułu ( dwa przelewy )za każdy przelew obciążono mnie kwotą 30 zł . Byłam w banku i otrzymałam odpowiedź ,że poszła ona w dwóch przelewach ponieważ na koncie musiała zostać kwota wolna ( w danym momencie na koncie było dostępne 286,96 zł). Czytałam na forach i są różne wypowiedzi na temat wysokości kwoty wolnej przy zajęciach. Wspomnę ,że jestem na zasiłku dla bezrobotnych a wysokość zasiłku netto to 517,26 zł . Czy bank miał prawo bez wcześniejszej blokady ściągnąć kwotę 80,42 , w tym samym dniu po wpłynięciu zasiłku z urzędu pracy kolejna kwota 60,86 zł.
  Proszę o pomoc w wyjaśnieniu czy kwota została ściągnięta prawidłowo

 133. Marek

  Ponawiam opublikowane wcześniej pytanie i proszę o odpowiedź:O ile dobrze rozumiem, jak Bank zablokuje pewną kwotę na typowym, imiennym rachunku bieżąctym to automatycznie ta kwota staje się niedostępna również dla wszystkich kart debetowych, jakie do tego rachunku zostały wydane. Inaczej mówiąc, o tę zablokowaną kwotę klient może mniej wypłacić z bankomatu lub dokonać zakupów w sklepie. Czyli jednak blokada rachunku pośrednio powoduje blokadę kart lub umniejszenie salda autoryzacyjnego tych kart. Natomiast pisząc poprzedni komentarz ja się chciałem upewnić czy aby na pewno Bank nie może zablokować (z tytułu zajęcia) żadnej kwoty na rachunku technicznym karty pre-paid a tym samym wpłynąć na saldo autoryzacyjne karty pre-paid. Zarówno techniczny rachunek jak i powiązana z nim karta są produktami na okaziciela a więc Bank (a tym samym US czy ZUS) chyba nie może powiązać takiego produktu z konkretną osobą. Po prostu chciałem się upewnić, czy zastąpienie zwykłego rachunku kartą pre-paid (tzn. pensja wypływa na kartę pre-paid) zabezpieczy klienta przed ewentualnymi zajęciami.

  Proszę też o informację jakie dokumenty należy posiadać,by ją nabyć.

 134. jb

  Witam,

  Chciałbym spytać co zrobić by z rachunku zablokowanego przez komornika bank ściągnął ratę kredytu (ustalona opcja automatycznej spłaty)?

  Pozdrawiam.

 135. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @Madallene

  Przepisy prawa i obowiązujące w BZ WBK procedury nakładają obowiązek zablokowania środków na rachunku dłużnika w momencie wpływu zajęcia egzekucyjnego do Banku. Bank jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania środków znajdujących się na rachunku dłużnika na rachunek organu egzekucyjnego i przekazywania każdego kolejnego wpływu aż do całkowitej realizacji zajęcia egzekucyjnego.

  Za każde przekazanie środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego Bank pobiera opłatę zgodną z TOiP, która jest integralną częścią umowy rachunku bankowego tj. 30,00 zł. Do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat przysługuje zgodnie z art. 54 prawa bankowego tzw. limit kwoty wolnej. Dopiero po jego przekroczeniu Bank przystępuje do realizacji zajęcia egzekucyjnego. Środki pozostające na rachunku a mieszczące się w ramach tego limitu nie podlegają egzekucji.

  Tak prawdopodobnie było w Pani przypadku i dlatego konieczne było dwukrotne przekazanie środków na rachunek organu egzekucyjnego.

  Posiadacz rachunku – dłużnik – może złożyć w oddziale Banku stosowne oświadczenie o rezygnacji z kwoty wolnej, na podstawie którego Bank przekaże środki na realizację zajęcia egzekucyjnego.

  W celu dokładnej analizy prosimy o złożenie w oddziale Banku reklamacji, na którą z pewnością odpowiemy.

 136. jb

  Chciałbym się dowiedzieć co muszę zrobić aby skorzystać z prawa do kwoty zwolnionej od zajęcia? Czy muszę taką dyspozycję złożyć w oddziale czy można to załatwić telefonicznie?

  Czy bank po oświadczeniu chęci skorzystania z prawa do kwoty wolnej odblokuje mi środki na koncie? (dodam iż nie przekraczają one kwoty wolnej).

 137. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @jb
  Odpowiadamy na pytanie z 19.01: to zależy od tego, jakiego rachunku dotyczy blokada. Na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w momencie wpływu do banku zajęcia egzekucyjnego i założenia blokady, niemożliwa jest automatyczna realizacja zleceń stałych – mimo faktu, że pozostaje na nim kwota wolna od zajęcia. Przelewy można wtedy składać jedynie w oddziale Banku.
  W przypadku rachunku prowadzonej działalności gospodarczej, takiej możliwości nie ma i wszystkie wpływające na rachunek bieżący środki będą podlegały przekazaniu na rachunek organu egzekucyjnego.

 138. jb

  @137

  Dziękuję za odpowiedź.Reszty dowiedziałem się w oddziale.

  Przy okazji chcę pochwalić Panie z 31 Oddziału w Warszawie za profesjonalizm, jednocześnie dziękując za udzielenie wszelkich potrzebnych informacji.

  Sugerowałbym jednak aby Bank stworzył przewodnik dla klientów, którym nałożono blokadę komorniczą na konto z podanymi informacjami o prawach i obowiązkach jakie wynikają z w/w sytuacji wraz ze wskazówkami jak z tych praw skorzystać. Na pewno zaoszczędziłoby to nerwów wielu klientom bz wbk.

  Pozdrawiam.

 139. Zygi

  Czy Bank może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego, a co za tym idzie zamknąć konto, na którym są zajęcia z Urzędu Skarbowego?
  Pozdrawiam

 140. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @Zygi
  Rachunek otwarty na czas nieokreślony, który został objęty zajęciem egzekucyjnym, do momentu trwania zajęcia generalnie nie powinien zostać zamknięty. Bank może jednak wypowiedzieć umowę i zamknąć rachunek w sytuacji, gdy w ciągu dwóch lat na rachunku nie dokonano żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek (na podstawie art. 60 Prawa Bankowego).

 141. MEGASKOK

  Witam .Mam od ubiegłego roku komornika na pensji .Pozostałą kwotę po potrąceniu na komornika pracodawca przelewa mi na konto .W tym miesiącu komornik zablokował mi też konto .Czy to jest zgodne z prawem . Na koncie nie mam żadnych innych środków .Tylko wpływy miesięczne -wynagrodzenie 926zł które i tak na wiele nie wystarczają . W tej chwili zostanę całkowicie pozbawiona tych środków .Proszę o pomoc co mam robić

 142. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  @MEGASKOK
  Ocena prawna przedstawionej przez Panią sytuacji, nie leży w kompetencjach banku, więc nie możemy się do niej odnieść.

  Ze strony banku wygląda to tak, że musimy przyjąć zajęcie od komornika i zrealizować je zgodnie z obowiązującym prawem.

  Decyzja o tym, czy zwolnić spod egzekucji środki wpływające na Pani rachunek, leży po stronie komornika – najlepiej po prostu się z nim skontaktować. Jeśli komornik taką decyzję wyda, należy ją w stosownej formie przekazać do banku – na podstawie tego dokumentu będzie Pani mogła wypłacić środki w oddziale.

 143. Aniela:)

  Czy jeżeli mam pieniądze na minusie a nie posiadam debetu to czy konto zostanie zablokowany?

 144. M.G.

  Witam.
  Jakiej firmie BZ WBK zleca windykacje długu??

 145. Andrew

  Miałem zajęte konto przez komornika, omyłkowo dodam, bo wierzyciel zapomniał powiadomić komornika, że należność została spłacona. Zaniosłem do banku pismo od komornika o umorzeniu egzekucji. Czekam już drugi dzień na odblokowanie konta. Wkurza mnie to, bo nikt nie potrafi mi nawet udzielić informacji kiedy to konto będzie odblokowane. Nie ma możliwości dodzwonienia się do kogokolwiek w BZWBK i sprawdzenia co dzieje się w tej sprawie. To nie jest fair. Konto blokujecie natychmiast, ale z odblokowaniem się ociągacie. Proszę zrozumcie, że to kosztuje człowieka nerwy i stres. Dziś jest piątek i nadal nie wiem czy sprawa będzie załatwiona. Jeśli nie będzie, to cały weekend będę musiał się denerwować. Do tego dziś mam termin raty, a nie mogę jej zapłacić, bo bank nie ściągnął blokady. Dlaczego mam ponosić koszty upomnień czy odsetek, skoro mam środki na koncie, tylko ten sam bank nie chce mi ich odblokować równie sprawnie jak je wcześniej blokował.
  Proszę niech ktoś przyjrzy się podobnym sprawom. jestem klientem Waszego banku od 12 lat. Zawsze byłem wobec BZWBK fair, więc dlaczego nie widzę wzajemności?

 146. Andrew

  OK. Sprawa załatwiona, bardzo dziękuję Pani z recepcji BZWBK na Kościuszki we Wrocławiu (chciałbym sam mieć takiego pracownika), oraz mojemu opiekunowi z Kamiennej. Jednak bank jest ok. Dziękuję, za to że będę miał spokojny weekend. Pozdrawiam wszystkich pracowników mojego ulubionego banku.

 147. Zespół Banku Zachodniego WBK (Bank Zachodni WBK)

  Cieszymy się. Dziękujemy za informację i pozdrawiamy!

 148. jaaaa

  Mam zajęcie komornicze na koncie. podpisałem ugodę z wierzycielem a on wystąpił do komornika z wnioskiem o zawieszenie egzekucji z konta. Czy po zawieszeniu tej egzekucji możliwe będzie zamknięcie tego rachunku????

 149. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Deklarację likwidacji rachunku można złożyć w każdej chwili. Jeżeli na rachunku nie ma środków pieniężnych można go bez problemu zamknąć – także wtedy, kiedy egzekucja z rachunku bankowego jest zawieszona.
  Przeszkodą do zamknięcia rachunku w opisanej przez Panią/Pana sytuacji mogą być właśnie środki pieniężne należne organowi egzekucyjnemu, a pozostające na koncie np. z uwagi na postanowienie o zawieszeniu egzekucji z rachunku.

 150. Patrycja.P

  Witam

  Mam problem z debetem ktory wzielam na kwote 5 tys w styczniu i mam comiesieczne wplywy wysokosci 2500zł a z konta pobiaraja mi ciagle odsetki od 70zł do 120zł a Bank WBK nie uprzedzał mnie o tym ze bede miala jakie kolwiek odsetki tylko ze jesli mam co miesieczne wpływy to nic nie bede miala naliczane czy moze mi to ktos wytlymaczyc.

 151. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Patrycja.P
  Comiesięczne wpływy powodują, że nie ma Pani naliczanej opłaty za prowadzenie konta, ale nie mają one nic wspólnego z odsetkami, które bank pobiera za wykorzystaną kwotę debetu.

 152. lila

  Witam
  widzę,że ten tmat egzekucji jest ciągle rozijany.Pracuję w konkurencyjnym Banku ale gratuluję pomysłu. Coraz więcej jest zajęć i coraz więcej spraw do rozpatrzenia.

 153. Anka

  Witam
  Posiadam rachunek wspolny z corka. Komornik zajal go tytulem wystawionym na corke. Kwota wolna zostala wykorzystana, mi przysluguje 50% wplywow- moja polowa.
  Mam dwa pytania
  1.Kto moze pobrac te moje wplywy, czy tylko ja czy jak mama pojdzie do okienka to tez jaj zostana wyplacone. czy bank to jakos monitoruje?
  2. Gdyby sie tak zlozylo, ze na mnie takze by przyszlo zajecie to czy tez bym mogla wykorzystac kwote wolna, bo tamta pobrala corka.
  Czy prawo to w jakis sposob reguluje.

 154. Anka

  W powyzszym pytaniu chodzi mi czy jak corka pojdzie do okienka to tez jaj zostana wyplacone.
  Przepraszam za pomylke.

 155. JAN

  Dzień dobry,

  Czy w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (jedyne źródło uzyskiwania przychodów) i posiadania 2 rachunków, firmowego i osobistego bank powinien stosować prawo kwoty wolnej także do rachunku firmowego?

 156. JAN

  Chodzi oczywiście o kwotę wolną od zajęcia komorniczego.

 157. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Jan
  Prawo kwoty wolnej nie dotyczy rachunków firmowych, może być stosowane jedynie do rachunków osobistych (art. 54 – ochrona wkładów – Prawa bankowego)

 158. JAN

  Dziękuję

 159. magda

  Witam,
  czy bank (wbk) może dokonać kompensaty wszystkich moich środków na koncie osobistym na spłatę zadłużenia -karta kredytowa- zostawiając zerowy stan konta? nie było zlecenia automatycznej spłaty.

 160. magda

  czy bank (wbk) może dokonać kompensaty wszystkich moich środków na koncie osobistym na spłatę zadłużenia -karta kredytowa- zostawiając zerowy stan konta? nie było zlecenia automatycznej spłaty.

 161. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @magda
  Prosimy o kontakt z naszym bankiem, żeby to wyjaśnić, najlepiej z infolinią: 1 9999, lub Pani oddziałem.

 162. Sławek

  witam serdecznie
  mam pytanie uzupełniające, dotyczy ojca
  ma on już prowadzoną egzekucję przez jednego komornika z emerytury – na konto bankowe wpływa emerytura po potrąceniach i świadczenie opiekuńcze wolne od potrąceń (nic więcej)
  inny komornik właśnie przysłał zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego
  z tego co tutaj przeczytałem, należy powiadomić komornika, który zajmuje konto o tym, że wpływy na konto są już po potrąceniach
  komornik po takiej informacji ma: zmienić informację do banku, odblokować konto? co jeszcze powinien zrobić?
  czy taką informację należy przesłać również do banku?

 163. KOT

  Na moim rachunku wystąpił zbieg egzekucji sądowej (komornik ściąga kredyt) i administracyjnej (org. egz. ZUSu ściąga składki ubezpieczenia). Mam dwa rachunki w jednym banku (prywatne i biznesowe).
  Dla uproszczenia załóżmy, że dwie egzekucje dotyczą dwóch długów po 2000 zł każdy (czyli w sumie jestem dłużny 4000zł).

  1. Czy słusznym jest, że bank zablokował oba konta (prywatne i biznesowe) po 4000zł każdy, czyli w sumie 8000zł? Bank argumentuje to tym, że, jeżeli w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego organ egzekucyjny nie podaje konkretengo konta, to bank ma obowiązek blokować wszystkie możliwe konta.

  2. Czy słysznym jest, że bank, pomimo, że na koncie są już środki wystarczające na pokrycie obu długów, wciąż nie mógł zwolnić blokad? Bank argumentuje to tym, że czeka na decyzję / wyrok sądu, który dług zaspokoić w pierwszej kolejności? Czy słusznie? Ze środków można pokryć oba długi.

  3. Czy słusznym jest, że, pomimo informacji od komornika o zaspokojeniu długu ZUSu w pierwszej kolejności (czyli komornik „zrzeka” się pierwszeństwa i chce być zaspokojony w dalszej kolejności), bank wciąż „upierał się” i nie chciał zwolnić blokad. Bank argumentuje to tym, że dla niego istotny jest wyrok sądu (co do kolejności zaspokojenia) a nie informacja od komornika / org. egzekucyjnego?

 164. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Sławek i KOT
  Bardzo prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Otrzymacie tam Państwo odpowiedzi i wyjaśnienia.

 165. KOT

  ?????
  To po co jest ten blog?
  Proszę go usunąć i napisać jedną informację, że na wszelkie zapytania otrzymają Państwo odpowiedzi i wyjaśnienia w oddziale :(

 166. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @KOT
  Czasami nie możemy udzielić konkretnej odpowiedzi nie znając szczegółowo sytuacji Klienta. Nie możemy prosić Państwa o podanie na blogu swoich danych dotyczących np. rachunku, czy innych danych, które są informacjami chronionymi przez tajemnicę bankową. Dlatego w tym przypadku musimy Państwa skierować do naszych placówek.

 167. Ola

  Witam. W ubiegłym miesiącu skończyła się moja umowa z bankiem dot. limitu w koncie osobistym. Pozostało mi jeszcze niespłacone 3500 zł. W tym miesiącu bank na poczet tego zadłużenia zabrał 100% mojego wynagrodzenia pozostawiając mnie bez środków do życia – czy miał takie prawo ?

 168. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Zgodnie z zawartą umową kredytową, kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu środków na koncie osobistym na dzień spłaty należności Banku. Bank dokonał tej spłaty w ramach środków dostępnych na Pani koncie osobistym, do czego uprawnia go zawarta umowa kredytowa.
  Jeśli ma Pani trudności z dokonaniem spłaty limitu zadłużenia, proszę skontaktować się z dowolnym oddziałem Banku, w celu rozłożenia Pani zadłużenia na dłuższy okres.

 169. Ola

  Problem w tym, że bank nie chce rozłożyć mi pozostałej kwoty na jakiekolwiek raty – wymaga spłaty całości zadłużenia – Pani w banku poinformowała mnie, że jest jej przykro ale nie są zainteresowani przedłużeniem mi umowy dot. limitu – czyli wychodzi na to, że mają prawo – dla „wyzerowania” zadłużenia zabrać jeszcze moje dwie kolejne wypłaty w całości ??

 170. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Proszę skontaktować się z naszym Centrum Zarządzania Przeterminowaniami:

  tel. 061 849 76 10 w godz. 9:00 do 18:00
  tel. 061 849 76 50 w godz. 9:00 do 16:00

  e-mail: CZP [dot] ZespolMonitoringu [at] bzwbk [dot] pl

 171. Romi

  Witam! Mam pytanie. Mój szwagier przez dwa lata nie płacił alimentów ( nie miał pracy). W połowie czerwca tego roku takową znalazł.Na początek na trzy miesiące. od 1 września na trzy lata. Ale już w lipcu sąd wraz z komornikiem wszedł mu na konto osobiste i je zablokował na poczet długów alimentacyjnych.Zaznaczam, że nie otrzymał żadnej informacji o zajęciu. Do dzisiaj nie ma żadnych środków na swoje utrzymanie, dojazd do pracy. Jest na utrzymaniu mamy, która ma niskie dochody. Czy w związku z alimentami istnieje tzw.: kwota wolna od zajęcia? Co robić?

 172. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Romi
  W przypadku zajęcia egzekucyjnego z tytułu alimentów, osoba, której przypadek Pani/Pan opisuje nie może skorzystać z przywileju kwoty wolnej od zajęcia, ponieważ zgodnie z art. 1083 par. Kodeksu Postępowania Cywilnego, wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości. Jedyne co możemy w tej sytuacji doradzić to kontakt z organem egzekucyjnym – komornikiem sądowym i podjęcie rozmów na temat ewentualnego zwolnienia środków pieniężnych spod egzekucji. Dodam jeszcze, że obowiązek powiadomienia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego spoczywa na komorniku (art 889 § 1 punkt 2 KPC).

 173. Franek

  Dzień dobry
  Mam do Pani pytanie odnośnie zaistniałej sytuacji, którą pozwolę sobie zreferować poniżej. W październiku ubiegłego roku naczelnik US wydał postanowienie o zajęciu środków pieniężnych za nieopłacony mandat. Postanowienie to zostało wysłane na mój adres zameldowania (pod którym nie mieszkam), jak również do mojego pracodawcy w lutym br. Po otrzymaniu informacji od pracodawcy na następny dzień byłem u naczelnika US i uregulowałem swoje zobowiązanie względem US. Kilka dni później listem poleconym naczelnik US poinformował mnie jak również mojego pracodawcę o uchyleniu postanowienia o zajęciu moich środków pieniężnych. W październiku br. na stacji benzynowej po zatankowaniu samochodu gdzieś w „szczerym polu” okazało się, że na mojej karcie brak jest pieniędzy, które dzień wcześniej zostały wpłacone na mój rachunek bankowy. Próbując się dowiedzieć, dlaczego nie mam pieniędzy na swoim koncie usłyszałem, że środki te zostały zajęte przez naczelnika US ww. postanowieniem. Od kilku dni sukcesywnie dzwonię do naczelnika US jak również do banku, do którego przesyłam pisma, które otrzymałem od naczelnika US, tj. w szczególności postanowienie uchylające postanowienie o zajęciu środków finansowych i w dalszym ciągu nie mam swoich pieniędzy na koncie. Pragnę podkreślić, że o zajęciu środków pieniężnych na moim rachunku bankowym nikt mnie nie poinformował (ani naczelnik US, ani bank po ich zajęciu – co kosztowało mnie dużo nerwów, wstydu, zdrowia i nie tylko). Czy bank nie popełnił nadużycia działając w oparciu o uchylone postanowienie naczelnika US (tj. de facto bez stosownego umocowania). Bardzo Panią proszę o stosowny komentarz.

 174. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Dzień dobry,
  Chciałabym wyjaśnić, że ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji, która reguluje realizację zajęć egzekucyjnych z rachunku bankowego i wkładów oszczędnościowych (Rozdział 4 art 80 i dalsze), mówi, że to organ egzekucyjny, przesyłając zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym do banku, jest zobowiązany do doręczenia odpisu tego zawiadomienia do dłużnika, w tym przypadku do Pana. Z informacji przekazanych przez Pana mogę przypuszczać, że taki dokument mógł być dostarczony, ale pod adres Pana zameldowania, gdzie Pan nie mieszka.

  Bank po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym, dokonuje blokady rachunków zobowiązanego do wysokości zajętej wierzytelności. Jeżeli na rachunku zobowiązanego znajdują się wystarczające środki pieniężne, bank przekazuje, wskazaną przez organ egzekucyjny, kwotę tytułem realizacji zajęcia egzekucyjnego i zwalnia zajęty rachunek klienta. Jeżeli jednak klient uregulował należność z innego źródła, organ egzekucyjny powinien skierować do banku zawiadomienie o uchyleniu zajęcia. Wpływ takiego dokumentu skutkuje odblokowaniem rachunku bankowego.

  Z treści Pańskiego komentarza wynika, że taki dokument do banku nie wpłynął bezpośrednio z Urzędu Skarbowego, ale został dostarczony przez Pana osobiście. Problem z odblokowaniem rachunku może być związany z tym, że zawiadomienie o uchyleniu zajęcia jest skierowane do Pana, a nie do banku. Brak informacji na dokumencie, że adresatem zawiadomienia jest bank uniemożliwia zdjęcie blokady z rachunku bankowego.

  Bank nie jest stroną w tej sprawie, wykonuje obowiązki, wynikające z ustawy. Powiadomienie banku o uchyleniu zajęcia leży po stronie organu egzekucyjnego. Aby skutecznie rozwiązać tę sytuację proponuję jeszcze raz potwierdzić, na podstawie jakiego zawiadomienia o zajęciu zablokowany jest Pana rachunek bankowy i wyegzekwować od Urzędu Skarbowego postanowienie o uchyleniu tej właśnie czynności. Właściwie wystawione i skierowane powiadomienie umożliwi dalsze skuteczne działanie.

 175. Elwira

  Od dwóch lat leczę syna po wypadku komunikacyjnym, jest po czterech operacjach. Wszystkie środki, którymi dysponuję przeznaczam na lekarzy. NFZ według mnie jest fikcją. Mam komornika, chodzi o kwotę kilku tysięcy zł. Bank PKO BP zablokował mi konto z środkami, które otrzymałam z TU na leczenie syna. Komornik stwierdził, że nie rozłoży mi na raty i nie odblokuje konta. Prowadzę działalność gospodarczą i niedostępność do konta i środków całkowicie blokuje mi jakąkolwiek pracę.

 176. KM

  We wcześniejszych odpowiedziach pracowników banku za każdym razem pada odpowiedż,że w przypadku kont firmowych następuje blokada wszystkich środków znajdujących się na koncie.Natomiast KNF w piśmie z 23 września (nr DPP/024/702/2/11/MHG)stwierdza :Zajęcie nie dotyczy kwot wolnych od egzekucji. O tym, jakie kwoty nie mogą zostać zajęte mówi art. 54 ust. 1 prawa bankowego oraz inne przepisy. To oznacza, że bank nie może zająć pieniędzy na rachunkach jednej osoby do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku. Nie może też zająć pieniędzy na zasądzone alimenty, renty zasądzone tytułem odszkodowania, a u przedsiębiorców – na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z należnym od nich podatkiem dochodowym i składkami ZUS.
  A więc w przypadku kont firmowych też występują kwoty wolne,czyżby BZ WBK stosował własną interpretację prawa?

 177. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Elwiro,
  Opisana przez Panią sytuacja dotyczy innego banku, nie możemy więc wypowiadać się w tej sprawie. Możemy jedynie rekomendować ponowną próbę podjęcia rozmów z komornikiem.

 178. Romi

  Dziękuję za odpowiedź(do zapytania 171)!Bardzo nam pomogliście. Mój szwagier do dnia dzisiejszego ma zablokowane konto! Choć pisaliśmy pismo o odblokowanie i wejście na pensje. Wtedy choć parę złotych by mu zostało. Trudno od kogokolwiek za darmo uzyskać pomoc. A on nadal pracuje i nie wie właściwie po co. Ale to już inna bajka…Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!!

 179. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @ KM
  W odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie chciałabym wyjaśnić, że w przypadku zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym z rachunku bankowego, wystawionego przez komornika sądowego, Bank stosuje się do przepisów prawa wynikających z kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie Banku regulują art. 889 kpc i dalsze.
  W związku z wpływem zajęcia egzekucyjnego, dotyczącego rachunku bankowego klienta banku, dokonywana jest na jego koncie blokada środków pieniężnych. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje wkłady oszczędnościowe, kwoty znajdujące się na rachunku w chwili jego zajęcia jak również wpłacone na rachunek po jego zablokowaniu, do pełnego zaspokojenia zobowiązania.
  W przypadku, kiedy zajęcie dotyczy rachunków związanych z prowadzoną przez dłużnika działalnością gospodarczą, egzekucji nie podlegają środki na bieżące wynagrodzenia za pracę wraz z podatkami, zasądzone alimenty, renty alimentacyjne – są to tzw. wypłaty uprzywilejowane (alimenty, renty alimentacyjne zwolnione są spod egzekucji także w przypadku wpływu na rachunek osoby fizycznej nie prowadzącej działalności). Wypłaty z tego tytułu mogą odbywać się w banku, po przedstawieniu przez zobowiązanego pisemnej zgody komornika zajmującego rachunek.
  Natomiast osoby fizyczne, posiadające rachunki zwane potocznie „ROR-ami”, korzystają na mocy art. 54 ustawy Prawo bankowe z tzw. „przywileju kwoty wolnej od zajęcia”, jest to kwota stanowiąca równowartość wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
  W praktyce odbywa się to w ten sposób, że z chwilą wpływu zajęcia do banku, ustalana jest wysokość kwoty wolnej, przysługującej klientowi. Bank zakłada blokadę środków pieniężnych na rachunku zobowiązanego, monitoruje obroty na rachunku klienta. Realizacja zajęcia egzekucyjnego tj. przekazanie środków na rachunek komornika, nastąpi dopiero z chwilą wykorzystania przysługującej klientowi kwoty wolnej. Do tego czasu klient banku, którego rachunek podlega egzekucji, może korzystać ze środków pieniężnych, znajdujących się na jego rachunku (do wysokości przysługującej kwoty wolnej) w każdym oddziale banku.

 180. Hugodrom

  Ja bym chciał się dowiedzieć na jakiej podstawie prawnej opiera się owa praktyka banków w przypadku art 54 prawo bankowe, że banki sobie monitorują wpływy i wypływy z konta dodając je do siebie i gdy kwota wolna osiągnie pułap 3-krotności wynagrodzenia to reszta już przechodzi na organ egzekucyjny.Załóżmy sytuację iż dany dłużnik ma taką blokadę na koncie bankowym a obecnie utrzymuje się z rożnego typu jałmużn jak np opieka społeczna czy inny zasiłek i pieniądze te wpłaca na konto gdyż jest nowoczesny i płaci swoje zobowiązania jak np czynsze czy zakup jedzenia w sklepie za pomocą karty itp.idąc dalej np miesięcznie wpływa tam ok 700 pln i po ok 15 miesiącach takiego „klepania biedy” suma wolna się kończy a dany dłuznik dowiaduje się że od jutra musi „wbić zęby w mur i pić wodę z kałuży” lub po prostu wrócić do pisania druczków na poczcie i wysyłania ich po starej technologii- niby nic ale co gdy opieka albo inne instytucje charytatywne wysyłają pieniądze na konto bo to teraz już coraz częściej bywa… A bezpodstawna i bezprawna praktyka bankierów ,którzy dostają swoje pensje za prace wcale nie małe i nie martwią się o nic. Moim zadanie Bank który działa na terenie RP musi się stosować po pierwsze do Prawa Bankowego a dopiero gdy te prawo nie rozstrzyga problemu posiłkować się może innymi kodeksami a nie po linii prostej-KOMORNIK KAZAŁ – to bank musi nawet gdyby podstawy prawne uprawniały go do odmówienia wykonania czynności organowi egzekucyjnemu. A WIĘC SZANOWNI BANKOWCY POCZUJCIE SIĘ W SKÓRZE BIEDNYCH.

 181. Hugodrom

  PRZEPRASZAM
  HUGODROM – Hugon Wieniawski

 182. Anna

  witam
  serdecznie mam pytanie

  mam konto w Banku Zachodnim mniej niż 30
  mam także komornika – nie otrzymałam wyroku nakazowego z firmą którą współpracowałam ze względu na zmiane adresu zwróciłam się do sądu o przywrócenie terminu jednak takie procedury trwają.

  Więc moje pytanie jest następujące
  Jeżeli na koncie mam kwotę ok 4000zł
  + dodakowo 14000 zł przyznanego limitu
  to czy Bank przeleje na konto komornika środki z mojego debetu? z którego nie chcę obecnie skorzystać aby nie robić zadłużenia

  a jeżeli nie to z jakiej kwoty będę mogła skorzystać wolnej od zajęcia.

 183. pudzian

  witam,
  odwiedził mnie niedawno w domu poborca skarbowy, nie było mnie, ale skontaktowałam się z nim i zapłaciłam mój zaległy mandat. ale, że nie mieszkam w domu, gdy teraz przyjechałam okazało się, że w międzyczasie otrzymałam pismo o zajęciu konta. skoro mandat mam zapłacony (posiadam oczywiście potwierdzenie) co mam zrobić aby konto pozostało w moim użytku?

 184. pudzian

  dodam tylko, że nie chciałabym 2x płacić za to samo!

 185. Paweł

  Witam,
  otrzymali Państwo z mojego US tytuł wykonawczy opiewający na kwotę 477zł, a że na koncie nie posiadałem żadnych środków to przelałem kwotę 550zł aby można było zaspokoić potrzeby US. Środki te są zablokowane, mija 7 dni. W związku z tym mam pytanie: kiedy przekażecie Państwo odpowiednią kwotę do US i zwolnicie z blokady pozostałe środki?

 186. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Anno,
  ustalenie wysokości przysługującej kwoty wolnej zależy od dnia wystawienia tytułu wykonawczego (ta kwota to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego). Dokładną informację o jej wysokości można uzyskać w każdym oddziale Banku Zachodniego WBK.
  Bank przystąpi do realizacji zajęcia w momencie kiedy wpływy na rachunek przekroczą kwotę wolną, przy czym środki przyznane w ramach limitu do rachunku nie tworzą tej kwoty. Jeśli klient ma przyznany limit w koncie osobistym Bank monitoruje środki znajdujące się na rachunku powyżej tego limitu (w Pani przypadku dotyczy to kwoty 4000 zł) oraz wpływy na rachunek od daty zajęcia.

 187. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Hugodrom
  Obowiązek realizacji zajęć egzekucyjnych z rachunku bankowego nakłada na bank Kodeks postępowania cywilnego (w przypadku egzekucji sadowej) oraz ustawa Postępowanie egzekucyjne w administracji.

  W ramach tej Ustawy przewidziana jest możliwość wypłaty środków pieniężnych z zajętego rachunku (art. 890 par. 2). Jest to możliwe jeśli komornik wyrazi na to zgodę (na wniosek dłużnika) i dzieje się po przedłożeniu w Banku zezwolenia od komornika.

  Jeśli komornik wyrazi zgodę na zwolnienie środków pieniężnych spod egzekucji, możliwa jest ich wypłata z rachunku, także po wyczerpaniu kwoty wolnej.

  W przypadku egzekucji administracyjnej kwestia wypłat zwolnionych spod egzekucji jest opisania w art. 81 wspomnianej wcześniej ustawy.

  Chciałabym dodać, że jeśli Bank nie zastosuje się do przepisów w zakresie obowiązku realizacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych, będzie w ramach obowiązującego prawa odpowiadał przed wierzycielem.

 188. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Pawle,
  prawdopodobnie środki, znajdujące się na Pańskim zablokowanym rachunku nie przekraczają tzw. kwoty wolnej od zajęcia (zgodnie z art. 54 Prawa bankowego). Bank nie może zrealizować zajęcia jeżeli ta kwota nie została na koncie przekroczona. To, co Pan może zrobić by przyspieszyć odblokowanie rachunku, to złożyć w oddziale Banku pisemne oświadczenie o wrażeniu zgody na realizację zajęcia. Na podstawie tej dyspozycji bank przekaże środki do organu egzekucyjnego a Pańskie konto zostanie odblokowane.

 189. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @pudzian: ponieważ uregulowała Pani swoje zobowiązanie, poborca skarbowy powinien skierować do Banku postanowienie o uchyleniu zajęcia egzekucyjnego rachunku bankowego. Wpływ takiego dokumentu spowoduje odblokowanie konta. Jeżeli rachunek, pomimo spłaty zobowiązania, jest nadal zablokowany, proszę zwrócić się do organu egzekucyjnego o wystawienie takiego postanowienia. Może Pani je dostarczyć osobiście do oddziału Banku, ważne jest aby adresatem zawiadomienia był Bank.

 190. richa

  Witam.
  Przeczytałem wszystkie pytania i odpowiedzi od 09-06-2009 do tej chwili i w temacie jak wyżej.Wiedza którą zdobyłem umożliwi mi załatwienie kilku spraw i uchroni przed kolejnymi błędami…np.oszczędzam na paliwie i nie jadę do komornika wpłacić tylko idę pieszo do banku-wpłacam a bank i tak mu prześle.
  …i teraz trochę o tym samym ale z innej strony:
  ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚĆI itd.,itd….
  Czyli pismo od komornika ze wskazaniem dłużnika i wierzyciela,nr sprawy,wielkości naleznośći,odsetek i kosztów i wezwanie pozostałych do nie dokonywania wypłat.Lista jednostek do których „owe pismo” zostało wysłane.Ta część akurat nie budzi wątpliwośći i jeśli jest słuszna to nie możemy korzystać z art.767 kpc i pisać odwołania…
  Moje zdziwienie dotyczy tylko jednej częsci tego-owego pisma!?!…instrukcja dla banku wyrażona art.889,art.890,art.891 i stosownymi paragrafami z punktami kpc.Nie jestem pewien czy dobrze to określę ale pamiętam że:”nieznajmość prawa nie jest czynnikiem zwalniającym od odpowiedzialnośći” lub inaczej sformułowane stwierdzenie a efekt ten sam…
  Moje pytanie—DLACZEGO? bankowi przypomina się o warunkach korzystania z prawa(ze szczegółami) a dłużnikowi NIE(art.54 PB) jeśli wyrok sądowy wyrażnie określa z czym mamy doczynienia(firma vs osoba prywatna)!…etc.
  ..nie jestem specjalistą od prawa i muszę pracować by spłacić długi i czas który znajduję by użyć Google jest niewielki.
  Mam zamiar napisać list do rzecznika praw obywatelskich w tej sprawie bo „męczy” mnie sytuacja uprzywilejownej roli banku i komornika a szczególnie sprawa pomijania (zaniechania podania) ważnych informacji dla dłużnika.Kiedy znajdę na TO czas to CZAS pokaże.
  Na podstawie własnych doświadczeń napisałem to co powyżej.
  Pozdrawiam.

 191. ann77

  Witam,
  proszę o nastęującą informację dotyczącą rachunku osobistego.
  na rachunku mam limit kredytowy na którym występowały przekorczenia. W ciągu ub. roku środki wpływały nie systematycznie (co kilka miesięcy), ponadto mam w BIK wpis o zaległości kredytu w innym banku.
  otrzymałam informację, iż w najbliższym czasie zostanie mi wypowiedziana umowa kredytu w ror. już o teraz i w trakcie wypowiedzenia nie mogę korzystać z limitu kredytowego (został on zablokowany), mimo że nie jest wykorzystany obecnie w całości.
  Czy to jest zgodne z prawem? umowa nie została wypowiedziana jeszcze więc dlaczego środki są zablokowane?

 192. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @ann77, nie mamy wystarczających informacji, żeby udzielić Pani odpowiedzi. Bardzo proszę o kontakt z naszym Centrum Zarządzania Przeterminowaniami, tel. 0 61 849 76 10 od godz. 9.00 do 18.00 lub tel. 0 61 849 76 50 od godz. 9.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku). Otrzyma tam Pani wszystkie informacje.

 193. sabina

  Witam
  Przedstawię moją historię.Razem z mężem mamy w banku konto firmowe ramach spólki cywilnej. atakze kazdy ma konto firmowe. Oboje prowadzimy działlnośc takze na siebie. W 2010r mąz dostał od komornika zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego. Zajęcie jest wystawione tylko na jego osobę i jest z roku 2006. Bank zajął konto osobiste ale również konto które było założone na sc na nas obojga. N atym koncie był uruchomiony limit debetowy w kwocie 50000. Dodatkowo spływały tam płatności z tytułu akceptacji kart płatniczych dotyczących spólki cywilnej.Po pewnym czasie bank przelał czesc tych naleznosci do komornika.Przeciez ztego co wiem jest to majatek obrotowy spólki a nie udział czy wynagrodzenie wspólnika tej spólki. Nadmieniam ze komornik nie posiada tytułu wykonawczego na mnie wyraznie o tym mowi art.778k.p.c.Nastepnie art 863k.c par 3 mowi ze w czasie trwania spólki wierzyciel wspólnika nie moze zadac zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majatku.Pisałam pisma do banku a on twierdzi ze dobrze wykonuje swoje czynnosci.Proszę o pomoc bo nie wiem co dalej.W dalszym poscie opiszę nastepnie moje dalsze losy z bankie i komornikiem ktore sa do dnia dzisiejszego

 194. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Sabino, zajęcie egzekucyjne rachunku wspólnego odbywa się w oparciu o artykuł art. 8911 kpc, który mówi: „Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.”
  Natomiast zgodnie z art.890 § 1.kpc „Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia”. Prawo nakłada na Bank obowiązek przekazania środków pieniężnych wpływających na rachunek dłużnika po dokonaniu zajęcia, dlatego rozmowy na temat szczegółów uregulowania zobowiązania powinniście Państwo prowadzić z komornikiem.

 195. Beata

  Witam.Po przeczytaniu wszystkich zamieszczonych tu wypowiedzi postanowiłam opisać swój przypadek.Mam w jednym banku konto firmowe i rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy.ZUS wysłał do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego.Bank zablokował mi zarówno konto firmowe jak i ror.Poszłam do banku po informację jak to wygląda z ich strony i okazało się że nie ma w ich interpretacji czegoś takiego jak kwota wolna od zajęcia.Na ror wpłynęła wypłata i od razu została przelana do zus,wpłynęły alimenty i również od razu zostały przelane do zus.Złożyłam reklamacje na blokadę konta z prośbą o umożliwienie mi skorzystania z przywileju kwoty wolnej wynikającego z art.54.1.W odpowiedzi na reklamację bank przysłał mi wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Że po wpływie zajęcia rachunków bankowych z zus bank przystąpił do realizacji.Nastąpiło to na podstawie zapisów art.54.1 Prawa Bankowego.Bank przyjął stanowisko,że na moim koncie w dniu zajęcia nie było środków pieniężnych w wysokości 3 krotnego miesięcznego wynagrodzenia,a kwoty wpływające na rachunek po dniu zajęcia nie są objęte zwolnieniem.w ramach art54.1,albowiem zwolnienie dotyczyło tylko środków znajdujących się już w dacie zajęcia na tym rachunku,a nie innych środków w tym środków,które dopiero zasilą ten rachunek.Zaznaczono również wyrażnie że art 54.1 nie nakłada na bank obowiązku kumulowania środków pieniężnych wpływających na mój rachunek do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i wyłączenia ich spod wykonywanej egzekucji po dokonaniu zajęcia na moim rachunku.W rezultacie zostałam bez środków do życia i tak szczerze nie potrafię zrozumieć jak to się dzieje,że jeden bank umożliwia korzystanie z kwoty wolnej i dopiero po jej przekroczeniu przystępuje do egzekucji a drugi blokuje konto i dysponuje środkami wpływającymi na nie bez żadnych ograniczeń.Czy znajdę gdzieś na to jakieś szczegółowe przepisy,czy interpretacja tego przepisu może być tak różna?Pozdrawiam.

 196. sabina

  Witam
  Dziekuje za odpowiedz ale nie odniosła się Pani do przytoczonych przeze mnie art 776, 863. jak się do tego maja.
  Nastepna sprawą jest to iz w 10.2010 udałaqm się do banku z dokumentami o zmianie wspólnika w spółce cywilnej aby dokonali zmian w łaczacej nas umowie /taki mam obowiązek w podpisanej umowie/ a oni to olali i tak przez kolejne miesiące chociaż mąż juz nie figurował w tej firmie dalej bank przelewał pieniądze.Noszę się z zamiarem podania banku do sądu.

 197. Piotr

  Przewertowałem wiele odpowiedzi na pytania dotyczące kwoty wolnej od zajęcia, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje konkretne pytanie, na które też nie potrafił mi odpowiedzieć pracownik BZWBK w oddziale. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i mój rachunek firmowy został zajęty przez ZUS. Mam też konto osobiste w Państwa bankum, na które wpływają jedynie środki przelewane przeze mnie na bieżące wydatki na życie z konta firmowego. W jaki sposób mogę przelać środki na życie na konto osobiste? Czy to w ogóle możliwe? Co mam zrobić, żeby móc regulować z konta firmowego składki ZUS i należności wobec US?

 198. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Piotrze, może Pan wystąpić o zgodę organu egzekucyjnego na zwolnienie środków spod egzekucji. Możliwość zwolnienia w określonych przypadkach jest opisana przez art 81 paragraf 4 ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji.

  Każda inna wypłata z rachunku objętego egzekucją wymaga zgody organu egzekucyjnego.

 199. asia

  Witam. Proszę o odpowiedz jak najszybsza .Mianowicie kredyt był śćiagnięty przez komornika czysty kapitał został spłacony do WBK , ale okazuje się że zostały bardzo duże odsetki ,wielkość kredytu a porucz tego firma windykacyjna xxxxxx , to ona mi powiedziała o tych odsetkach a nie bank .Nie wiem do kogo tera się zwrócić z pismem , może da się coś z robić z tymi odsetkami

 200. Julia

  Witam
  Jestem osoba prowadzącą działalność. Moje konto osobiste na którym są środki pieniężne, które nie przekraczają kwoty wolnej zostały zablokowane. Konto firmowe również zostało zablokowane przez ZUS. Czy bank może zablokowac w calości konto firmowe jak i konto osobiste?

 201. Aneta

  Witam

  Wczoraj na konto ROR w waszym banku wpłynęły mi środki w wysokości 650zł.Widnieją one jako saldo a środki dostępne zero. W innym Banku 2 lata temu wzięłam kredyt na studia. Ogólnie Panie które tam pracowały zrobiły trochę przekręt z tym kredytem bo ja pracowałam na umowę zlecenie a one wpisały , że umowa o prace i zawyżyły zarobki. Straciłam pracę i nie mam z czego na razie tego spłacać i podejrzewam ze do Banku waszego mogło wpłynąć jakieś pismo właśnie od komornika.Do mnie takowe nie doszło. Czy te wolne środki z tego art.54 tez mi przysługują i czy one sa wypłacane od ręki w placówce te pieniądze są mi potrzebne do opłacenia rachunków i lekarstw

 202. Katarakta

  Witam serdecznie! Zgodnie z Prawem Bankowym, w przypadku zajęcia konta przez komornika, 3-krotność średniej pensji wolna jest od zajęcia. Jednak WBK, a ściślej oddział, w którym mam konto, stosuje praktykę polegającą na tym, że środki wolne od zajęcia można pobierać jedynie w kasie banku. Jaka jest podstawa prawna tego rodzaju praktyk?

 203. jedna

  witam mam pytanie
  mój chłopak posiada u was konto osobiste, kredyt gotówkowy oraz kartę debetową. Ma lub miał zaległość jeżeli chodzi o kartę kredytową miesiąc temu bank zabrał mu całą delegację 800 zł następnie tj. 03.01.12 przyszło pismo z banku że dziękują za spłatę karty w danej kwocie raty, w dniu dzisiejszym chcąc wybrać swoją wypłatę konto miał na „ZERO” a dzień wcześniej miał 4 zł. Czy to jest możliwe???? proszę o odpowiedz
  pozdrawiam

 204. jedna

  i mam jeszcze jedno pytanie
  chcąc odblokować dzisiaj wgląd na konto internetowe BZWBK24 pani konsultant powiedziała ,że musi udać się do oddziału, nie można nawet zobaczyć czy wypłata była , jest?? nadmieniam ,że pani konsultant była wyjątkowo niemiła.;/

 205. Robert

  Witam
  Mam pytanie, czy jeżeli ktoś posiada w BZWBK konto firmowe (działalność gospodarcza) osobiste i rachunek maklerski to gdy zostanie zablokowane konto firmowe tytułem egzekucyjnym z działalności gospodarczej np tytułem zaległego vat lub podatku to czy zagrożone są pozostałe konta? (osobiste to już wiem że tak powyżej kwoty wolnej)
  Konkretnie chodzi mi czy zagrożone są:
  - jednostki funduszy inwestycyjnych na rachunku osobistym
  - akcje na rachunku maklerskim

  Jeśli tak, jak wygląda procedura sprzedaży np akcji?

  Ktoś może zapytać dlaczego ktoś nie płaci podatku jeśli posiada gotówkę ulokowaną w papierach wartościowych. Odpowiedź jest prosta. Dzisiaj US ma chyba bardzo poważne problemy finansowe bo wystawia tytuły wykonawcze po ok 4-6tygodniach od terminu zapłaty tym czasem kontrahenci dziś często jeszcze nie zdążą z zapłatą wystawionych faktur. Są firmy które wprost oczekują 60dniowych terminów płatności a jeszcze potrafią przeciągać. Sytuacja taka bardzo łatwo może zachwiać płynnością finansową małego przedsiębiorcy a tytuł + bezmyślne działanie banku celem zaspokojenia US może narobić poważnych szkód.

  Sprzedaż udziałów TFI czy też akcji celem zaspokojenia US może być bardzo niekorzystna z punktu widzenia finansowego czy też podatkowego.
  A już sprzedaż przez DM akcji PKC byłaby tragedią…
  Pozdrawiam

 206. jedna

  cały paradoks polega na tym ze dzisiaj znów miał 4 złote?? można to wyjaśnić ?? sensownie??

 207. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @julia: do rachunku osobistego przysługuje tzw. kwota wolna. (art. 54 Prawo bankowe). Środki w ramach tego przywileju dłużnik może wypłacać w każdej placówce Banku Zachodniego WBK. Jednak środki na rachunku firmowym podlegają egzekucji do pełnego zaspokojenia zobowiązania.

  @Aneta: informację o tym, na podstawie jakiego zawiadomienia zablokowane zostało Pani konto, otrzyma Pani w placówce Banku. Tam również potwierdzić można czy przysługuje Pani kwota wolna oraz jaka jest jej wysokość.

  @Katarakta: w związku z wpływem zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym rachunku bankowego, Bank zakłada blokadę środków pieniężnych na rachunkach zobowiązanego. Jeżeli klientowi przysługuje tzw. przywilej kwoty wolnej, środki na rachunku są pozostawione do jego dyspozycji. W związku nałożonym ustawą (Kodeks postępowania cywilnego) obowiązkiem, Bank monitoruje poziom wykorzystania środków zwolnionych spod egzekucji, dlatego też na rachunkach pozostaje blokada a wypłaty można dokonać w placówce Banku.

 208. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @jedna: w opisanym przez Panią przypadku prawdopodobnie nie chodzi o realizację zajęcia egzekucyjnego z rachunku bankowego. Najlepiej skontaktować się z nadawcą pisma lub swoim oddziałem, żeby to wyjaśnić.

 209. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Beata (http://blog.bzwbk.pl/2009/06/blokada-na-rachunku-czyli-szlaban#comment-19519): nie mogę się odnieść do tego jak inny bank interpretuje przepisy. Jedyne co mogę polecić to kontakt z tym bankiem i złożenie reklamacji.

 210. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Panie Robercie, po wpłynięciu od Komornika zajęcia instrumentów finansowych w trybie art. 911(8)kpc (zajęcie rachunku papierów wartościowych i służącego do jego obsługi rachunku pieniężnego), Dom Maklerski BZ WBK weryfikuje prawidłową podstawę prawną i sprawdza, czy dana osoba jest klientem DM, czy posiada aktywa na rachunku (papiery wartościowe i środki pieniężne). Następnie w zależności od kwoty zadłużenia i aktywów na rachunku blokuje albo wyłącznie środki pieniężne albo papiery wartościowe w liczbie odpowiadającej wysokości zajęcia, albo jedno i drugie. Tak jest w przypadku gdy jest to osoba fizyczna, która ma jeden rachunek maklerski. Natomiast gdy klient ma kilka rachunków (niezależnie od tego czy jest to rachunek dla osoby fizycznej czy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – majątek jest wspólny), Dom Maklerski zajmuje aktywa na wybranym rachunku mając na uwadze działanie w najlepiej pojętym interesie klienta. Nie ma znaczenia czy są to akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych.

  Dalej DM postępuje zgodnie z treścią art. 911(8) kpc. Jeżeli środki pieniężne nie wystarczyły na zaspokojenie roszczenia, a dłużnik ma papiery wartościowe, to Dom Maklerski wzywa do złożenia zlecenia sprzedaży w terminie 3 dni, jeśli klient tego nie wykona, wierzyciel przez Komornika sprzedaje papiery.

  Przy zajęciu na rzecz Urzędu Skarbowego, Dom Maklerski BZ WBK postępuje zgodnie z art. 93 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wówczas nie wzywa się Klienta do sprzedaży, tylko US sprzedaje zajęte papiery wartościowe dłużnika i zaspakaja swoją wierzytelność.

 211. lukasz

  Dzień dobry mam takie pytane pare lat temu wziąłem kredyt gotówkowy w WBK kredyt spłacałem jakiś czas później poprostu nie miałem możliwości go spłacania. Myślałem że szybko znajdę nowąprace i ureguluje zaległości lecz niestety tak się nie stało bank przekazał sprawę do firmy windykacyjnej ( chyba sprzedał dług) dogadałem się z komornikiem i spłacam na tyle ile mogę. Konta nie mam zablokowanego bo mogę wypłać pieniądze i robić przelewy ale ostatnio na koncie pozostało mi troche ponad 200zl iiiccć to w bankomacie ale niestety nie miałem środw na koncie po sprawdzeniu okazało się że moje konto jest puste a pieniądze zostały przelane pod tytułem KOMPENSATA KREDYTU i e niby mój ale ja takiego rachunku nie posiadam. Wczoraj miałem to samo z tym że teraz przelew tytułem KOMPENSATA ŚRODKÓW i przelew na to samo konto. Dlatego bardzo prosze o odpowiedź co to za przelewy i kto je robi??

 212. Robert

  Witam
  Po przeczytaniu większości komentarzy i z własnego doświadczenia mogę podać parę praktycznych rad które być może komuś pomogą przed pozostaniem bez środków do życia.
  1. Nigdy nie należy mieć 2 kont w jednym banku – rachunek firmowy gdzie indziej, konto osobiste gdzie indziej i rachunek maklerski gdzie indziej.
  2. Nigdy nie należy podawać konta do zwrotu podatku, zawsze za pośrednictwem poczty.
  3. Jeśli ktoś odbiera rentę/alimenty najlepiej mieć jeszcze osobne konto do tego.
  4. W przypadku otrzymania tytułu wykonawczego mamy jeszcze czas na reakcję(Bank zawsze działa wolniej) – należy natychmiast wypłacić całą gotówkę z konta, jeszcze tego samego dnia założyć konto w innym banku i przekazać numer rachunku pracodawcy w celu przelewania wynagrodzenia.
  5. Nie należy mieć uruchomionych na kontach możliwości debetów, bo bank skorzysta z tego w celu zajęcia środków.
  6. Bank nie zrobi debetu sam bo mu nie wolno, może jedynie wykonać blokadę. Blokada nic nie kosztuje i nie naliczają się od niej odsetki (odsetki liczone są od tytułu wykonawczego ale to chyba oczywiste)
  Bank pobierze prowizję i to dość wysoką od wykonanego każdego! przelewu więc należy dbać o to aby na konto nie wpłynęły żadne nawet najmniejsze pieniądze.
  Jeśli chcemy spłacić zadłużenie wpłaćmy od razu kwotę wystarczającą na pokrycie tytułu to prowizja zostanie pobrana jednorazowo.
  7. Należy zawsze mieć na uwadze że 2 banki mogą należeć do tej samej grupy a więc blokada nastąpi w obu bankach (np mBank i Multibank)
  8. Jeśli można zamknąć konto objęte blokadą bez prowizji należy z tego skorzystać. Zawsze można otworzyć ponownie a można uniknąć prowizji za przelew ( dla niektórych kwoty 30-50zł mogą być duże)
  9. Od tego są infolinie lub oddziały banku żeby wypytywać, zawsze warto pytać i sprawdzać każde rozwiązanie. Internetowi bym nie ufał, to szybko dostępne medium ale połowa informacji to śmieci czasem nawet na szanujących się stronach.(nie dotyczy to oczywiście oficjalnych blogów np jak ten)
  Informacjami z internetu możemy się posiłkować ale należy je weryfikować w bankach.
  10. Czemu ma służyć ten wpis? W pewnym sensie do unikania zapłaty należności jeśli sytuacja tego wymaga. Komornik/US/Bank ma w nosie naszą sytuację osobistą i nie interesuje go że nie zawsze zadłużenie wynika z naszej głupoty/winy.
  Sam byłem w podobnej sytuacji ostatnio, niezbyt groźnej na szczęście dla mnie ale uświadomił mi zagrożenia jakie wynikają z krótkowzrocznego działania polskich instytucji. Niewielka blokada na moim koncie z tytułu niezapłaconego VAT spowodowała spore zamieszanie w moich finansach i gdyby nie to że mam mnóstwo kont w różnych bankach wpadłbym w niezłe tarapaty. Np prosty przykład – blokada konta firmowego powoduje brak możliwości przelewu do ZUS co skutkuje wypadnięciem z ubezpieczenia (za które i tak trzeba zapłacić – ciekawe prawda? nie mamy ubezpieczania ale składka się należy)
  Pozdrawiam i życzę jak najmniej „szlabanów” ;)

 213. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @lukasz: kompensata kredytu to potrącenie przez bank – z dostępnych na rachunku środków – części lub całości zadłużenia klienta wobec banku, które stało się przeterminowane. Kompensata odbywa się zgodnie z artykułem 498 kodeksu cywilnego. Szczegółowych informacji udzieli Panu Centrum Zarządzania Przeterminowaniami BZ WBK: tel. 61 850 22 04 lub 61 850 22 05 od godz. 9.00 do 18.00, e-mail: CZP [dot] ZespolMonitoringu [at] bzwbk [dot] pl.

 214. Robert

  Witam
  Jest jeszcze jedno rozwiązanie oferowane przez nasz Bank dla zadłużonych ;)
  Karty przedpłacone – http://prepaid.bzwbk.pl
  Anonimowe, z rachunkiem technicznym który działa jak konto na które można robić przelewy.
  Niestety mają parę wad ale coś za coś. Opłata za wypłaty 5zł z dowolnego bankomatu (BZWBK też) przed końcem ważności karty trzeba wypłacić gotówkę bo wypłata po utracie ważności to 12,90zł
  Mają także ograniczenie środków które można na nich przetrzymywać – 3000zł

 215. Agnieszka

  Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu posiadam kartę kredytową i w kwietniu tego roku mija jej termin. Od jakiegoś czasu z powodu przerwy w pracy miałam zadłużenie na karcie. Teraz mam nowa pracę i chciałam spłacić kartę – niestety nie wiem dlaczego karta i dostęp do niej w bankowości elektronicznej zniknęły- przy czym nie dostałam żadnej informacji od banku- ani mailowej na bzwbk24 ani pocztowej.Jaka może być przyczyna zniknięcia dostępu do karty, do kogo mogłabym się zgłosić z tej sprawie?

 216. luklis21

  Witam, Miałem kiedyś kredyt w Banku, nie splacalem go i zostal sprzedany innemu wierzycielowi. Ale na koncie na którym by prowadzony ten kredyt pozostala kwota kilku rat ubezpieczenia kredytu. Jak dlugo ta kwota bedzie widniec na moim rachunku, czy sprzedaz dlugu i wczesniejszy brak splaty kredytu zmusza mnie do splaty ubezpieczenia?

 217. blokada

  Ostatnio dostałem informacje o blokadzie moich rachunków bankowych przyczyna tego byly nieuregulowane składki ZUS itp. bylo to niedopatrzenie z mojej strony ( sprawy losowe) ZUS byl niepolacony od 2-3 mc , zaleglosci zostaly uregulowane i lada dzien rachunek zostanie odblokowany i teraz moje pytanie czy bedzie to mialo znaczacy wplyw na moja zdolnosc kredytowa w przypadku jesli bede chcial sie ubiegac o kredyt?

 218. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @luklis: jeśli opisywana sprawa dotyczy BZ WBK bardzo prosimy o kontakt z Pańskim oddziałem lub kontakt z ubezpieczycielem, na numer 0 801 888 444.

 219. Adrian Malinowski (Bank Zachodni WBK)

  Pani Agnieszko, najlepiej jeśli skontaktuje się Pani z oddziałem.

 220. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @blokada: jeśli rachunek zostanie odblokowany i będzie Pan ubiegał się o kredyt to zdarzenie nie będzie miało wpływu na Pańską zdolność kredytową.

 221. Anonim

  A ja mam takie pytanie. Jak wygląda sytucaja gdy rachunek bankowy zostaje zablokowany przez ZUS. Co w takim przypadku z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. Jeśli się nie mylę, mogę złożyć w banku listę płac i wtedy bank powinien mi umożliwić wypłatę kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia. Zastanawiam się jednak jak to wygląda technicznie. Aktualnie środki na rachunku bankowym są niewystarczajace do wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Czy jeśli dziś złożę listę płac to bank będzie czekał, aż cała potrzebna kwota do wypłaty wynagrodzeń „uzbiera” się na rachunku bankowym? Może bank będzie czekał z realizacją egzekucji od dziś tylko do 27 marca (czyli daty wypłat wynagrodzeń) i wtedy pomimo nieuzbierania całej kwoty zacznie na nowo przekazywać środki pieniężne z egzekucji wierzycielowi.

  Z góry dziękuję za pomoc w przedmiotowym problemie.

 222. mm

  Witam,

  mam pytanie odnośnie limitu w koncie WBK. Otóż w elektronice kwota limitu jest wyliczana automatycznie na podstawie czegoś tam. To czemu w umowie jest zapis, że minimalne wpływy miesięczne muszą być takie jak ten przyznany limit? Nie prościej byłoby po prostu napisać, że limit można wziąć tylko taki, jakie ma się wpływy na konto czyli comiesięczną wypłatę? Bez sensu trochę. Rozumiem, ze jeśli się jednak wybierze limit, jaki został wyliczony przez bank, to będą problemy z tego tytułu jeśli wpływy na konto będą kilkaset złotych niższe niż limit??

  Pozdrawiam.

 223. Michał Miedziak (Bank Zachodni WBK)

  @mm: limit kredytowy jest produktem udzielanym w naszym banku – oraz w większości banków na rynku – w oparciu o wpływy na konto osobiste. Dlatego też kwota przyznanego limitu jest uzależniona od wpływów na konto.

  Warto jest dokonywać regularnych wpłat na konto w kwocie nie mniejszej niż wskazanej w umowie kredytowej, ponieważ umożliwi to miedzy innymi automatyczne odnowienie limitu na kolejny rok, bez konieczności przychodzenia do oddziału.

  Co do Pani/Pana pytania o wpływy mniejsze niż deklarowane w umowie, to czasowe mniejsze wpływy na konto nie powinny stanowić problemu. Jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

 224. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Anonim: jest możliwość wypłaty wynagrodzeń z rachunku objętego egzekucją w trybie administracyjnym, po spełnieniu wymienionych niżej warunków. Przy czym akumulacja środków pieniężnych na realizację wynagrodzeń nastąpi wyłącznie po przedstawieniu zgody organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia rachunku – taką zgodę należy więc uzyskać i niezwłocznie przedstawić w banku. A teraz istotne szczegóły:

  -z zajęcia zwolnione są tylko bieżące wypłaty wynagrodzenia za pracę, wyłącznie na podstawie odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, dla której nie upłynął termin płatności, wynikający z obowiązującego u pracodawcy (posiadacza zajętego rachunku) regulaminu pracy lub wynagradzania. W celu określenia terminu wypłaty wynagrodzeń posiadacz zajętego rachunku zobowiązany jest złożyć w Banku kserokopie regulaminów/umów.

  Termin wypłaty wynagrodzenia ustalony we wspomnianych regulaminach/umowach nie może być dłuższy od terminu określonego w kodeksie pracy, tj. np. wynagrodzenie płatne miesięcznie pracodawca zobowiązany jest wypłacić najpóźniej do dnia 10-tego następnego miesiąca kalendarzowego, chyba, że jest to dzień wolny od pracy, wtedy w dniu poprzednim. Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło zazwyczaj ustalony jest w treści tych umów.

  W ustalonym w regulaminie pracy/wynagradzania dniu wypłaty wynagrodzenia saldo na rachunku bankowym Klienta musi wskazywać, iż Klient posiada środki pieniężne w kwocie zapewniającej wypłatę wynagrodzenia za pracę, dla pracowników wymienionych w liście płac złożonej w Banku. Po wpłynięciu tych środków w terminie późniejszym wypłata jest niedopuszczalna, gdyż wynagrodzenie staje się wynagrodzeniem zaległym.

  Podsumowując, zwolnieniu spod egzekucji w trybie administracyjnym podlegają środki przekazane na bieżące wypłaty na wynagrodzenia za pracę wraz z należnym od nich podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na: ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - do wynagrodzenia za pracę zalicza się:
  wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, premię regulaminową i uznaniową, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, nagrody za wyniki (efektywność) lub szczególne osiągnięcia w pracy;

  - UWAGA: do wynagrodzenia za pracę nie zalicza się (i tym samym nie są zwolnione od zajęcia):
  inne świadczenia związane z pracą np. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, nagrody roczne lub okolicznościowe, które przysługują wg regulaminu nagród wszystkim lub większości pracownikom i których wysokość zależy od okresu przepracowanego, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzinny i wychowawczy.

 225. Grzegorz

  Nastąpiło zajęcie rachunku bankowego prowadzonego w BZ WBK III o/Gliwice prowadzonego na rzecz spółki cywilnej. Zajęcie egzekucyjne dotyczyło jakiegoś starego zadłużenia jednego ze wspólników tej spółki.
  Egzekutor („komornik skarbowy”) działał w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i na podstawie art.81 tej ustawy zajął rachunek wspólny prowadzony na rzez kilku osób.
  Proszę o informację dlaczego bank zadziałał z naruszeniem prawa (art.54 prawa bankowego) i przekazał komornikowi wszystkie środki pieniężne znajdujące się na zajętym rachunku bankowym.
  Czy za powstałą w ten sposób szkodę majątkową należy pozywać bank czy komornika ?

 226. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Grzegorzu, w Pana komentarzu jest za mało szczegółów, żebym mogła się do niej odnieść. Proszę o kontakt z oddziałem – tam uzyska Pan wszystkie informacje lub będzie mógł złożyć ewentualną reklamację.

 227. Grzegorz

  Ależ oczywiście, że kontaktowałem się. Składam też reklamację , ale nie została uwzględniona.
  Cytat: „działania pracowników banku były prawidłowe”
  albo „obsługa zajęcia egzekucyjnego … z rachunku wspólnego była zasadna i prawidłowa i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa…”
  itp kłamliwa odpowiedź ubrana w ładnie brzmiące słówka.

  Dlatego też pytam czy w przypadku naruszenia prawa pozywam bank czy też organ egzekucyjny.

  Co do szczegółów to sprawa jest prosta: Konto spółki cywilnej prowadzone na rzecz dwojga osób (wspólników tej spółki). Zgodnie z prawem spółki cywilne nie mogą mieć własnego (osobnego) konta bankowego, tylko wspólnicy (osoby fizyczne) mają rachunek wspólny.
  Jedne ze wspólników ma zadłużenie administracyjne i jest prowadzona egzekucja – zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego w BZ WBK
  Art.81 ustawy o p.e.w a. pozwala na zajmowanie rachunków wspólnych (czyli dłużnika i osoby trzeciej)
  Bank realizuje dokonane zajęcie , opróżnia konto, chociaż następuje to wbrew obowiązującemu art.54 prawa bankowego.
  Rzekomo organ egzekucyjny nakazał NIEZWŁOCZNĄ realizację zajęć egzekucyjnych.
  Ja jestem tym wspólnikiem , wobec którego nie była toczona egzekucja, nie jestem zobowiązanym w sprawie.
  Pomimo tego moje pieniądze wyfrunęły z banku.

  Dlatego pytam, kto dokładnie naruszył prawo bankowe. Czy zrobił to organ egzekucyjny czy też bank, bo muszę wiedzieć kogo pozywać w sądzie w tej sprawie.

 228. Grzegorz

  To się chyba nazywa „nabrali wody w usta” …

  Tak to jest jak bank coś zawini, nie ma wtedy odpowiedzialnego. Klient zostaje bezradny.

  Konta w BZWBK oczywiście zamykam i likwiduję, a porady będę musiał szukać u adwokata, a to niestety słono kosztuje …

  ale kto zapewniał, że w BZ WBK będę miał tanio…
  J.Cleese, Danny DeVito, A.Banderas czy D.DeVito,
  a może Ch.Norris ?

  To teraz mogę pretensję kierować tylko do tych panów :o)

 229. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Panie Grzegorzu, prosimy o cierpliwość, na pewno odpowiemy na Pana pytanie.

 230. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Panie Grzegorzu, otrzymał Pan od Banku odpowiedź na swoją reklamację. Od zawartej w niej decyzji może się Pan odwołać do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK (rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl), Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich dla klientów indywidualnych w przypadku roszczeń do kwoty 8000 zł, lub skierować się do sądu.

 231. Piotr_W

  Witam. Czy ta zasada 3 krotności średniej obowiązuje w każdym banku?. Ostatnio urząd skarbowy zajął mi konto (osobiste) kwotą ponad 424zł. Na koncie wskoczyło więc odrazu -424zł. Czy jest to zgodne z prawem?
  Przepraszam że pytanie dotyczy innego banku (bre) ale tam konsultant twierdzi że jest to zupełnie zgodne z prawem…

 232. Sebastian

  Witam.
  Mam pytanie w sprawie komorniczego zajęcia rachunku bankowego w BZWBK. Komornik wysłał uchylenie w dniu 20.03.br. Kiedy mogę sie spodziewać odblokowania konta?

 233. komornik

  Kilka dni temu konto zostało zostało zablokowane przez komornika. Czy jeżeli na koncie są środki to ma się prawo do ich wypłaty?

 234. Artixu

  Cześć Mam takie pytanie takie trochę tematyczne czy jest zgodne z polskim prawem a zarazem z prawem bankowym to że załóżmy komornik ma nakaz zapłaty z sądu i rachunek na taką kwotę blokuje a po 3 miesiącach na wniosek tego samego wierzyciela to zajęcie zostaję powiększone i tak kwota już w ogóle nie zgadza się z nakazem zapłaty

  Proszę o odpowiedź

  Pozdrawiam ciepło

  Artur

 235. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Piotr_W: prawdopodobnie zauważył Pan saldo na rachunku pomniejszone o kwotę założonej na rachunku blokady z tytułu zajęcia egzekucyjnego. Szczegóły powinni wyjaśnić pracownicy banku. Blokada na rachunku nie oznacza, że środki zostały już przekazane.

  @Sebastian: rachunek powinien zostać odblokowany z chwilą wpływu uchylenia zajęcia rachunku bankowego. Termin wysłania dokumentu wydaje się dość odległy, proszę upewnić się w Oddziale BZ WBK czy pismo komornika wpłynęło do banku, jeżeli nie, proszę o kontakt z komornikiem w celu ponownego uzyskania dokumentu.

  @komornik; nie znam szczegółów dlatego uprzejmie proszę o kontakt z Oddziałem BZ WBK, w którym uzyska Pan wszystkie informacje.

  @Atixu: bank jest jedynie wykonawcą postanowień organu egzekucyjnego (w tym przypadku komornika) i to z nim należy wyjaśnić tą kwestię.

 236. Ja

  Witam.
  jak powyżej jest napisane art.54 prawa bankowego zwalnia od zajęcia kwoty na rachunku bankowym do pewnej wysokości.
  Rachunki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej nie mają kwoty wolnej, dlatego proszę o dokładną informację z jakiego dokładnie artykułu czy przepisu wynika wykluczenie ze zwolnienia skoro w art.54 nie ma o tym wzmianki.

  Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

 237. Ja

  Powtórzę po raz kolejny moje pytanie:

  Zgodnie z tym co powyżej jest napisane w odpowiedziach, Prawo bankowe w art. 54 zwalnia od zajęcia bankowe rachunki rozliczeniowe osób fizycznych do pewnej limitowanej kwoty.

  Zwolnienie jednak nie ma dotyczyć rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych.

  Pragnę wyjaśnić zaistniałą sprzeczność, ponieważ wskazany artykuł 54 P.B. nie dzieli rachunków bankowych na „zwykłe” i „firmowe”.

  Proszę więc wyjaśnić dlaczego rachunek bankowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie może skorzystać z przywileju kwoty wolnej od zajęcia, skoro ta osoba również gromadzi/akumuluje/oszczędza pieniądze na tym koncie.

  Mam wątpliwości czy jest na to konkretny przepis, jakiś artykuł prawny. Wydaje się że to tylko taka dowolna interpretacja ze strony BZ WBK …

  Z góry dzięki za pomoc.

 238. tomek

  a jak jest z odpowiedzialnością banków, gdyby zablokowały kwote wyższą niż wynika z zawiadomienia i zajęcia komornika?! jakie przepisy regulują takie sytuacje?

 239. asia836

  Czy ZUS może zająć całą kwotę zasiłku chorobowego wpływającego na konto osobiste?

  Kilka lat temu kolega założył działalność aby móc pracować za granicą, niestety zleceniodawca nie wypłacał należnych pieniędzy i był zmuszony do zamknięcia tej działalności. Niestety pozostało zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek, którego ze względu na sytuację rodzinną nie był w stanie w całości spłacić.

  W czasie ostatniego zatrudnienia uległ wypadkowi w pracy i przebywa na zasiłku chorobowym. W dniu dzisiejszym owy zasiłek wpłynął na konto BZWBK, jednak zostało ono zablokowane w całości przez ZUS. Kwota chorobowego to ok 1.000,00zł gdyż umowa o pracę w dniu wypadku opiewała na 1.360,00 zł brutto.

  Czy ZUS ma mimo wszystko prawo zająć te pieniądze i zostawić człowieka bez środków do życia? Tym bardziej, że grozi mu teraz operacja połamanej ręki i ze względu na to nawet gdyby chciał, nie może zrezygnować z L4 i podjąć na nowo pracy…

  Proszę o szybką odpowiedź czy da radę coś z tym zrobić, gdyż sytuacja ze względu na stan zdrowia matki i niepełnosprawność rodzeństwa, którzy utrzymują się z alimentów i zasiłku, naprawdę jest bardzo trudna.

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 240. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Ja: art. 54 prawa bankowego mówi wyraźnie, że kwota wolna przysługuje w odniesieniu do środków zgromadzonych na rachunkach osobistych – nie ma tu mowy o żadnej interpretacji.

  @asia836: nie znam szczegółów zajęcia, o którym Pani pisze. Najlepiej będzie jeśli zwróci się Pani w tej sprawie do ZUS.

 241. Anonim

  Mam zadluzenie za meble teraz komornik z emerytury bieze 500ZL a jednoczesnie zablokowal konto osobiste czy tak mozna zostalem bez zadnych srodkow do zycia

 242. Justyna

  Dzień Dobry chciałabym zapytac o taką sytuację: komornik założył mi blokadę w kwocie 962,0zł skontaktowałam się z komornikiem który jest za to odpowiedzialny i powiedział mi on że mimo tej blokady musze uda się do banku i powołac się na artykuł 54 prawa bankowego i mogę wypłacic zablokowane pieniądze. Jest to jedyny mój dochód i pieniądze na życie. Czy faktycznie tak jest że gdy pojadę do oddziału banku to muszą oni mi wypłacic zablokowane pieniądze?

 243. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Justyno, zgodnie z art. 54 prawa bankowego w przypadku realizacji egzekucji z rachunku osoby fizycznej, może ona skorzystać z kwoty wolnej w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku), ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

 244. Justyna

  czyli jeżeli dziś pójdę do oddziału Banku będą oni musieli wypłaci mi zajęte 962zł tak?

 245. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Jeśli kwota wolna od zajęcia dotyczy tej konkretnej sytuacji i nie została wyczerpana – tak.

 246. Justyna

  Sytuacja wygląda tak: tydzień temu zauważyłam że mam konto -962,0zł, dowiedziałam się że komornik zablokował mi taką sumę. Po kilku dniach wpłynęły mi pieniazki na konto w wysokości 1 000zł jednakże poszły na pokrycie tego minusa i zostało mi 38zł na życie. Dzis skontaktowałam się z danym komornikiem i powiedział ze mimo zajęcia egzekucyjnego mogę w banku wypłacic 962,zł które jest zajęte. Potrzebuję tych pieniędzy na opłaty i życie. Dlatego pytam czy na pewno mi bank nie może odmówi wypłacenia tych pieniędzy jeżeli powołam się na artykuł 54PB

 247. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  Pani Justyno, nie mamy wszystkich szczegółów sprawy, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, że na pewno ma Pani prawo do korzystania z kwoty wolnej. Ale jeśli uzyskała Pani taką informację od komornika zapewne tak jest i może Pani z niej skorzystać.

 248. Monika.R.

  Witam.. Jestem klijetka innego banku.. Sprtawa dotyczy zablokowanego konta przez komornika (konto wspolne) O blokadzie dowiedzialam sie dzisiaj,i kwota wolna zostala wybrana juz wczesniej.Na konto sa wplywy z zasilku rodzinnego,zasilku dla bezrobotnych oraz wynagrodzenie za prace (meza).Konto zostalo wyczyszczone do ostatniej zlotowki i jeszcze jest na minusie kwota. Czy komornik i bank maja takie prawo blokowac konto wspolne?Dluznikiem jest tylko jedna strona. W dniu dzisiejszym zostalam bez srodkow do zycia. Prosze o pomoc

 249. Grzegorz wwa

  witam moja sprawa wyglada nastepujaco: wplacilem pienieadz do banku 460 zł o godz 10 po czym zrobilem przelew o godz 13 na kwote 450 zł wracam do domu z pracy a o godzinie 17 dostaje informacje ze przelew zostal odrzucony z powodu braku srodkow nakoncie ,wchodze w dostepne srodku i jest 0 zł w histori zas widnieje tylko i wyłacznie wpłata gdzie sa moje pieniadze? w saldzie widnieje kwota ktora zniknela i nic pozatym czy bez mojej zgody oraz wiedzy ktos moze mi sciagnac pieniadze z konta nie informujac mnie o tym(mandat)???? jest to dla mnie absurd bez zadnej informacji takie rzeczy sie dzieja ….. Niestety bede musiał zrezygnowac z usług bzwbk jesli ta sprawa nie zakonczy sie pozytywnie

  prosze o odpowiedz a w przypadku jesli te pieniadze zostaly zablokowane jak moge je odzyskac

 250. agata

  witam, chciałam zapytać, czy jeżeli już komornik zablokował konto, a w piątek wpłynęło na nie 300 zł, to czy zostaną mi one wypłacone w oddziale Waszego Banku, ponieważ to pierwsza kwota, która wpłynęła od blokady???
  czy mieści się to w tych wolnyck kwotach??/
  C

 251. Aleksandra

  Witam,

  Chciałabym prosić o pewną poradę… Otóż jestem wieloletnim klientem Panstwa banku, posiadaczka 3 rachunkow osobistych i karty kredytowej. Zawsze splacalam ja regularnie, nigdy nie bylo klopotow… do niedawna.. Moje klopoty finansowe pojawily sie poltora roku temu – odziedziczylam troche zobowiazan kosztem mieszkania i zaczelo sie bledne kolo… Placilam wowczas same kwoty minimalne za karte kredytowa, jakies 2-3 miesiace temu niestety przestalam ja oplacac pelnymi kwotami. Bank wypowiedzial mi smsowo umowe. W tym miesiącu zabral mi calosc wynagrodzenia -oraz zwrot od podatku. Zaznaczam,ze nie zawieralam z bankiem zadnej umowy!! W tytule przelewu napisane jest KOMPENSATA – sprawdzilam w kodeksie cywilnym: KOMPENSATA/Potrącenie umowne jest formą potrącenia, dla której charakterystyczne jest to, iż zostaje dokonane na mocy porozumienia stron stosunku zobowiązaniowego co do wzajemnego umorzenia wierzytelności. Czy jest to zgodne z prawem skoro MOCY POROZUMIENIA STRON nie było?????????? proszę o odpowiedz na maila soad0 [at] wp [dot] pl, pozdrawiam i czekam na odp

 252. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Aleksandra Chętnie pomożemy w Pani sprawie. Proszę ją zgłosić do Rzecznika Klienta poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/rzecznik-klienta-banku-zachodniego-wbk/rzecznik-klienta-banku-zachodniego-wbk.html

 253. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @agata

  Pani Agato, kwota wolna przysługuje do niektórych zajęć a do innych nie, np. do zajęć alimentacyjnych nie ma tego przywileju. Prosimy o wizytę w najbliższym oddziale BZ WBK i ustalenie czy przysługuje Pani kwota wolna i w jakiej wysokości.

 254. jeznach

  jezeli mam zajecie komornicze czy wynagrodzenie za prace wraz z premia otrzymam czy moge sie powolac na art.54pb to moj jedyny dochód ok.1800 zl czy moge wziac w calosci komornik kazal sie powolac na ten artykół

 255. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @jeznach: zgodnie z art. 54 Prawa Bankowego w przypadku realizacji egzekucji z rachunku osoby fizycznej, przysługuje Pani kwota wolna w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku), ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Egzekucja będzie realizowana po wyczerpaniu tej kwoty.

 256. Kasia

  Witam,

  Chcialabym prosic o porade.
  Jakis miesiác temu na moim rachunku biezácym zostala zablokowana kwota kilkuset zlotych. Do dzisiejszego dnia niestety nie otrzymalam nawet najmniejszej informaci z jakiego tytulu nastapila blokada i czy i komu zostanie zablokowana kwota przekazana za/czy bez mojej dyspozycji.
  Dodam rowniez ze mieszkam poza granicami kraju i wizyta w oddziale banku jest dla mnie niemozliwa. Proba kontaktu telefonicznego , bezskuteczna.
  Prosze o pomoc/wskazowke jak moge dowiedziec jakichkolwiek szczegolow odnosnie wspomnianej blokady i dalszych krokow z nia zwiazanych.

  z gory dziekuje za pomoc
  pozdrawiam

 257. sendi

  Witam. Bank WBK to najgorszy bank z jakim współpracowałam.
  Po pierwsze szwankuje bankowość elektroniczna.
  Nie udało mi się zrealizować przelewu do Czech,
  poszłam do oddziału, tam pani też nie potrafiła pieniędzy przelać. Wróciłam do domu sprawdziłam nr konta, IBAN, SWIFT, wszystko ok. Zadzwoniłam na infolinię, opowiedział mi pan że coś w elektronicznej bankowości szwankuje na linii z Czechami i że przelew możliwy jest tylko w oddziale banku. Poinfommowałam że właśnie tam pół godziny spędziłam i pani nie potrafiła przelać tych pieniędzy. Stwierdził że to niemożliwe. Zadzwoniłam więc znowu do oddziału, aby opowiedzieć tą rozmowę. Nagle pani stwierdziła, że już może przelewu dokonać bo zresetowała system.Powiedziała że kolejny raz muszę przyjść do oddziału. Nie wybieram się bo i tak pół dnia już straciłam w tej sprawie, wolę z Nordea wysłać. Od razu przeszło.
  Druga spawa to na koniec miesiąca pobrali mi z konta 125 złotych, dlatego że niby przelałam pieniądze, których na koncie nie było. Ciekawe zarejestrowali że przelewu dokonałam 19 tego października, a faktycznie operacji dokonałam 22 października, mam z banku potwierdzenie bo zrobiłam to w oddziale. Na domiar wszystkiego nie mam możliwości przelać pieniędzy jeśli ich nie mam na koncie bo nie zamówiłam takiej debetowej usługi. Czyli bezprawie pobrali mi pieniądze za coś co nie miało miejsca. Żadko sprawdzam tak dokładnie historię rachunku. Teraz jednak wiem że bezwzględnie to trzeba robić. Przestrzegam sprawdzajcie wyciągi dokładnie!!!! Nie polecam tego banku, same problemy. Strata czasu.

 258. Bartizo

  Witam. Moje pytanie brzmi następująco. Moje środki w dniu zablokowania konta wynosiły -700 zł (debet). Zus zarządzał zwrotu 1200zł. Niestety nie zdążyłem poinformować pracodawcy o zmianie konta który przelał mi na zablokowane konto wynagrodzenie w kwocie ok 1000zł z czego na chwilę obecną jestem 300zł na plusie ale nic z tą kwotą nie mogę zrobić (blokada). Chciałem się zapytać jaką kwotę mogę wybrać i czy mogę coś wybrać aby zapłacić inne rachunki związane z życiem? Jak się odnosi do tego prawo mając to jedyne źródło utrzymania? Czy mogę na chwilę obecną zamknąć rachunek czy mam do tego prawo będąc zadłużonym wobec zusu ale nie mając żadnych zobowiązań wobec banku? I jak będzie to potraktowane przez bank jeżeli mam do wykorzystania limit debetu -1000 zł. Czy będąc teraz 300zł na plusie bank przeleje całą kwotę 1200zł zusowi pozbawiając mnie środków do życia? Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam

 259. Ania

  Witam,
  Mam takie pytanko nie cały dwa tygodnie temu zostało zablokowane konto na podstawie tytłu z US, okazało sie że nie słusznie US umorzył postępowanie i przekazał informację do banku o zwolnienie blokady. Pobrane kwoty były ze wszystkich rachunkow, ror,oszczędnościowego i w walutowego. Następuję teraz zwrot zabranego podatku na konto wpłata dokonuje sie tylko w PLN pomimo że wcześniej potrącanie dokonywało się w EURO. Czy księgowanie zwrotu może się odbywac na tych kontach z którego było potrącenie?

 260. ania

  Witam
  Do 31 maja prowadziłam działalność, pozostały z niej niezapłacone składki ZUS i US.Ponadto mamy z mężem kredyt też niespłacony i komornik pobiera z wynagrodzenia męża (umowa o pracę)50% wynagrodzenia, reszta wynagrodzenia trafia na konto nasze wspólne.
  Konto zostało zajęte przez zUS i US w kwietniu, do września wybrałam środki wolne od zajęcia.Od października nie możemy wypłacić żadnej kwoty, chociaż na konto wpływa tylko 50 % wynagrodzenia męża.Pisałam juz wszędzie pisma.Do sądu o zbiegu egzekucji, do ZUS i uS. Uzyskałam tylko to ,że zUS zawiadomił mnie o łącznej egzekucji z US.Natomiast bank,odmówił wypłacenia jakiejkolwiek kwoty.
  Nie mamy z rodzina co jeśc, nie mamy na opłaty, zalegamy z czynszem, co robić?

 261. Anonim

  prosilbym o pomoc, co mam zrobić dalej, posiadam, konto osobiste w banku , wbk.zachodnim, w toruniu, zostal mi zablokowany, z powodu zajecia komorniczego, lecz oplaty rachunku bankowego są do uregulowania, dotej pory z uslug bankowych bylem bardzo zadowolony, z uprzejmości , prowadzenia mego konta osobistego, kto ztego powodu ma ponieś oplaty za zamknięcie konta, druga prośba, prosze o szczerą informacje, jeśli dalej bedę prowadzil konto osobiste w banku wbk.oddzial w toruniu, czy kwota bankowa ,wplaty na konto osobiste z tyt. świadczeń pomocy spolecznej, świadczenia pięlegnacyjnego,będą do dyzpozycji komornika za posrednictwem, banku,to jest jedyne moje utrzymanie, ztego ponosze oplaty, bieżące i życie, z godnie z przepisami,świadczenia pięlegnacyjne nie podlegaja obciążen komorniczych, dlatego moje pytanie i prośba jesli dalej bedę prowadzil konto osobiste, czy po wplywie do banku bede otrzymywal cala kwote 520.00,do wyplaty przez bank, o upszednim naliczeniu oplat za prowadzenie rachunku, osobistego,. kwota ta z tyt. swiadczen nie jest objeta zajeciami, dziekuje za pomoc i informacje z poważaniem, pawel kwiatkowski.

 262. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Anonim: proszę udać się do oddziału, gdzie uzyska Pan informację o tym czy przysługuje Panu kwota wolna od zajęcia i jaka jest jej wysokość.

  Świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji, ale nie dotyczy to zajęć z tytułu alimentów. Jeżeli zajęcie nie dotyczy alimentów wówczas, nawet po wykorzystaniu przywileju kwoty wolnej będzie Pan mógł wypłacać środki wpływające na rachunek z tytułu świadczeń z pomocy społecznej, musi Pan jednak złożyć w oddziale Banku decyzję administracyjną o przyznaniu takich świadczeń (ich wysokość i okres na jaki zostały przyznane). Możliwe jest także uzyskanie postanowienia Komornika o zwolnieniu określonych kwot spod egzekucji i dostarczenie go do Oddziału.

  Prowizje za prowadzenie rachunku pobierają się bezpośrednio z rachunku. Jeśli powstały z tego tytułu zaległości, proszę o ustalenie sposobu ich spłaty w placówce.

 263. italian

  Witam
  Mam pytanie odnośnie mojej karty kredytowej. Dostałęm wymowienie umowy z dnia 7.01.13 za brak spłaty należności i teraz bank daje mi 62 dni na spłatę tej kwoty ale po wpłynięciu pieniedzy na konto osobiste bank przelał sobie sam pieniądze na konto karty kredytowej bez mojej zgody …nie było ustawione automatycznej spłaty … wiec jakim prawem po zerwanu umowy bank sam zabiera mi pieniądze ????

 264. magdul

  Witam,

  Moje pytanie dotyczy zajęcia rachunku bankowego wspólników spółki cywilnej w toku postępowania egzekucyjnego w administracji, z czego dłużnikiem jest tylko jeden wspólnik za zobowiązania NIE związane z działalnością spółki. Bank przekazał wszystkie środki na koncie organowi egzekucyjnemu, nie uwzględniając, że jest o rachunek wspólny wspólników. Na jakiej podstawie wspólnik może żądać zwrotu pieniędzy tudzież odszkodowania za wyrządzoną szkodę, zaznaczając, że skorzystanie z art. 38 upea jest niemożliwe ze względu na art. 44 upea, tj. egzekucja została przeprowadzona przez wykonania prawa majątkowego.

 265. Adrian Malinowski (Bank Zachodni WBK)

  @italian: takie postępowanie nazywane jest kompensatą. Kompensata, czyli potrącenie wierzytelności, przysługuje Bankowi z tytułu zadłużenia występującego na karcie kredytowej, i na podstawie art.498 § 1 Kodeksu Cywilnego, należne zadłużenie może zostać pobrane z rachunku osobistego. W celu wyjaśnienia opisanej sytuacji proszę skontaktować się z Bankiem telefonicznie, w oddziale bądź poprzez formularz kontaktowy: https://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-zadaj-pytanie.html

 266. italian3

  Art. 498. § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
  MI sie nie wydaje aby bank był mi coś winien wiec Bank nie jest moim dłużnikiem i ten artykuł nie ma nic do mojej sprawy bo jest wyraźnie określone GDY DWIE OSOBY SA JEDNOCZESNIE ZADŁUZONE WZDLĘDEM SIEBIE a w tej sytuacji tylko ja jestem dłużnikiem..
  Jeżeli na podstawie art 489 zabieracie pieniadze dlaczego sie nie stosujecie do tego art. 833 k p c
  który z założenia ma zapewniać dłużnikowi minimum egzystencji….a według banku minimum Egzystencj to 9 zł …co z Artykułem 54 prawa bankowego ????

 267. Adrian Malinowski (Bank Zachodni WBK)

  @italian3: prosimy o kontakt, wszystko wyjaśnimy: telefonicznie, na 1 9999, z oddziałem, lub przez formularz: https://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-zadaj-pytanie.html

 268. Ja

  Mam prośbę. Jedyny dochod to umowa o prace, ktorej wynagrodzenie jest w 50% potracane przez Komornika. Kwota wolna od potracen sie skonczyla. Bank blokuja mozliwość wyplaty tych pieniedzy ktore na konto wplywaja, czyli pensji po potraceniu, ktora jest jedynym srodkiem do zycia. Co moge zrobic, by moc te pieniadze wybrac, jaka jest szansa? W tym momencie 100% wynagrodzenia zostalo mi zabrane. Bardzo prosze o odpowiedz

 269. Jola

  W końcu ktoś raz a pożądanie wyjaśnił takie sytuacje :)

 270. italian3

  Ale co ja mam dzwonić …dzwoniłem rozmawiałem juz nie jeden raz …i usłyszałem prosze złożyć reklamacjce i oczekiwać 30 dni na rozpatrzenie a na pytanie o art.54 kodeksu bankowego do osoby która sie opiekuje moim kontem usłyszałem ze ” Pani nie zna wszystkich artykułów i nie musi znać” Na pytanie co to jest KOMPENSATA …która widnieje jako przelew na moim koncie sznowna Pani odpowiada ” NIE wiem moze mi pan powie” jednym słowem nie odpowiedi pracowniknaodpwiednim miejscu albo całkowity brak kompetencj do wykonywania swojej pracy !!!

 271. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @ja: środki pozostające na koncie po potrąceniu przez komornika może Pani/Pan wypłacić w placówce banku.

 272. Ola

  Witam!
  Mam pytane odnośnie zajęcia firmowego konta bankowego.
  Od 2 miesięcy mam zajęcie konta firmowego,pierwszy tytuł był z ZUS,u ale w związku z blokadą nie zapłacilam podatku do US więc nowa blokada,w czasie kolejnej powstała następna -znow za podatek nie mówiąc o opłatach ZUS.
  Gdy pytałam w oddziale czy nie powinny być jakiekolwiek zwolnione środki pieniężne otrzymałam odpowiedź,ze tylko na rach osobistym istnieje taka możliwość.
  Sytuacja wygląda tak,że od 2 miesięcy mam nie popłacone raty,zabrano mi przedmiot leasingu,wypowiedziano umowę za prąd i gaz itp.
  Pracownicy nie dostali również wypłat co skutkowalo rozwiązaniem umów z ich strony.
  Od 3 dni są wystarczające środki na ściągnięcie należności ale bank ich nie realizuje,nawet po interwencji naszego opiekuna.
  Za każdy przelew na konto wierzyciela bank pobiera prowizje w wysokości 60zł a dodatkowo za kazde 60zł jeszcze 7zł (taka prowizja od prowizji)
  Przez cały grudzien uzbierała się kwota prawie 1000 zł samych prowizji ktore pobral sobie bank.
  Pieniądze które zostałyby po potrąceniu należności wraz z opłatami przeznaczone są na spłatę opoźnonego już kredytu na samochód, mają być wpłacone w jutrzejszym terminie do banku w przeciwnym razie w sobotę zostanie zabrane auto, narzędzie naszej pracy i źródło utrzymania.
  Proszę o pomoc!

 273. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  Pani Olu, prawdopodobnie jest przeszkoda, z powodu której środki pieniężne nie zostały przekazane na spłatę zobowiązań wynikających z zajęć egzekucyjnych. Przepisy prawa przewidują możliwość realizacji wynagrodzeń bieżących, związanej z nimi składki ZUS i podatku dochodowego z rachunku objetego blokadą z tytułu zajęć, po spełnieniu określonych warunków. Prosimy o maila na adres zespol_bzwbk [at] bzwbk [dot] pl z informacją w której placówce Banku prowadzone jest Pani konto.

 274. Beata

  witam. mam pytanie-mianowicie: Zus zajął mi konto firmowe. Zadłużenie spłacam i dług na koncie maleje. czy ta sytuacja zostanie odnotowana w BIK? chce się starać o kredyt na zakup nieruchomości po całkowitym spłaceniu długu. czy to będzie przeszkoda?

 275. Beata

  prosze o pomoc

 276. aga

  Mam pytanie dotyczące artykuły 54 prawa bankowego o zajęciu i blokadzie konta czy środki w wysokości trzykrotności średniej krajowej są wolne tylko w przypadku posiadania tej kwoty na koncie czy tez kwota ta wolna jest także przy wpływach.artykuł ten moim zdaniem jest niejasny a interpretacja dowolna i jak widać banki wykorzystują te nasze luki w prawie do granic możliwośći

 277. wojciech

  Witam
  mam pytanie : jaki jest okres oczekiwania odblokowania zajecia bankowego.Dodam ze uzyskalem ( z urzedu skarbowego ” zawiadomienie o uchyleniu zajecia ” 07.05 )
  i w ten sam dzien zostalo zawiadomienie wyslane przez bank listem poleconym )

  - Do dzisiejszego dnia nie odblokowali mi zajecia ;/ ? dlaczego ?

 278. basia

  Witam mam problem zablokowane konto kwota wolna wyczerpana na koncie 600zl bez mozliwosci wyplaty .Dwa zajecia jedno splacone w calosci czekam na pismo komornika w sprawie odblokowanie konta drugie niestety jest.Moje pytanie czy kwota wolna bedzie liczona jeszcze raz czy w zbieznosci dwoch zajec juz niestety nie

 279. mayoweczka

  Przeczytałam wszystkie posty i nadal nie wiem jak to jest z tym artykułem 54. Mam działalność, konto osobiste jest jednocześnie kontem firmowym. Czy środki w wysokości trzykrotności średniej krajowej są wolne od zajęcia, czy nie.

 280. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @mayoweczka: jeśli konto jest kontem osobistym, kwota wolna przysługuje. O szczegóły proszę dowiadywać się w oddziale banku.

 281. gwiazda

  Witam mam pytanie czy komornik może zająć moje konto osobiste jeśli przychodzą pieniądze od firmy dla osoby która ma długi w urzędzie skarbowym??? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedz

 282. xxx

  Witam nie dokonca jest tak z 54prawem bankowym jak wszyscy pisza.Jezeli jest wspolne konto a dlug jest na meza zgodnie z art.891 k.p.c. małzonek nie posiadajacy zadluzenia po wyczerpaniu kwoty minimalanej ma prawo do połowy srodkow.Sama miałam taka sytuacjie całkiem niedawno bank po wysłaniu połowy srodkow wierzycielowi blokował przez 4 dni maja czesc twierdzac iz musze przedstawic od komornika pismo iz jestem wolna od egazekucji.oczywiscie nie zgodnie z prawem.file:///C:/Documents%20and%20Settings/Damian%20&%20Eryk/Moje%20dokumenty/Rachunek%20wsp%C3%B3lny%20a%20egzekucja%20-%20Orzecznictwo%20-%20Wiadomo%C5%9Bci%20-%20e-prawnik.pl.htm

 283. Michalina

  No to jest problem. We wtorek 18.06 otrzymałam pismo od komornika o umorzeniu zajęcia rachunku bankowego. Takie samo pismo otrzymał Bank WBK (na moją prośbę komornik wysłał do banku listem poleconym. Dziś w poniedziałek 24.06 konto nadal pozostaje zajęte. Komornik umywa ręce, bo swoje zrobił. W oddziale WBK nawet nie spojrzeli na pismo od komornika i rozłożyli ręce. Jako, że mój syn pracuje w szeroko pojętych mediach, przyjdzie mi chyba zainteresować prasę praktykami w BZ WBK. Może wtedy ktoś ruszy 4 litery i weźmie się za odblokowanie konta.

 284. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @mayoweczka 7: jeśli konto jest rachunkiem osobistym, przysługuje do niego kwota wolna. Szczegółowe informacje uzyska Pani w oddziale.

 285. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @Michalina: proszę uprzejmie o złożenie reklamacji na adres rzecznik [dot] klienta [at] bzwbk [dot] pl.

 286. Barbara Jarmuż (Bank Zachodni WBK)

  @gwiazda: bank na wniosek organu egzekucyjnego zajmuje rachunki bankowe, których posiadaczem lub współposiadaczem jest dłużnik wskazany w zawiadomieniu o zajęciu.

 287. Bożena

  Witam,
  Od kilku lat mam limit kredytowy w koncie , w dawnym Kredyt Banku na kwotę 7000 zł. w całości wykorzystany. Według umowy limit ten jest przyznany na czas nieokreślony ( kiedyś KB takich udzielał), a w rocznicę jego przyznania system pobiera opłatę za administrowanie tym limitem.
  Od miesiąca mam zajęcie na tym koncie w wysokości 17000 zł, które nie dotyczy żadnego kredytu bankowego.
  Aby zachować warunki umowy o konto i limit dokonuję wpłat ok. 2000 zł miesięcznie.
  W banku poinformowano mnie , że każda wypłata z konta ( de facto z limitu ) jest zaliczana do kwoty wolnej, którą mogę wypłacić.
  Proszę o wyjaśnienie, czy tak jest rzeczywiście, bo wydaje mi się, że dopiero po pokryciu przeze mnie całego limitu, bank mógłby liczyć tę kwotę wolną ?
  I jeszcze jedno pytanie. Czy bank może wypowiedzieć mi umowę limitu, jeśli jest takie zajęcie, ale warunki umowy są przeze mnie spełnione? Umowa nic na ten temat nie mówi.

  Liczę na wyczerpującą odpowiedź z Państwa strony :)

 288. Bożena

  Chciałabym jeszcze tylko dodać, że wpłacone 2000 zł wypłacam gotówką, po opłaceniu odsetek od limitu. I znowu zostaje saldo 0 zł, 7000 limitu i blokada na 17000 zł.
  Jeśli przestanę dokonywać wpłat, to nie spełnię warunków umowy o limit, a jak będę wpłacać po te 2000 , to za kilka miesięcy „skończy” mi się kwota wolna i bank może wypowiedzieć mi umowę. Mam nadzieję, że jasno to opisałam.

 289. Ela

  Witam
  Bank zablokował mi konto na wniosek US, dostarczyłam do oddziału banku dokument o niezaleganiu i czekam już tydzień na odblokowanie konta, dwóch kont. Proszę o informacje ile jeszcze mam czekać na odblokowanie.

 290. Edyta

  Zostala mi zablokowana kwota za zalegly mandat przez US. Nie mam mozliwosci osobistego zalatwienia sprawy, gdyz przebywam za granica. Czy jesli ureguluje platnosc do US przelewem przez internet, to oni wysla do Banku stosowne dokumenty o odblokowaniu kwoty i sprawa zostanie rozwiazana?

 291. dgrad

  Witam,
  mam zajęty ROR przez komornika na który wpływa z GOPS-u zasiłek rodzinny i raz w roku wpływ Z US z rozliczenia. Obejmuje mnie kwota wolna od zajęć i zasiłki nie podlegają zajęciu, ale czy zasiłki sumowane są do kwoty wolnej, czy bank je uwzględnia, czy pomija?

 292. Katarzyna Sadowska (Bank Zachodni WBK)

  @Ela: konto powinno być odblokowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Bank dokumentu wystawionego przez organ egzekucyjny. Jeśli tak się nie stało, prosimy o kontakt z oddziałem banku.

  @Edyta: tak, po uregulowaniu należności organ egzekucyjny powinien przesłać do banku stosowny dokument i konto zostanie odblokowane.

 293. Mika

  A co z ustawą art 54 prawa bankowego???

 294. Adam

  A dlaczego BZWBK blokuje więcej środków niż nakazuje to komornik?

 295. Zainteresowany

  Czy, jeżeli mój rachunek bankowy w banku, w którym pracuję jest zajęty przez komornika i na ten rachunek wpływa wynagrodzenie za pracę z tegoż banku, to po wykorzystaniu kwoty wolnej środki wpływające z wynagrodzenia z tegoż banku będą zablokowane ( już po odprowadzeniu 50% do komornika)? Jedynym źródłem moich dochodów jest wynagrodzenie z tegoż banku.
  Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.

 296. Anonim

  CZY MAJAC BLOKADE KONTA ALIMENTOW TEZ NIE BEDE MOGLA WYPLACIC?

 297. Piotr

  Dzień Dobry, chciałbym się dowiedzieć, czy posiadając rachunek w Państwa banku i kredyt odnawialny w tym rachunku, gdy komornik oprócz zajęcia rachunku bankowego skieruje oddzielnie zajęcie kredytu ( wierzytelności z kredytu) na zasadzie art. 895 k.p.c. bank zajmie mi także kredyt i będzie realizował zajęcie tzn prześle komornikowi środki przyznanego mi kredytu tj. zdebetuje mi konto do wysokości zajęcia w ciężar kredytu bez mojej dyspozycji i mojej woli.Jeżeli taki kredyt gotówkowy byłby mi przyznany poza rachunkiem bankowym (inny niż ko w rachunku) to gdyby wpłynęło zajęcie od komornika wszystkich wierzytelności kredytowych na zasadzie art. 895 , to bank wówczas zajmie mi taki kredyt gotówkowy poza rachunkiem i bez mojej dyspozycji przekaże środki przyznanego kredytu do komornika?
  Bardzo proszę o odpowiedź.Jest to dla mnie ważne, gdyz nie zmaierzam ciągnąc kredytu (nie mam środkow na jego spłate obecnie i nie chcę się zdałużać w banku). Wolę wolniej splacać dług egzekwowany gdyż odsetki ustawowe są niższe niż te ktore bedę smuiał płaci bankowi (karne od niespłaconego kredytu).Jeżeli bank mialby zajć mi kredyt to musze zrezygnowac z kredytów.

  Pozdrawiam
  Piotr

 298. Zainteresowana

  a ja mam pytanie za 100 punktów spłaciłam karte kredytową,oddalam karte pani zniszczyła i myślałam,że sprawa zamknieta.Oprócz karty chciałam spłacić kredyt,z którego pieniadze Przemiła pani z banku wplaciła na moje konto i kazała pisać wniosek o zamkniecie kredytu(pierwszy raz widzialam takie cos z tego co sie orientuje kredyt mozna w calosci splacic na miejscu bez zadnego czekania)do3 dni wniosek mial byc rozpatrzony i pieniadze wpłacone na poczet kredytu,z racji,że to był piątek liczylam,że do srody bede miala swiety spokoj z zadluzeniami wobec banku,a tu wchodze na konto online i niespodzianka!karta znow widnieje jakbym ja miala kwota na ktora karta zostala splacona widnieje jako saldo karty a dodatkowo dla psikusu z kwoty na poczet kredytu,która mieliscie sciagnac na jego splatePrawie nic sie niezmienilo poza faktem,że wzieliscie prawie 500zl i wplaciliscie to na karte kredytowa,ktorej juz niemam i splacilam w calosci razem z odsetkami!!!!!i czy to przypadkiem zgodne zprawem?bo dla mnie to zlodziejstwo!zmienilam bank na wasz bo wydawalo mi sie,że jestescie jednym z najlepszych na rynku,ale widze,żeu was dziki zachód(nie bez powodu mieliscie w reklamie pana CHN)mam nadzieje,że wyjasnie to w placowce do której zaraz sie wybieram i oddacie mi te pieniadze i zamkniecie kredyt na MIEJSCU!bo niebede wypisywac wnioskow i czekac a wy wtym czasie bedzie mi z tej kwoty sciagac jakies wymyslone sumy na poczet czegos co u was w calosci juz splacilam na co mam potwierdzenia!żenada!potraficie czlowieka do zawalu doprowadzic.

 299. k.s.

  Witam

  czy jest zgodne z prawem, że BZWBK pobiera najpierw prowizję w wysokości 30zł za przyjęcie zajęcia i następnie po wyegzekwowaniu długu pobiera kolejną opłatę w wysokości 60zł tytułem Prowizja za realizację zajęcia? jak dla mnie to jest już czyste chamstwo i zdzieranie pieniędzy.

  pozdrawiam

 300. k.st

  Witam
  Komornik rozsyła w ciemno po bankach zajęcia, wysłał też do centrali banku bzwbk nie zna oddziału banku ani numeru konta. Czy bank udzieli komornikowi odpowiedzi i zajmie konto które posiadam w banku ?
  pozdrawiam

 301. Daniel

  Witam !

  Mam pytanie: Czy w chwili kiedy dostaję informację przez sms alert o blokadzie rachunku to informacja mówi o wykorzystaniu kwoty wolnej czy wpłynięciu zajęcia?

 302. sucha

  k.st. Niestety tak. bank jest w systemie OGNIVO, więc komornik tak czy siak znajdzie Pana/Pani konto

 303. Ewelina

  Witam. Jestem osobą prywatną. Mam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku. I niestety dwa zajęcia – dwóch komorników. Jaka przysługuje mi kwota wolna od zajęcia z art 54 ustawy. Czy na każde zajęcie przysługuje mi kwota wolna ?

 304. Sławek

  Mamy w firmie zajęte konto przez ZUS. Dlaczego bank żąda ode mnie dodatkowego pisemka z ZUS, że mogą „nazbierać” na moim zajętym koncie środki na wypłatę? W ustawie nic takiego nie pisze, żebym musiał donosić do banku dodatkowe pisma. Bank ma obowiązek zwolnić środki na wynagrodzenia. Najlepsze jest to, że bank zaczął przelewać środki do ZUS-u już po złożeniu w banku list płac! Co wpłynęło na konto, przelewali na ZUS (z nieziemsko wysoką prowizją 60 zł! za jeden przelew – swoją drogą macie najdroższą „roboczominutę”, chyba że u Was wykonanie przelewu z konta to jest sztuka, którą trzeba hojnie wynagradzać… mnie zajmuje to minutkę..). A tłumaczenie kuriozalne – bo nie było wystarczającej sumy na koncie, żeby dokonać wypłat. No ale jak mają być na koncie pieniądze, skoro jest ono zajęte? Te pieniądze w miarę napływu środków trzeba uzbierać, ponieważ nie mamy kontrahenta, który wpłaci nam kwotę na konto jednorazowo, która wystarczyłaby na pokrycie wszystkich wypłat. Polecam zapoznanie się z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 05.03.2008r. sygn. akt V CSK 459/07 (tekst dostępny w internecie), w którym to Sąd opisuje to co próbowałem wytłumaczyć Panu w oddziale „Sąd pierwszej instancji uznał zarazem, że na gruncie art. 890 § 2 k.p.c. (…) podobnie jak na gruncie art. 81 § 4 i 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dopuszczalne jest kumulowanie przez bank środków na bieżące wynagrodzenia. Bez tej operacji przepisy powyższe byłyby przepisami martwymi, nie istniałaby bowiem możliwość zgromadzenia odpowiednich środków na wypłatę bieżących wynagrodzeń.” I to właśnie próbowałem wytłumaczyć panu w oddziale ale on nie potrafił tego przekazać Paniom w dziale egzekucji. Przykre..

 305. ptaszyna

  witam
  mam pytanie ; US zablokował mi konto na którym niema kasy ,saldo 0 wiec pytam co dalej może sie stać ?

 306. IWONA W.

  Witam
  Prowadzę działalność w formie spólki cywilnej( 2 wspólników po 50% ).Mamy konto w bzwbk. Dowiedziałam się, że moja współniczka będzie miała prowadzoną egzekucję za swoje prywatne długi. Czy bank zajmie wszystkie środki na koncie spółki czy tylko 50% ( stosownie do udziałów wspólniczki)?

 307. pawel

  witam mam pytanie czy środki na rachunku technicznym przeznaczonym do spłaty kredytu mogą być zajęte przez komornika jako zajęcie rachunku czy zajęcie wierzytelności.

 308. misia

  ale fakt faktem, że nieraz blokada nie może obejmować całej kwoty (poczytajcie np. http://www.eporady24.pl/zajecie_rachunku_bankowego_z_powodu_dlugow,pytania,4,83,5022.html), a jednak bank blokuje całe konto. no i wtedy jednak to sam klient banku musi walczyć o swoje…

 309. misia

  ale fakt faktem, że nieraz blokada nie może obejmować całej kwoty (poczytajcie np. eporady24.pl/zajecie_rachunku_bankowego_z_powodu_dlugow,pytania,4,83,5022.html), a jednak bank blokuje całe konto. no i wtedy jednak to sam klient banku musi walczyć o swoje…

 310. Anonim

  Co z ustawą 833 czy bank ma prawo przelać rodzinne dla komornika?

 311. doris

  Mam rachunek oszczędnościowy z kwotą wolną i dwa zajęcia komornicze. Wyczerpałam kwotę wolną z I-szego zajęcia i bank realizował mi zajęcie przesyłając moje wpływy na rachunek komornika. Właśnie otrzymałam umorzenie I-szego zajęcia. Przy II-gim zajęciu kwota wolna jest wyższa. Czy mi się należy różnica między poprzednią kwotą wolną, a kwotą z II-go zajęcia, a może obejmuje mnie od nowa kwota wolna II-go zajęcia, w co wątpię, bo nie miałam ani jednego dnia przerwy w zajęciach?

 312. pozyczkasa

  rok w rok zmienia się kwota jaką komornik może zająć. Po zajęciu konta i tak możemy wypłacić pieniądze tylko nasze konto traci pełną funkcjonalność. Możemy tylko wypłacać w kasę banku, nie możemy robić przelewów i innych czynności.

 313. Mrs,Diana

  Witam, jestem pani Diana, który Pożyczkodawca udziela pożyczki prywatnej pożyczki czasu życia okazję. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki na spłatę długów lub Cúa Potrzebujesz kredytu na zwiększenie swojej firmy? Ty được Odrzucony przez banki i inne instytucje finansowe? Niesiemy do osób potrzebujących pomocy środków finansowych, i MA mają złe kredytowej lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, do inwestowania w interesach w wysokości 2%. Chcę używać tego medium poinformować, że Cung niezawodne i beneficjenta pomocy i będzie skłonny udzielić kredytu. Więc skontaktuj się z nami poprzez e-mail pod adresem: dianarobertloanfirm [at] gmail [dot] com i dianarobertloanfirm [at] accountant [dot] com

 314. Żaneta

  Witam. Jestem osobą prywatną. Mam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku. I niestety dwa zajęcia – dwóch komorników. Jaka przysługuje mi kwota wolna od zajęcia z art 54 ustawy. Czy na każde zajęcie przysługuje mi kwota wolna ?

  Kwota wolna przysługuje tylko raz.

 315. anka

  mam zajęte konto przez komornika a wpływają tam i stypendia przyznane na dzieci i zasiłek rodzinny na każde mam papiery co zrobić w sytuacji gdy nie mogę ich wypłacić?

 316. Piotr

  Witam,
  Mam następujący problem. Mam zajęcie komornicze na rachunku w waszym banku. Natomiast owo zadłużenie wynikające z karty kredytowej zostało już opłacone u komornika około 15 marca. Komornik nadał pismo o zdjęciu blokady 18 marca a 1 kwietnia zostało poświadczone o odbiorze przez centrale BZWBK. Niestety ta blokada nie została zdjęta do tej pory. Kiedy mogę się spodziewać, zniesienia tej blokady i czy tempo zdejmowania takich zajęć nie może przebiegać tak szybko jak ich zakładanie?
  Pozdrawiam

Dodaj odpowiedź